CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari cmr certasig marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. are in portofoliu 2 polite de asigurare CMR care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, una exclusiv pe teritoriul Romaniei si cealalta pe teritoriul Romaniei si in strainatate.

               Polita asigura standard:

                Suplimentar, se pot atasa la polita CMR si clauze suplimentare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:

 • termen de pasuire la plata ratelor de 10 zile calendaristice;
 • asigurarea riscului de furt;
 • cabotaj;
 • transportul cu vehicule dotate cu instalatii frigorifice;
 • asigurarea containerelor;

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se poate incheia atat pe capul tractor cat si pe semiremorca.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. asigura, in baza politelor de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Daca vehiculul continand marfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe cale ferata sau navigabila, fara descarcarea marfii din autovehicul, atunci asigurarea acopera intregul transport.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar, cu aprobare speciala din partea asiguratorului, si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 10 zile, nu s-a achitat rata scadenta si daca acest termen este acoperit prin atasarea la polita de baza a clauzei speciale in acest sens;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale, efectuate intre doua tari diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie tara semnatara a Conventiei Internationale CMR;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, cu vehicule proprii, inchiriate sau luate in locatie de gestiune.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru limita raspunderii inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) NU beneficiaza de un termen de pasuire. In anumite conditii si in baza unei aprobari speciale si prin atasarea clauzei speciale in acest sens, asiguratorul poate acorda o perioada de pasuire la plata de 10 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite intr-un termen de maxim 30 de zile de la data scadentei, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Dupa expirarea termenului de 30 de zile, in caz de neplata a primei de asigurare restanta, in cuantumul prevazut, polița de asigurare, se anuleaz de drept si fara nicio notificare.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Daca se ataseaza la polita clauza aditionala privind acoperirea riscului de furt, atunci aceasta poarta o fransiza deductibila pe eveniment intre 10% si 20% in functie de regulile de prevenire a furtului aplicate si respectate.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin politele de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt cele prevazute de articolele 17, 18, 23, 24, 25 si 26 din Conventia Internationala CMR, privind raspunderea transportatorului:

              Art. 17 - 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare.
                           2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
                           3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a
prepusilor acesteia.
                           4. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pina la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele
fapte:
                                             a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
                                             b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avariere, cind aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
                                             c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al al destinatarului;
                                             d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
                                             e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
                                             f) transportul de animale vii.

                           5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decit in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.
               Art. 18 - 1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.
                            2. Cind transportatorul stabileste ca, tinind seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avarierea a putut sa rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri.
                            3. Prezumtia aratata mai sus nu este aplicabila in cazul prevazut de articolul 17 paragraful 4 a), daca este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere de colete.
                            4. Daca transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat in vederea protejarii marfurilor impotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a umiditatii aerului, transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba, tinind cont de circumstante, au fost luate in ceea ce priveste alegerea, intretinerea si folosirea acestor amenajari si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
                            5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal, tinind cont de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
              Art. 23 - 1. Cind, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
                           2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amindurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
                           3. Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare kilogram de marfa bruta.
                           4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru
pierdere nu sint datorate.
                           5. In caz de intirziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intirziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
                           6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decit in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 si 26.
                Art. 24 - Expeditorul poate sa declare in scrisoarea de trasura, contra platii unui supliment de pret convenit, o valoare a marfii care depaseste limita mentionata in paragraful 3 al articolului 23 si, in acest caz, valoarea declarata inlocuieste aceasta limita.
                Art. 25 - 1. In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite in conformitate cu articolul 23 paragrafele 1, 2 si 4.
                             2. Totusi, despagubirea nu poate sa depaseasca:
                                                a) daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala;
                                                b) daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate.
                Art. 26 - 1. Expeditorul poate fixa, facind mentiunea respectiva in scrisoarea de trasura si contra platii un supliment de pret stabilit convenit, suma care reprezinta un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru cazul depasirii termenului convenit.
                             2. Daca a fost facuta o declaratie de interes special la eliberare, poate fi ceruta - independent de despagubirile prevazute in articolele 23, 24 si 25 si pina la concurenta contravalorii interesului declarat - o despagubire egala cu paguba suplimentara pentru care s-a facut dovada.

Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in politele de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • daune indirecte (de exemplu scaderea preturilor marfurilor sau reducerea valorii marfurilor dupa reparatie);
 • daune cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, invazie sau actiune a unui dusman extern;
 • daune cauzate prin confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul orcarei autoritati publice;
 • daune cauzate de o explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, precum si pagubele cauzate de poluare sau contaminare din orice cauza;
 • daune cauzate de greve, tulburari civile, terorism, vandalism;
 • cheltuielile facute pentru repararea unor deteriorari sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare, pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite si pentru transformarea sau imbunatatirea marfurilor in comparatie cu starea lor dinaintea deteriorarii;
 • daune rezultand din nerespectarea restrictiilor de greutate sau gabarit;
 • daune cauzate de catre bunurile transportate;
 • stivuirea si ambalarea necorespunzatoare;
 • manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre prepusii asiguratului;
 • furtul total sau partial sau orice disparitie a bunurilor transportate;
 • daune provocate containerelor in timpul transportului containerizat;
 • daune provocate vehiculelor transportate, ca si marfa, noi sau second-hand;
 • daune produse bunurilor perisabile datorata functionarii defectuoase sau insuficiente, defectarii sau opririi instalatiilor frigorifice/echipamentelor care controleaza temperatura;
 • daune cauzate de influenta temperaturii atmosferice;
 • daune provocate de evenimente naturale (tornada, uragan, Trasnet, ploaie torentiala, grindina, cutremur de pamant, eruptie vulcanica);
 • daune produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile asiguratului (de exemplu stationari in vama);
 • daune produse cu intentie sau dintr-o neglijenta grava de catre asigurat, daca aceasta rezulta din actele incheiate de organele in drept;
 • daune produse in situatiile in care, din actele incheiate de organele in drept, rezulta ca:
  • autovehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila;
  • autovehiculul era condus sau actionat, in momentul producerii accidentului, de catre o persoana care nu poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule sau dupa ce permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau retinut in vederea anularii ori suspendarii fara a i se fi eliberat o autorizatie provizorie de conducere;
  • persoana care a condus autovehiculul si a produs accidentul avea in sange o imbibatie alcoolica ce depasea limita legala, era in stare de ebrietate sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau medicamentelor;
  • persoana care a condus autovehiculul si a produs accidentul s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau a parasit locul producerii accidentului (in situatiile in care acest fapt nu este permis de reglementarile legale);
 • pretentii de despagubire pentru daune produse in timpul sau ca urmare a comiterii unei infractiuni, in cazul in care asiguratul, autor al unei infractiuni, incerca sa se sustraga urmaririi in urma comiterii unei asemenea fapte;
 • in cazul in care autovehiculul in care se afla marfa este furat si nu a fost inregistrata o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt la organele de politie sau daca acestea nu confirma furtul sau tentativa de furt;
 • daca la comiterea tentativei de furt sau a furtului au participat asiguratul, prepusii asiguratului sau rude ale acestora sau daca se face dovada ca autorii infractiunii au actionat in interesul sau in serviciul persoanelor anterior mentionate;
 • daca in timpul stationarii conducatorul auto a parasit autovehiculul si nu i-a scos cheia din contact sau a lasat un rand de chei in interiorul acestuia sau daca nu a incuiat usile, cu exceptia cand particularitatile de constructie ale autovehiculului nu a permis acest lucru sau atunci cand autovehiculul se afla intr-o incapere incuiata;
 • daca furtul a fost facut cu chei originale/potrivite ca urmare a lasarii acestora in locuri nesupravegheate in locuri publice sau in alt autovehicul, precum si in cazul incredintarii acestora personalului de deservire din parcari sau alte locuri de stationare;
 • pentru bunurile aflate in interiorul autovehiculului furat, care nu se afla sub incidenta scrisorii de trasura;
 • daca, ca urmare a comiterii furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat sau presupusii acestuia a masurilor de limitare a acesteia, pentru partea de paguba care s-a marit sau daca aceasta marire a pagubei rezulta din acte incheiate de politie sau alte organe de cercetare;
 • uzura normala a containerelor;
 • rugina, oxidare, decolorare, deranjamente Electronice, electrice si/sau mecanice, patare, zgarieturi, indoituri sau alte deformari mecanice, ca urmare a fenomenelor atmosferice, fenomenelor extreme (tornada, uragan), trasnetului, cutremurului de pamant, eruptiei vulcanice pentru containere;
 • daunele produse containerelor pe timpul manipularii, incarcarii pe/descarcarii de pe mijlocul de transport;
 • daunele produse containerelor pe timpul oricarei depozitari;
 • nu a fost facuta inspectia tehnica a agregatelor frigorifice instalate pe vehiculele de transport special;
 • nerespectarea in intregime sau in parte a lantului frigorific;
 • daunele cauzate datorita nerespectarii lantului frigorific asa cum este mentionat mai jos:
  • pentru transportul pestelui: daca transportul se face intre reteaua de colectare si reteaua de prelucrare (ex.fabrica de peste) temperatura folosita poate varia intre -5º si 0ºC. Transportul intre reteaua de prelucrare si reteaua de stocaj sau direct catre reteaua comerciala temperatura admisa pentru transport este intre -18ºC si -25ºC in cazul congelarii si -5ºC si 0ºC in cazul refrigerarii (refrigerarea se aplica pentru transportul direct intre reteaua de prelucrare si reteaua comerciala);
  • pentru transportul de oua, fructe sau lapte temperatura folosita poate varia intre -5º si 0ºC, indiferent care sunt retelele intre care se realizeaza transportul;
  • in cazul altor produse se va tine cont de temperaturile folosite in antrepozitul frigorific, respectiv refrigerare sau congelare dupa caz (in functie de natura produsului);
  • nerespectarea temperaturii microclimatului din vehiculul de transport pe parcursul etapelor lantului frigorific.Temperatura recomandata pentru transport poate varia de la un produs la altul:
   • minim -18ºC si maxim -25ºC in cazul congelarii;
   • minim 0ºC si maxim 5ºC in cazul refrigerarii;
 • depasirea masei de incarcare recomandata pentru transport;
 • daca agregatele frigorifice au fost instalate improvizat pe vehicule de transport rutier ce nu pot sustine tehnic astfel de aparate;
 • daca conducatorii auto ai vehiculelor nu au facut instructajul de folosire a acestor agregate;
 • utilizarea necorespunzatoare a agregatelor frigorifice;

             Sunt excluse din asigurare urmatoarele:

 • transporturile efectuate pe baza conventiilor postale internationale si curierat;
 • transporturile de efecte personale;
 • transporturile de bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta si / sau colectie;
 • transporturile de metale pretioase, bani, cecuri, actiuni, obligatiuni si / sau orice alte instrumente de plata sau hartii de valoare;
 • transporturile de marfuri ADR;
 • transportul de animale vii;

              Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru cazurile cand nu exista un contract de transport rutier (cu autovehicule) oneros (contra cost) al marfii si cand atat locul de primire la transport a marfii cat si locul de predare a marfii – ambele mentionate in contractul de transport – nu se gasesc pe teritoriile a doua tari diferite, din care cel putin una este participanta la Conventia CMR.

Clauze Suplimentare: 

              La politele de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

 • Clauza aditionala pentru mentinerea acoperirii in caz de neplata a ratelor de prima la termenele stabilite in polita de asigurare (Pasuire la plata de 10 zile calendaristice)
  • in caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoarea celei dintai:
   • rata de prima restanta poate fi platita intr-un termen de pasuire de 10 zile calendaristice (considerate de la data scadentei ratei ), perioada in care polita isi mentine acoperirea daca prima restanta este platita in acest interval;
   • daca rata de prima restanta nu este platita in perioada de pasuire, polita se considera suspendata cu incepere de la ora 00.00 a zilei in care a expirat perioada de pasuire, pentru o perioada de 30 de zile, considerata de la data scadentei;
   • daca rata de prima nu este platita nici in perioada de suspendare, polita va fi considerata reziliata de drept, fara o notificare prealabila, incepand cu ziua imediat urmatoare datei de scadenta, fara returnarea niciunei prime de asigurare platite anterior;
  • in cazul repunerii in vigoare a politei, raspunderea asiguratorului incepe cel mai devreme la ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care a incasat rata restanta (sau a primit copia ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul/contractantul are contul de disponibil);
 • Clauza aditionala pentru acoperirea suplimentara a riscului de furt
  • prin aceasta clauza aditionala este acoperit riscul de furt savarsit prin efractie, talharie, ori tentative de acest fel pentru marfa transportata de autovehiculele rutiere nominalizate in politele de asigurare incheiate in cazul transporturilor de marfuri pe sosele atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia;
  • reguli generale obligatorii de prevenire a producerii furtului:
   • asiguratorul va plati despagubirea numai atunci cand sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
    • vehiculul rutier este dotat cu un dispozitiv antifut;
    • in absenta conducatorului auto, daca dispozitivul atifurt este activat, portierele sunt inchise cu cheia, geamurile sunt ridicate la maximum, prelata se afla la locul ei si sunt fixate corespunzator, toate celelalte cai de acces sunt inchise cu cheia si nici o cheie nu se gaseste in interiorul vehiculului rutier;
    • in cazul in care pe durata circulatiei autovehiculului ce transporta marfa, portierele sunt inchise prelata este fixata la locul ei si toate caile de acces in incinta unde se afla marfa sunt asigurate cu lacat;
   • in plus fata de conditiile de mai sus, riscul de furt este acoperit si in tarile foste membre CSI doar daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:
    • vehiculul rutier se gaseste intr-un loc imprejmuit, supravegheat sau inchis cu cheia;
    • vehiculul rutier este pazit;
  • reguli de stationare:
   • stationarea sub 2 ore:
    • atunci cand stationarea dureaza mai putin de 2 ore si asiguratul poate dovedi ca au fost respectate regulile generale obligatorii de prevenire a furtului, asiguratorul va plati 100% din dauna stabilita;
    • atunci cand colectarea si livrarea marfurilor dureaza mai putin de 30 minute, se va cere decat punerea in functiune a dispozitivului antifurt, in conditiile in care nici o cheie nu se gaseste in interiorul vehiculului;
   • stationarea peste 2 ore si sub 24 ore:
    • in cazul in care asiguratul dovedeste ca au fost respectate regulile generale obligatorii de prevenire a furtului, asiguratorul va aplica o fransiza de 20% din dauna stabilita;
    • asiguratorul va plati despagubirea in procent de 100% din dauna stabilita in cazul in care asiguratul dovedeste ca, in afara de regulile generale obligatorii de prevenire a furtului, vehiculul rutier indeplineste una din urmatoarele conditii:
     • este pazit sau se gaseste intr-un loc imprejmuit, supravegheat sau inchis cu cheia;
     • este dotat cu un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului, care a fost activat;
   • stationarea peste 24 ore:
    • in cazul in care asiguratul poate dovedi ca au fost respectate doar regulile generale obligatorii de prevenire a furtului, asiguratorul va aplica o fransiza de 20% din dauna stabilita;
    • in cazul in care asiguratul poate dovedi ca au fost respectate regulile generale obligatorii de prevenire a furtului si ca vehiculul rutier era dotat si cu un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului, care fusese activat, asiguratorul va aplica o franaiza de 10% din dauna stabilita;
    • in cazul in care asiguratul dovedeste ca, in afara de masurile preventive enuntate in regulile generale obligatorii de prevenire a furtului, vehiculul rutier este pazit sau se gaseste intr-un loc imprejmuit, supravegheat sau inchis cu cheia, asiguratorul va plati 100% din dauna stabilita;
    • in cazul in care stationarea dureaza peste 24 ore, asiguratul isi va pierde drepturile de despagubire daca nu face dovada ca a transmis, in scris, prepusilor sai, inainte de survenirea evenimentului asigurat, instructiuni exacte cu privire la masurile de prevenire a riscurilor de furt ale vehiculelor rutiere si a marfurilor transportate;
  • In cazul in care furtul de marfa se comite pe teritoriul fostelor tari membre CSI, asiguratorul acorda despagubiri astfel:
   • stationare sub 2 ore:
    • in cazul in care asiguratul poate dovedi ca au fost respectate regulile generale obligatorii de prevenire a furtului, asiguratorul va aplica o fransiza de 20% din dauna stabilita;
    • in situatia in care asiguratul poate dovedi ca in plus fata de respectarea conditiilor enuntate in regulile generale obligatorii de prevenire a furtului, vehiculul era dotat cu un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului, care fusese activat, asiguratorul va aplica o fransiza de 10 % din dauna stabilita;
   • stationare de peste 2 ore:
    • in cazul in care asiguratul poate dovedi ca au fost respectate cumulativ regulile generale obligatorii de prevenire a furtului si regulile specifice pentru fostele tari membre CSI, asiguratorul va aplica o fransiza de 10% din dauna stabilita;
 • Clauza aditionala pentru containerele transportate
  • prin aceasta clauza sunt acoperite avarierea totala sau partiala a containerelor transportate de asigurat cauzate de:
   • accidente de circulatie (definite ca rasturnari, coliziuni ale mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior fix);
   • coliziuni ale containerelor cu obiecte fixe exterioare;
   • caderi (caderi in apa, prapastie, caderi din cauza ruperii podului, caderi de corpuri pe containerele transportate);
  • sarcina probei in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acoperire a daunelor cauzate de evenimentele asigurate mentionate mai sus ii revine asiguratului;
 • Clauza aditionala pentru acoperirea riscului de depreciere a marfurilor datorata defectarii agregatului frigorific
  • aceasta clauza acopera riscul deprecierii marfurilor datorita defectarii agregatelor frigorifice instalate in vehiculele rutiere nominalizate in polita de asigurare, pentru o perioada mai mare de 12 ore consecutiv, in cazul transporturilor de marfuri pe sosele atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia;
  • reguli generale obligatorii:
   • asiguratorul va plati despagubirea numai atunci cand sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
   • aparatele frigorifice instalate in vehiculele rutiere specializate pentru transportul marfurilor cu un grad de depreciere ridicat trebuie sa aiba inspectia lor tehnica valabila in momentul incheierii si pe tot parcursul politei de asigurare;
   • in momentul incheierii politei de asigurare trebuie specificata periodicitatea la care are loc inspectia tehnica a agregatelor frigorifice;
   • conducatorii vehiculelor de transport trebuie sa aiba facut instructajul pentru utilizarea agregatelor frigorfice instalate;
 • Clauza aditionala pentru acoperirea suplimentara a operatiunilor de cabotaj
  • sunt acoperite operatiunile de cabotaj efectuate in statele UE care permit astfel de operatiuni, daca operatorul de transport este titular al unei licente comunitare, iar conducatorul auto detine un atestat de conducator auto, cu respectarea urmatoarelor conditii (daca legislatia nationala a fiecarui stat membru nu prevede altfel):
   • efectuarea cu acelasi vehicul sau, in cazul unei combinatii cuplate, cu autovehiculul aceluiasi vehicul, a pana la maxim trei operatiuni de cabotaj, consecutive unui transport international efectuat dintr-un alt stat membru si avand ca destinatie statul pe teritoriul caruia se vor executa operatiunile de cabotaj, dupa ce au fost livrate marfurile transportate in cursul transportului international;
   • in cursul unei operatiuni de cabotaj, ultima descarcare inainte de parasirea statului membru in care aceasta s-a desfasurat, sa aiba loc in termen de sapte zile de la ultima descarcare a marfurilor introduse in statul respectiv in cadrul operatiunii de transport international;
   • in cazul intrarii fara incarcatura pe teritoriul unui stat membru, limitarea la efectuarea unei singure operatiuni de cabotaj, in termen de trei zile de la intrarea pe teritoriul statului respectiv;
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • sa ia masuri, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu Conventia CMR pentru executarea corespunzatoare a transportului, pastrarea, paza si intretinerea marfurilor in bune conditii si in conformitate cu reglementarile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
 • sa ia, pe seama asiguratorului si in limita maxima a raspunderii, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
 • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea marfurilor transportate, pentru pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea producerii unor pagube ulterioare;
 • sa instiinteze imediat, daca este cazul, conform uzantelor din tara unde s-a produs evenimentul asigurat, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si, dupa caz, corespondentii din strainatate indicati de catre asigurator, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoanele vinovate de producerea acestuia si pagubele produse;
 • sa instiinteze imediat asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, precizand:
  • felul marfurilor deteriorate sau distruse si numarul politei de asigurare;
  • locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat (cunoscute sau presupuse);
  • locul unde se afla marfurile deteriorate sau distruse si marimea probabila a pagubei;
  • politele de asigurare in vigoare pentru aceleasi marfuri si riscuri, emise de catre alti asiguratori (daca este cazul);
 • sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele solicitate si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor transportate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor, respectiv stabilirea despagubirilor;

 

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR, sunt:

 • sa constate si sa evalueze daunele direct sau prin reprezentanti, in baza avizarii temeinic fundamentate a asiguratului privind producerea unui risc asigurat;
 • sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete furnizate de asigurat, privind cuantumul daunei precum si cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat;
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai sau de catre experti, daca s-a convenit acest lucru;
 • In cazul producerii evenimentului asigurat in afara teritoriului Romaniei, constatarea pagubelor se face fie de catre imputernicitul asiguratorului pentru tara respectiva, fie de catre o persoana fizica sau juridica competenta in domeniu, angajata de catre beneficiarul marfii;
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si pagubele produse:
  • actele provenind de la politie sau de la alte autoritati, care cuprind elemente de natura sa stabileasca raspunderea rezultata in baza Conventiei CMR;
  • xerocopia contractului de transport, din care sa rezulte caracterul international al transportului, precum si drepturile si obligatiile partilor contractante;
  • xerocopia comenzii de transport, din care sa rezulte conditiile concrete in care trebuie executat transportul (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta si durata transportului, temperatura necesara transportului in cazul marfurilor perisabile);
  • xerocopia scrisorii de trasura (CMR), completata cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv, pe care sa existe, in caz de pierderi sau deteriorari aparente, mentiunea facuta de catre destinatar referitoare la eventuala paguba;
  • rezervele formulate si adresate de catre destinatar, in scris, transportatorului, in cazul pierderilor sau deteriorarilor neaparente;
  • xerocopiile documentelor de plata a taxelor de transport, a taxelor vamale si a altor cheltuieli ocazionate de transport;
  • xerocopiile facturilor interne si externe ale marfurilor transportate, din care sa rezulte felurile, cantitatile si preturile marfurilor transportate, in lei sau valuta pe unitatea de masura;
  • xerocopia certificatului fitosanitar care insoteste marfurile transportate, in cazul marfurilor care necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat (alimente, fructe, etc.);
  • actele oficiale din care sa rezulte concret cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevazuta in contractul de transport si care au cauzat distrugerea sau deteriorarea marfurilor transportate;
  • xerocopiile diagramelor tahograf / termograf;
  • declaratiile conducatorului (conducatorilor) auto, din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si vina in ceea ce priveste distrugerea sau deteriorarea marfurilor transportate;
  • xerocopia foii de parcurs pentru transportul in cauza;
  • xerocopia declaratiei vamale;
  • procesul verbal incheiat de catre transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfurile transportate;
  • documentele referitoare la celalalt autovehicul implicat in accident, din care sa rezulte numarul de inmatriculare al acestuia, numele, prenumele si adresele conducatorului auto si ale proprietarului sau, datele esentiale privind asigurarea Carte Verde a autovehiculului respectiv - in cazurile de daune cauzate marfurilor transportate ca urmare a unui accident de circulatie;
  • documentele de constatare a daunelor la marfurile transportate – daca constatarea se face in Romania, procesul verbal de constatare a pagubelor, incheiat cu participarea a cate unui reprezentant din partea asiguratului, a beneficiarului (proprietarului) marfurilor, a asiguratorului si a unui neutru, daca se convine in acest mod intre parti sau, daca constatarea se face in strainatate, procesul verbal de constatare a pagubelor, incheiat de catre o firma specializata, anexandu-se xerocopiile documentelor de constatare (traduse si legalizate);
  • fotografiile marfurilor distruse sau deteriorate;
  • instiintarea privind pagubele, facuta de catre expeditorul marfurilor la asigurator, in cazul marfurilor deteriorate la care constatarea se face in stainatate de catre o firma specializata, in vederea comunicarii de catre asigurator a unor eventuale instructiuni cu privire la marfurile in cauza;
  • documentele din care sa rezulte modalitatea de valorificare a eventualelor recuperari;
  • procesul verbal de distrugere a marfurilor deteriorate irecuperabile, incheiat cu participarea reprezentantilor beneficiarului, asiguratului si asiguratorului;
  • cererea de despagubire a pagubitului adresata asiguratului si cererea de despagubire adresata asiguratorului de catre asigurat, insotita de ultima chitata de plata a primei de asigurare;
  • xerocopiile ordinelor de plata ale transportatorului catre beneficiarul marfurilor in cauza, din care sa rezulte ca acestuia i s-au platit despagubiri pentru marfurile deteriorate sau distruse;
 • Valoarea despagubirii, incluzand acoperirea pagubelor produse de deteriorari si distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, nu poate depasi suma asigurata prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea marfii din momentul producerii evenimentului asigurat;
 • Valoarea unei pierderi (pagube) partiale este egala cu:
  • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a pierderii de calitate (deprecierii) a acelei parti din cantitatea totala de marfuri care a fost deteriorata si care diminueaza valoarea marfurilor respective – la marfuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri liniari, patrati sau cubi. Gradul de depreciere se stabileste in procente, in urma examinarii marfurilor deteriorate;
  • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a costului reparatiilor partilor componente ori pieselor deteriorate sau a costului de inlocuire sau reconditionare a acestora, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a resturilor de marfuri care se mai pot utiliza sau valorifica – la celelalte marfuri;
 • Valoarea unei pierderi (pagube) totale este egala cu:
  • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a partii din cantitatea totala de marfuri care a fost distrusa in intregime – la marfuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri liniari, patrati sau cubi;
  • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a marfurilor distruse, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a resturilor de marfuri care se mai pot utiliza sau valorifica – la celelalte marfuri;
 • Daca exista obligatia platii unei despagubiri, dar cuantumul acesteia nu s-a putut stabili inca exact din diferite motive, asiguratorul poate acorda asiguratului, in baza unei cereri scrise a acestuia, un avans din drepturile cuvenite;
 • In urma producerii evenimentului asigurat, din valoarea despagubirii cuvenite se scad primele de asigurare datorate pana la sfarsitul duratei asigurarii;
 • Dupa fiecare eveniment asigurat produs si in urma caruia s-a platit despagubire, suma asigurata se micsoreaza pentru restul duratei asigurarii, incepand cu data platii despagubirii, cu valoarea sumei platite, asigurarea continuand pentru limita maxima de raspundere ramasa, fara modificarea primei de asigurare;
 • La cererea scrisa a asiguratului, se poate realiza reintregirea sumei asigurate, prin plata primei de asigurare suplimentare corespunzatoare, cu respectarea prevederilor conditiilor de asigurare privind incheierea unei asigurari noi;
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii, daca in legatura cu paguba a fost pornita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • sa nu plateasca despagubirea, in cazul in care cererea de despagubire a asiguratului are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau orice alta persoana actionand in numele acestuia) a contribuit in mod intentionat sau prin neglijenta grava la producerea pagubei;
  • sa reduca despagubirea cuvenita dupa producerea unui eveniment asigurat, corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care ar fi trebuit stabilita daca s-ar fi cunoscut exact imprejurarile privind riscul preluat sau sa refuze plata despagubirii daca, in raport cu acele imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat;
  • sa nu plateasca despagubirea sau sa denunte polita de asigurare cu efect imediat, daca se dovedeste sau este evidenta reaua credinta a asiguratului;
 • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire de catre asigurat, exista o alta asigurare acoperind aceleasi bunuri si riscuri, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional;
 • In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat, asigurarea era in vigoare pentru o suma asigurata pentru un transport inferioara valorii marfii transportate, despagubirea se reduce proportional, corespunzator raportului dintre limita maxima a raspunderii prevazuta in polita de asigurare si valoarea marfii transportate la momentul producerii evenimentului asigurat;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru evenimentele asigurate produse in perioada cat polita de asigurare a fost denuntata sau suspendata;

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 30 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.