CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - CARPATICA Asig

CMR - CARPATICA Asig - Polita de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate cu autovehicule in trafic rutier intern si international
asigurari cmr carpatica marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, Sibiu, Str. Nicolaus Olahus , Nr. 5, turnul A, etajele 3-6, Centrul de Afaceri.

office@carpaticaasig.ro

Tel:    0269-222877, 0269-205202

Fax:   0269-211040, 0269-220133

              In 1996 lua fiinta societatea ASA ASIGURARI ATLASSIB care dupa 8 ani de expansiune si dezvoltare, in 2004, a devenit ceea ce cunoastem astazi sub denumirea de CARPATICA Asig. Societate de asigurari cu capital integral romanesc, CARPATICA Asig se adapteaza continuu la provocarile mediului economic si social romanesc, la nevoile de asigurare a clientilor din Romania si la reglementarile specifice pietei de asigurari autohtone. CARPATICA Asig este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-013-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CARPATICA Asig ofera transportatorilor o polita CMR unica, care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru predarea ei, asa cum sunt ele indicate in contracte, sunt situate in doua tari diferite, dintre care cel putin una dintre ele este tara semnatare a Conventiei C.M.R., daca nu s-a convenit altel intre parti.

              Asigurarea nu este valabila in cazul transportatorilor care sunt ei insisi proprietarii marfurilor transportate.

              Polita asigura standard:

 • riscurile de avariere a marfurilor;
 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;

                Suplimentar, se pot atasa la polita CMR si clauze suplimentare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:

 • stabilirea primei de asigurare in functie de cifra de afaceri;
 • cmr intern - restrangerea acoperirii politei numai la transporturile efectuate in interiorul granitelor Romaniei;
 • asigurarea operatiunilor de cabotaj (transport rutier public efectuat intre doua locatii aflate pe teritoriul aceleiasi tari straine, de catre un operator de transport rutier, obligatoriu in continuarea unui transport international de marfuri, care a avut ca destinatie finala acea tara straina);
 • asigurarea riscului de furt al marfurilor;
 • asigurarea marfurilor perisabile;
 • asigurarea vehiculelor nedeclarate;
 • asigurarea intarzierilor la livrare;
 • asigurarea vehiculelor descoperite;
 • asigurarea transporturilor de containere;
 • asigurarea operatiunilor de incarcare-descarcare;
 • asigurarea marfurilor periculoase ADR sau alte transporturi speciale;

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se incheie numai pe semiremorca. Prin includerea clauzei speciale de asigurare a vehiculelor nedeclarate, polita se incheie pentru semiremorci apartinand tertilor dar obligatoriu ca acestea sa fie tractate de capete tractor aflate in proprietatea asiguratului.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               CARPATICA Asig asigura, in baza politei de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Daca vehiculul continand marfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe cale ferata sau navigabila, fara descarcarea marfii din autovehicul, atunci asigurarea acopera intregul transport.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. Autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la CARPATICA Asig se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 3 luni, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 10 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la CARPATICA Asig este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale, efectuate intre doua tari diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie tara semnatara a Conventiei Internationale CMR;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la CARPATICA Asig este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, cu vehicule proprii, inchiriate sau luate in locatie de gestiune.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia CARPATICA Asig poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru limita raspunderii inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma CARPATICA Asig, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de maxim 4 rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 10 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              In cazul cuplurilor autotractor si semiremorca, prima de asigurare se stabileste pe semiremorca. Daca asiguratul asigura mai multe cupluri pe aceeasi polita, atunci prima de asigurare trebuie sa se stabileasca pentru toate cuplurile numai pe semiremorci. In cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca, prima de asigurare se calculeaza pentru autocamion si separat pentru remorca.

              Pentru politele CMR incheiate pe o perioada mai mica de un an, (minim 3 luni) prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

              In cazul majorarii sumei asigurate initial, suplimentul de prima reprezinta 1/12 din prima anuala, pentru fiecare luna ramasa pana la expirarea perioadei de asigurare.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral si reprezinta 15% din prima anuala.

              Se pot acorda reduceri de prima pentru plata integrala, pentru asigurarea mai multor autovehicule (parcuri auto), precum si pentru alte asigurari incheiate de asigurat la CARPATICA Asig.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CARPATICA Asig poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se incheie:

 • cu o fransiza deductibila de 10% din dauna, minim 1.000 euro pentru riscurile asigurate prin clauzele aditionale:
  • asigurarea riscului de furt al marfurilor;
  • asigurarea marfurilor periculoase ADR sau alte transporturi speciale;
 • cu o fransiza deductibila 200 euro/eveniment pentru riscurile asigurate prin clauza aditionala "Operatiuni de incarcare-descarcare"
Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CARPATICA Asig sunt:

 • avarierea marfurilor transportate;
 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;

              Aceste riscuri sunt completate de prevederile articolelor 17, 18, 23, 24, 25 si 26 din Conventia Internationala CMR, privind raspunderea transportatorului.

              Art. 17 - 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare.
                           2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
                           3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a
prepusilor acesteia.
                           4. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pina la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele
fapte:
                                             a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
                                             b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avariere, cind aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
                                             c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al al destinatarului;
                                             d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
                                             e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
                                             f) transportul de animale vii.

                           5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decit in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.
               Art. 18 - 1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.
                            2. Cind transportatorul stabileste ca, tinind seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avarierea a putut sa rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri.
                            3. Prezumtia aratata mai sus nu este aplicabila in cazul prevazut de articolul 17 paragraful 4 a), daca este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere de colete.
                            4. Daca transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat in vederea protejarii marfurilor impotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a umiditatii aerului, transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba, tinind cont de circumstante, au fost luate in ceea ce priveste alegerea, intretinerea si folosirea acestor amenajari si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost date.
                            5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal, tinind cont de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost date.
              Art. 23 - 1. Cind, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
                           2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amindurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
                           3. Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare kilogram de marfa bruta.
                           4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru
pierdere nu sint datorate.
                           5. In caz de intirziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intirziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
                           6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decit in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 si 26.
                Art. 24 - Expeditorul poate sa declare in scrisoarea de trasura, contra platii unui supliment de pret convenit, o valoare a marfii care depaseste limita mentionata in paragraful 3 al articolului 23 si, in acest caz, valoarea declarata inlocuieste aceasta limita.
                Art. 25 - 1. In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite in conformitate cu articolul 23 paragrafele 1, 2 si 4.
                             2. Totusi, despagubirea nu poate sa depaseasca:
                                                a) daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala;
                                                b) daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate.
                Art. 26 - 1. Expeditorul poate fixa, facind mentiunea respectiva in scrisoarea de trasura si contra platii un supliment de pret stabilit convenit, suma care reprezinta un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru cazul depasirii termenului convenit.
                             2. Daca a fost facuta o declaratie de interes special la eliberare, poate fi ceruta - independent de despagubirile prevazute in articolele 23, 24 si 25 si pina la concurenta contravalorii interesului declarat - o despagubire egala cu paguba suplimentara pentru care s-a facut dovada.

Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CARPATICA Asig sunt:

 • contaminari radioactive;
 • razboi, invazie, actiune a dusmanului strain, ostilitati sau operatiuni de razboi, tulburari civile;
 • revolte, rascoale populare sau militare, insurectie, rebeliune, revolutie, guvern militar sau uzurpat, lege martiala sau stare de asediu, tulburari de strada, greve, miscari muncitoresti sau acte cu rea intentie;
 • acte de terorism care inseamna folosirea violentei in scopuri politice si includ orice folosire a violentei in scopul de a pune publicul sau orice parte a publicului in pericol;
 • unde de presiune cauzate de avioane sau orice alte obiecte aeriene care zboara cu viteze sonice sau supersonice;
 • pagube indirecte (exemplu scaderea preturilor marfurilor, pierderi de interes, diferente de curs, pierderi cauzate prin neutilizarea sau neexploatrea marfurilor);
 • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse din cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • pagubele produse de asigurat cu intentie sau dintr-o neglijenta grava de catre asigurat, daca aceasta rezulta neechivoc din actele incheiate de organele in drept;
 • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi, precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
 • pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile asiguratului;
 • pagubele produse in situatii in care, din actele incheiate de organele in drept, rezulta ca:
  • autovehiculul asigurat nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila;
  • autovehiculul era condus sau actionat de asigurat sau prepusul sau, fara permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule sau permisul sau era retras, anulat, retinut in vederea anularii sau suspendarii;
  • asiguratul efectueaza transportul fara a detine licenta si aprobarile legale necesare;
  • asiguratul sau prepusul sau, persoana fizica, care conducea autovehiculul si a produs accidentul se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate, ori daca acesta s-a sustras recoltarii probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei;
  • in timpul utilizarii cu stiinta a unui autovehicul neadecvat marfii transporate sau al circulatiei pe drumuri interzise circulatiei publice;
  • asiguratul/prepusii acestuia comit cu intentie infractiuni ori incearca sa se sustraga de la urmarirea penala;
  • pagube produse ca urmarea a lipsei nejustificate de supraveghere sau de neluarea masurilor necesare de securitate a autovehiculului sau marfurilor transportate;
 • pagube produse in cazul transportului marfurilor periculoase, a celor perisabile/sensibile, tutun si alcool sau produsele lor derivate. Prin marfuri periculoase, perisabile/sensibile se inteleg acele marfuri al caror transport este permis numai in conditiile unei autorizari speciale, date in conditiile stabilite de „Acordul ADR – Acordul european pentru transportul rutier al marfurilor periculoase„ si „Acordul cu privire la transporturile internationale de marfuri perisabile si instalatii speciale pentru aceste transporturi„;
 • cazurile cand nu exista un contract de transport rutier (cu autovehicule) oneros (contra cost) al marfii si cand atat locul de primire la transport a marfii cat si locul de predare a marfii – ambele mentionate in contractul de transport – nu se gasesc pe teritoriile a doua tari diferite, din care cel putin una este participanta la Conventia CMR;
 • daca organele de politie nu confirma furtul, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul;
 • daca, dupa comiterea furtului, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit, in cazul in care aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele de drept (politie sau alte organe de cercetare);
 • daca la comiterea furtului au luat parte persoane din familia asiguratului sau din serviciul acestuia, in cazul in care aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele de drept (politie sau alte organe de cercetare);
 • daca echipamentul de refrigerare nu este dotat cu un termograf/inregistrator de temperatura functional;
 • daca instalatia frigorifica nu a fost reglata corespunzator de asigurat, astfel incat sa asigure temperatura recomandata de expeditor, pe intreaga perioada a transportului;
 • neefectuarea reviziilor tehnice ale termografului, instalatiei frigorifice/echipamentelor care controleaza temperatura, la termenele stabilite de producatori, de catre agenti economici autorizati;
 • daca semiremorcile/remorcile tertilor nu sunt mentionate in scrisoarea de trasura CMR;
 • daca semiremorcile/remorcile tertilor nu au toate avizele/autorizatiile legale necesare circulatiei pe drumurile publice si transpotului de marfuri;
 • daunele cauzate marfurilor transportate cu vehicule descoperite de:
  • fenomene naturale (exemple: furtuna, ploaie, grindina, temperaturi atmosferice foarte ridicate sau foarte scazute, radiatii solare);
  • contactul bunurilor transportate cu obiecte exterioare, care nu sunt produse din vina asiguratului (de exemplu: daune cauzate de pietre aruncate de alte vehicule aflate in trafic);
 • transportul vehiculelor ridicate de pe strazi ca urmare a parcarii ilegale sau transportul vehiculelor accidentate;
 • transporturile agabaritice sau alte transporturi speciale;
 • daunele cauzate containerului transportat de contaminarea din orice cauza, ruginirea, oxidarea sau decolorarea acestuia;
 • autovehiculele pentru transport marfuri periculoase ADR care nu au autorizatiile speciale pentru astfel de transporturi si nu sunt respectate toate dispozitiile legale in materie;
 • daca conducatorul auto al autovehiculului pentru transport marfuri periculoase ADR nu are atestarile necesare efectuarii unui astfel de transport;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CARPATICA Asig pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

 • Stabilirea primei de asigurare in functie de cifra de afaceri
  • in baza acestei clauze, asiguratorul si asiguratul convin ca baza de calcul a primei de asigurare sa fie Cifra de Afaceri realizata de asigurat in anul de asigurare;
  • aceasta clauza se aplica numai in cazul contractelor anuale si pentru parcuri de peste 10 vehicule;
  • prima de asigurare se stabileste in baza Cifrei de afaceri estimat a fi realizata in 12 luni corespunzatoare perioadei asigurate – se iau in considerare lunile calendaristice incepand cu luna de emitere a politei;
  • prima de asigurare se plateste astfel: 30 % din prima de asigurare anuala - anticipat si integral la emiterea politei (prima minima si de depozit);
  • regularizarea se va face trimestrial, pe pricipiul pro-rata temporis, in functie de realizarile efective ale cifrei de afaceri conform documente contabile (balante lunare);
  • ratele ulterioare se calculeaza in baza regularizarilor trimestriale ale primei de asigurare astfel:
   • daca cifra de afaceri realizata pe 3 luni analizate (anualizata liniar) este mai mica decat cifra de afaceri estimata initial atunci, rata 2 este in cuantum de 20% din prima de asigurare anuala;
   • daca cifra de afaceri realizata pe 3 luni analizate (anualizata liniar) este mai mare decat cifra de afaceri estimata intial atunci, rata 2 este in cuantum de 30 % din prima de asigurare anuala;
   • identic se procedeaza pentru ratele 3 si 4;
  • cu 30 zile inainte de expirarea perioadei asigurate se realizeaza regularizarea finala:
   • se calculeaza Cifra de Afaceri (CA) pe ultimele 12 luni;
   • se calculeaza prima de asigurare finala (PAF) aferenta acestei Cifre de Afaceri;
   • se stabileste prima de asigurare de regularizare (PAR) prin diferenta intre prima de asigurare finala si primele de asigurare deja efectuate;
   • daca prima de regularizare finala este negativa (PAR < 0) nu se datoreaza asiguratului retur de prima, ci in functie de rata daunei, beneficiaza de reduceri ale primelor de asigurare in caz de reinnoire;
  • lista cu vehiculele cuprinse in asigurare va contine toate categoriile de vehicule: autocamion, remorca, autotractor si semiremorca;
 • CMR intern - restrangerea acoperirii politei numai la transporturile efectuate in interiorul granitelor Romaniei
  • prin aceasta clauza suplimentara, asiguratorul asigura raspunderea asiguratului in calitatea sa de transportator de marfuri pe drumuri publice atunci cand atat punctul de plecare cat si destinatia sunt exclusiv pe teritoriul Romaniei;
  • asigurarea este valabila pentru vehiculele rutiere mentionate expres in polita de asigurare;
  • sumele asigurate, pentru fiecare transport in parte efectuat in perioada de valabilitate a politei de asigurare se stabilesc de comun acord intre asigurator si asigurat si sunt mentionate in polita de asigurare dar in nicio situatie nu vor depasi limita de 3 Euro pentru fiecare kilogram de marfa bruta transportata;
  • pentru bunuri a caror valoarea depaseste limita mentionata anterior, asigurarea este valabila numai cu acordul expres prealabil, in scris, al asiguratorului;
 • Asigurarea operatiunilor de cabotaj (transport rutier public efectuat intre doua locatii aflate pe teritoriul aceleiasi tari straine, de catre un operator de transport rutier, obligatoriu in continuarea unui transport international de marfuri, care a avut ca destinatie finala acea tara straina)
  • prin aceasta clauza aditionala, asiguratorul acopera raspunderea contractuala pe care asiguratul o poate inregistra in calitatea sa de transportator de marfuri atunci cand transportul rutier se efectueaza intre doua puncte aflate pe teritoriul aceleasi tari, alta decat tara de origine a transportatorului si in contiunarea unui transport international de marfuri, elemente ce stau la baza transportului de cabotaj;
  • transporturile in cabotaj pot fi efectuate in maxim 7 zile de la finalizarea unui transport international de marfuri iar numarul de operatiuni de cabotaj este de maxim 3(trei) in cursul acestor 7 zile;
  • in cazul producerii unei daune, nu se acorda despagubiri in situatia in care asiguratul nu prezinta asiguratorului dovada pentru transportul in cabotaj efectuat, respectiv scrisorile de trasura pentru fiecare operatie de cabotaj si inclusiv scrisoarea de trasura CMR, pentru transportul international precedent operatiunii de cabotaj;
 • Asigurarea riscului de furt al marfurilor
  • prin aceasta clauza suplimentara se acopera furtul de marfa din vehiculele rutiere, prin efractie sau prin acte de violenta;
  • in cazul in care furtul de marfa se comite in timpul stationarii vehiculului rutier, asiguratorul va plati despagubirea numai atunci cand sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
   • vehiculul rutier este dotat cu un dispozitiv antifurt si este activat;
   • in absenta conducatorului auto, daca dispozitivul antifurt este activat, portierele sunt inchise cu cheia, geamurile sunt ridicate la maximum, prelata este fixata corespunzator, toate celelalte cai de acces sunt inchise cu cheia si nici o cheie nu se gaseste in interiorul vehiculului rutier;
   • in cazul stationarii vehiculului, se acopera furtul marfii, numai daca vehiculul se afla intr-o parcare amenajata si pazita. In acest caz nu mai este obligatorie prezenta conducatorului auto la autovehicul;
   • in cazul stationarii vehiculului, intr-o parcare amenajata special pentru parcarea vehiculelor de transport marfa si pentru odihna soferilor sau in parcarea unei benzinarii prevazuta cu supraveghere video, dar fara monitorizare permanenta si posibilitate de interventie, asigurarea riscului de furt este valabila fara a fi necesara prezenta conducatorului auto;
  • asiguratorul acorda despagubiri luand in calcul urmatoarele reguli:
   • atunci cand stationarea dureaza mai mult de 30 minute si asiguratul poate dovedi ca au fost respectate primele 2 masuri preventive enuntate anterior fara a fi indeplinite ultimele 2 masuri asiguratorul va plati 80% din dauna stabilita prin aplicarea prevederilor politei de asigurare;
   • atunci cand stationarea dureaza mai putin de 30 minute (fapt dovedit prin existenta diagramelor tahograf), nu se cere decat punerea in functiune a dispozitivului antifurt, in conditiile in care nici o cheie nu se gaseste in interiorul vehiculului;
   • in cazul in care asiguratul dovedeste ca, in afara de primele 2 masuri preventive enuntate anterior, vehiculul rutier este pazit sau se gaseste intr-un loc imprejmuit, supravegheat sau inchis cu cheia, sau este dotat cu un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului, care a fost activat, asiguratorul va plati 100% din dauna stabilita prin aplicarea prevederilor politei de asigurare (mai putin fransiza pentru riscul de furt stabilit prin polita);
   • asiguratului ii revine sarcina de a dovedi ca a transmis, in scris, prepusilor sai, inainte de survenirea evenimentului asigurat, instructiuni exacte cu privire la masurile de prevenire a riscurilor de furt ale vehiculelor rutiere si a marfurilor transportate, altfel nu va fi despagubit;
  • suma asigurata pentru acoperirea riscului de furt conform prezentei clauze reprezinta 50 % din suma asigurata a marfurilor transportate, prevazuta in polita CMR dar nu mai mult de 25.000 euro/eveniment;
 • Asigurarea marfurilor perisabile
  • prin aceasta clauza asiguratorul accepta acoperirea daunelor produse bunurilor perisabile transportate, in urma defectarii instalatiei frigorifice daca au fost respectate cerintele totale ale Acordului asupra transportului international de alimente perisabile si asupra echipamentelor speciale care trebuie folosite pentru astfel de transporturi - ATP; 
 • Asigurarea vehiculelor nedeclarate
  • prin aceasta clauza speciala asiguratorul accepta acoperirea transporturilor efectuate cu semiremorci sau remorci, apartinand unor terte societati, care nu au fost declarate asiguratorului;
  • semiremorcile/remorcile tertilor trebuie sa fie tractate de capete tractor apartinand asiguratului, declarate in asigurare inainte de efectuarea transportului si acceptate de asigurator, pentru care s-a platit prima de asigurare;
 • Asigurarea intarzierilor la livrare
  • prin aceasta clauza asiguratorul acopera aceasta dauna datorata intarzierii la livrare, fara ca despagubirea sa depaseasca cuantumul taxelor de transport, daca asiguratul face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat o dauna la marfa transportata;
  • despagubirea pentru intarzierea in livrarea marfii, nu poate depasi suma asigurata stabilita in polita de asigurare pentru marfa transportata;
 • Asigurarea vehiculelor descoperite
  • prin aceasta clauza asiguratorul accepta includerea in asigurare a transporturilor efectuate cu vehicule descoperite in situatia in care aceste transporturi sunt impuse de specificul bunurilor transportate (transporturi de vehicule pe platforme specializate sau alte asemanatoare);
  • pot fi transportate vehiculele noi sau second hand, cu mijloace de transport rutier specializate, pentru care exista documente de transport (CMR);
 • Asigurarea transporturilor de containere
  • prin aceasta clauza suplimentara, asiguratorul accepta acoperirea pagubelor produse bunurilor transportate in containere si inclusiv containerelor in care sunt depozitate bunurile transportate, din vina culpa exclusiva a asiguratului;
  • daunele produse containerului, pe timpul transportului sunt despagubite in limita cheltuielilor de reparatii, dar fara a depasi valoarea reala a containerului si nici limita de 10.000 EUR/transport;
  • raspunderea asiguratului pentru containerul transportat inceteaza in momentul cand acesta este descarcat de pe vehicul;
  • numarul de identificare al containerului transportat trebuie sa fie mentionat in scrisoarea de trasura CMR, in caz contrar asiguratorul este exonerat de raspundere;
 • Asigurarea operatiunilor de incarcare-descarcare
  • prin aceasta clauza speciala asiguratorul acopera daunele produse in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare/fixare a bunurilor in mijlocul de transport, daca acestea se efectueaza de catre asigurat sau sub supravegherea si responsabilitatea acestuia;
  • suma asigurata pentru aceasta clauza este 2.000 euro/eveniment;
 • Asigurarea marfurilor periculoase ADR sau alte transporturi speciale
  • prin aceasta clauza suplimentara asiguratorul accepta acoperirea daunelor produse bunurilor periculoase, asa cum sunt definite in Acordul European referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase - ADR, inclusiv in cazul transporturilor agabaritice sau pentru marfuri speciale cu valoare deosebita;
  • marfuri periculoase reprezinta orice substanta care prezinta un risc pentru om sau mediul inconjurator (explozia, emanatia sub presiune de gaze, inflamabilitate, toxicitate, corosivitate, comburanta, infectia, radioactivitatea, reactia violenta spontana, temperatura);
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la CARPATICA Asig sunt:

 • sa respecte obligatiile ce ii revin in calitate de transportator prin conventia CMR si polita de asigurare;
 • sa ia masuri potrivit imprejurarilor, Conventiei CMR, dispozitiilor legale in materia transporturilor si conditiilor de asigurare, pentru executarea corespunzatoare a fiecaruie transport si pastrarea si paza bunurilor aflate in custodia sa in calitate de caraus, pe tot parcursul transportului, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate si a limitarii pagubelor in caz de producere a acestora;
 • sa respecte pe durata transportului de marfuri pe sosele urmatoarele norme de prevenire a producerii riscului asigurat:
  • autovehiculele sa fie dotate cu dispozitive anti-furt si acestea sa fie activate;
  • in absenta conducatorului auto, autovehiculul sa aiba toate caile de acces inchise cu chei, geamurile ridicate, iar in interior sa nu existe nicio cheie;
  • stationarile sa aiba loc in spatii supravegheate/locuri special amenajate, in afara carosabilului drumurilor publice, dupa caz;
 • sa instiinteze imediat (maxim 24 de ore), potrivit practicii din tara respectiva, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si a pagubelor;
 • sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, masuri pentru limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, pentru pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare, potrivit cu imprejurarile;
 • sa anunte telefonic asiguratorul, in maxim 24 de ore, referitor la producerea evenimentului asigurat, si in maxim 24 de ore de la sosirea in tara sa instiinteze in scris asiguratorul precizand felul bunurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele, imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse, precum si valoarea estimativa a pagubei;
 • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune de plata catre terti, fara acordul scris al asiguratorului, in caz contrar recunoasterea/promisiunea sau plata nefiind opozabile asiguratorului;
 • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si informatiile de care dispune sau care iau fost solicitate de asigurator, necesare verificarii existentei si valorii marfurilor asigurate precum si pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor;
 • sa se apere in proces tinand seama de recomandarile asiguratorului;
 • sa faca de indata tot ce ii sta in putinta pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa se ingrijeasca ca toate urmele furtului sa ramana neatinse pana la cercetarea faptului de catre organele de politie si sa ia, potrivit imprejurarilor, masuri pentru limitarea pagubei, ca si cand nu ar fi fost asigurat;
 • sa instiinteze imediat, in scris, organele de politie sau alte organe de cercetare din raza carora s-a produs evenimentul asigurat sau in raza caruia isi are resedinta asiguratul;
 • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare, orice informatii ce ar putea duce la gasirea bunurilor sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar daca a primit despagubirea de la asigurator;
 • sa comunice la asigurator gasirea bunurilor, in termen de maxim 5 zile de la data instiintarii de catre organele de politie;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CARPATICA Asig le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR sunt:

 • se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
 • va instiinta in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
 • amana plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
 • refuza plata despagubirii daca:
  • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
  • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai ori prin experti imputerniciti de asigurator;
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat:
  • cerere scrisa de despagubire;
  • copia contractului de transport din care sa rezulte caracterul transportului ( international sau national), drepturile si obligatiile partilor;
  • copia cererii/comenzii de transport din care sa rezulte conditiile concrete in care ar fi trebuit sa se execute transportul (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta, durata transportului, temperatura necesara transportului in cazul marfurilor perisabile, alte conditii impuse);
  • copie scrisoare de trasura pentru transportul respectiv, pe care sa existe, in caz de pierderi sau avarii aparente, mentiunea facuta de destinatar (beneficiar) referitoare la eventuale daune (degradari sau distrugeri ale marfii);
  • copia foii de parcurs pentru transportul respectiv;
  • copii ale facturilor interne si externe ale marfurilor transportate din care sa rezulte cantitatea transportata si preturile in lei si/sau valuta per kg/buc etc;
  • copie certificat fitosanitar care insoteste marfa transportata, in cazul marfurilor ce necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat;
  • copia documentelor de plata a taxelor de transport, taxelor vamale sau a altor cheltuieli ivite pe parcursul transportului;
  • copii ale diagramelor tahograf si termograf care sa corespunda cu perioada transportului;
  • rezervele adresate in scris transportatorului de catre destinatar, in cazul pierderilor sau avariilor neaparente;
  • copia declaratiei vamale;
  • documentul politiei sau al altor autoritati cuprinzand elemente de natura sa stabileasca raspunderea rezultata din CMR;
  • declaratia conducatorului auto din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si culpa in producerea pagubelor la marfurile transportate;
  • acte oficiale din care sa rezulte concret cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevazuta in contract si care au cauzat distrugerea sau avarierea marfii;
  • copii ale documnetelor de constatare a pagubelor la marfurile transportate, intocmite in strainatate la cererea beneficiarului (traduse si legalizate) si fotografii daca este cazul;
  • avizarea transportatorului de catre firma exportatoare pentru constatari efectuate in strainatate;
  • proces verbal intocmit de transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfa transportata;
  • proces verbal de distrugere a marfurilor deterioate si dupa caz, a documentelor de valorificare a resturilor;
  • in cazul daunelor la marfurile transportate rezultate in urma unor accidente de circulatie: documentul eliberat de politie, documente sau date referitoare la celalalt autovehicul implicat in accident ( numar de inmatriculare, numele si adresa completa a proprietarului/conducatorului auto, copia cartii verzi sau numarul si societatea care a emis documentul de asigurare);
  • pretentiile la despagubire formulate in scris de catre pagubit;
  • copia documentului de plata prin care asiguratul a platit pagubitului (beneficiarului) pentru marfa depreciata sau distrusa;
  • alte documente pe care asiguratorul le considera necesare solutionarii cererii de plata a despagubirii;
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat;
 • Daca asiguratul nu a acceptat reintregirea sumei asigurate urmare a unei daune anterioare, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma ramasa ca urmare a platii unor despagubiri anterioare si suma asigurata inscrisa in polita;
 • In cazul transporturilor internationale efectuate conform Convenţiei CMR, cuantumul despagubirilor se stabileste potrivit prevederilor Convenţiei 8,33 D.S.T. (drepturi speciale de tragere = unitati de cont ale Fondului Monetar International) pe Kg de marfa bruta;
 • In cazul celorlalte transporturi, cuantumul despagubirii se stabileste astfel:
  • in caz de paguba totala:
   • la bunuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri liniari, patrati sau cubi, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa in intregime;
   • la celelalte bunuri, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a bunurilor distruse din care se scade valoarea la aceeasi data a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
  • in caz de paguba partiala:
   • la bunuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri liniari, metri patrati sau metri cubi, valoarea la data producerii evenimentului asigurat, a pierderii de calitate (deprecierii), a acelei parti din cantitatea totala care a ramas dupa paguba si care diminueaza valoarea bunurilor respective. Gradul de depreciere se stabileste in procente, pe baza examinarii bunurilor avariate;
   • la celelalte bunuri, costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire sau de reconditionare al acestora din care se scade, valoarea la data producerii evenimentului asigurat, a resturilor ce se mai pot intrabuinta sau valorifica;
 • Din cuantumul despagubirii se scad orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare, precum si fransiza inscrisa in polita, precum si valoarea bunurilor ce au fost recuperate si pot fi valorificate;
 • Despagubirile se platesc in moneda in care a fost incheiata asigurarea si in care s-au platit primele de asigurare;
 • In cazul in care la data formularii cererii de despagubire exista o alta asigurare acoperind acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional;
 • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut imediat comunicarea cu privire la modificarile aparute, asiguratorul are dreptul, inainte de producerea evenimentului asigurat sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa o denunte in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
 • Reaua credinta dovedita sau evidenta a asiguratului absolva asiguratorul de obligatiile la plata despagubirii in cazul producerii evenimentului asigurat sau le dau dreptul acestora sa denunte polita cu efect imediat;
 • In cazul riscului de furt, care se asigura prin clauza suplimentara, marfa poate fi considerata ca pierduta daca au trecut 30 de zile de la termenul de eliberare prevazut in contract sau, in lipsa unui astfel de termen, daca au trecut 60 de zile de la data predarii marfii de catre expeditor carausului. Despagubirea nu se acorda inainte de trecerea perioadelor mentionate anterior si dupa trecerea acestor perioade de la data instiintarii asiguratorului cu conditia ca pana atunci asiguratorul sa intre in posesia raportului oficial al politiei privind stadiul investigatiilor sale;
 • In cazul in care marfa, respectiv partile componente sau accesoriile din dotarea acesteia au fost gasite si sunt neavariate si complete, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea primita;
 • In cazul in care marfa, partile componente sau accesoriile din dotarea acesteia au fost gasite si sunt avariate ori incomplete, asiguratul este obligat sa restituie diferenta dintre despagubirea primita si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a accesoriilor;
 • In cazul producerii riscului asigurat (furtul) din valoarea despagubirii se scade o fransiza de 10% din valoarea daunei, dar nu mai mica de 1.000 EUR/eveniment;

 

Notificare DAUNE:

TEL: - Tara: *4545 - de LUNI pana VINERI intre 08.00-16.30

                              - Strainatate: 0371-781.782- de LUNI pana VINERI intre 08.00-16.30

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 30 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.