CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - CITY INSURANCE

asigurari cmr city insurance marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. detine, in portofoliu, pentru transportatori, o polita CMR unica, care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, intern adica numai pe teritoriul Romaniei, international adica numai in afara teritoriului Romaniei si combinat adica atat pe teritoril Romaniei cat si in afara lui, cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru predarea ei, asa cum sunt ele indicate in contracte, sunt situate in doua tari diferite, dintre care cel putin una dintre ele este tara semnatare a Conventiei C.M.R., daca nu s-a convenit altel intre parti.

              Asigurarea nu este valabila in cazul transportatorilor care sunt ei insisi proprietarii marfurilor transportate.

              Polita asigura standard:

 • pierderea si avarierea marfurilor;
 • depasirea duratei de transport;
 • furt prin efractie si acte de talharie;
 • deprecierea datorita defectarii agregatului frigorific;

               Suplimentar, se pot atasa la polita CMR si clauze suplimentare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:

 • Clauza suplimentara privind acoperirea operatiunilor de cabotaj;

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se poate incheia atat pe capul tractor cat si pe semiremorca.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. asigura, in baza politei de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Daca vehiculul continand marfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe cale ferata sau navigabila, fara descarcarea marfii din autovehicul, atunci asigurarea acopera intregul transport.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 1 luna, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • neplata ratelor de prima de asigurare, la scadenta;
 • prin epuizarea sumei asigurate;
 • prin acordul asigurat/asigurator sau contractant/asigurator;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • prin rezilierea la cererea oricareia dintre parti;
 • prin falimentul asiguratului si/sau al asiguratorului;
 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este valabila numai pentru transporturile efectuate in trafic international si exclusiv cu vehiculele, mentionate in polita in conformitate cu conditiile prevazute de „Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele C.M.R.”.

               In cazul in care transportul marfurilor se efectueaza din tari care nu apartin Uniunii Europene sau are ca destinatie asemenea tari sau trece prin asemenea tari, asigurarea este valabila numai daca vehiculul in care se afla marfurile detine sigiliul vamal.

               Prin derogare de la art. 1 din „Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele C.M.R.” se acopera raspunderea asiguratului pentru marfuri transportate numai in trafic intern, atunci cand locul de primire si locul de predare al marfii, mentionate in contractul de transport, se gasesc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, NUMAI cu vehicule proprii.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Pe parcursul derularii contractului de asigurare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, se poate majora suma asigurata, prin plata unei prime de asigurare suplimentare si prin incheierea unui supliment la polita de baza, fie pentru intreaga perioada de asigurare ramasa, fie pentru un numar limitat de transporturi.

              Dupa fiecare dauna, suma asigurata mentionata in polita se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire si cu fransiza, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita initial. La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi completata (reintregita), printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima corespunzatoare.

              Daca valoarea marfurilor transportate, declarata in scrisoarea de trasura, depaseste suma asigurata, asiguratul va putea solicita, inainte de inceperea transportului, incheierea unui supliment la polita pentru diferenta dintre valoarea marfurilor si suma asigurata prevazuta in polita CMR.

              Daca suma asigurata pentru care a optat asiguratul este mai mica decat valoarea marfurilor iar asiguratul nu a solicitat majorarea acesteia, despagubirea datorata in caz de paguba se va calcula proportional cu raportul dintre suma asigurata prevazuta in polita de asigurare si valoarea marfurilor transportate.

               Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru valori ale marfii ce depasesc limita de 8,33 DST/kg (drepturi speciale de tragere = unitati de cont ale Fondului Monetar International), in conformitate cu articolul 24 din Conventia C.M.R. numai in masura in care la incheierea politei de asigurare a fost acceptata si precizata in aceasta o limita superioara de despagubire in caz contrar, despagubirile platite de asigurator, in limita sumei asigurate nu vor putea depasi 8,33 DST/kg.

               In functie de cifra de afaceri, cu acoperire geografica intern si international, SUMA ASIGURATA GLOBALA poate fi de pana la 1.000.000 EUR.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul neachitarii in termen a unei rate de prima, la data scadenta a ratei respective, se acorda o perioada de pasuire de 15 zile calendaristice dupa care polita de asigurare se suspenda. Daca neachitarea la scadenta a unei rate se datoreaza unor cauze neimputabile asiguratului, polita de asigurare poate fi repusa in vigoare intr-un interval de maxim 30 de zile de la data suspendarii prin plata primei restante cu conditia ca in perioada de suspendare a politei sa nu se fi inregistrat daune in legatura cu aceasta asigurare. 

              In cazul cuplurilor autotractor si semiremorca, prima de asigurare se stabileste ori pe cap tractor ori pe semiremorca, conform solicitarii asiguratului. Daca asiguratul asigura mai multe cupluri pe aceeasi polita, atunci prima de asigurare trebuie sa se stabileasca pentru toate cuplurile numai pe capete tractor sau numai pe semiremorci. In cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca, prima de asigurare se calculeaza pentru autocamion si separat pentru remorca.

              Pentru politele CMR incheiate pe o perioada mai mica de un an, (minim 1 luna) prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

              Asiguratorul practica doua modalitati calcul a primei de asigurare:

 • Standard, in functie de limita de raspundere, cu 3 variante de acoperire geografica,: intern, international, intern si international;
 • In functie cifra de afaceri cu acoperire geografica intern si international si limita de raspundere GLOBALA pana la 1.000.000 EUR.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

 • fransiza de 10% din cuantumul daunei pentru pagubele provocate ca urmare a pierderii sau avarierii marfurilor;
 • fransiza de 20% din cuantumul daunei pentru pagubele provocate ca urmare a deprecierii marfurilor;
 • Pentru evenimente asigurate in urma cazurilor de furt se vor aplica urmatoarele fransize:
  • o fransiza de 10% din cuantumul daunei pentru furtul marfii produs in timpul deplasarii;
  • o fransiza de 10% din cuantumul daunei in cazul in care furtul marfii transportate s-a produs simultan cu furtul autovehiculului;
  • fransizele de mai jos pentru furtul produs in timpul stationarii voluntare:
   • durata stationare - conform diagramei tahograf - sub 2 ore -> fransiza 10%;
   • durata stationare - conform diagramei tahograf - peste 2 ore si sub 24 ore -> fransiza 20%;
   • durata stationare - conform diagramei tahograf - peste 24 ore -> fransiza 30%;
 • pentru evenimente asigurate produse in timpul stationarii autovehiculului, daca autovehiculul nu se afla intr-o parcare pazita (loc imprejmuit si supravegheat sau inchis cu cheia) se aplica o fransiza de 50% din cuantumul daunei;
 • pentru evenimente asigurate produse in timpul deplasarii, cat si al stationarii, pentru autovehicule dotate cu capacitate pentru transport marfuri: autocamion si, prin extindere, remorca/semiremorca prevazute cu prelata se va aplica suplimentar fata de fransizele de mai sus, o fransiza de 10% din cuantumul daunei.
 • fransiza aplicabila pentru acoperirea operatiunilor de cabotaj este de 10% din dauna, pentru fiecare eveniment;
 • Fransize: 0% din dauna; standard 10% din dauna; 10% din dauna minim 2000 eur/eveniment cu diminuarea primei de asigurare; 10% din dauna minim 5000 eur/eveniment cu diminuarea primei de asigurare
Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • pierderea si avarierea marfurilor;
 • depasirea duratei de transport;
 • furt prin efractie si acte de talharie;
 • deprecierea datorita defectarii agregatului frigorific;

              Aceste riscuri sunt completate de prevederile articolelor 17, 18, 23, 24, 25 si 26 din Conventia Internationala CMR, privind raspunderea transportatorului.

              Art. 17 - 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare.
                           2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
                           3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a
prepusilor acesteia.
                           4. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pina la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele
fapte:
                                             a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
                                             b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avariere, cind aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
                                             c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al al destinatarului;
                                             d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
                                             e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
                                             f) transportul de animale vii.

                           5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decit in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.
               Art. 18 - 1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.
                            2. Cind transportatorul stabileste ca, tinind seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avarierea a putut sa rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri.
                            3. Prezumtia aratata mai sus nu este aplicabila in cazul prevazut de articolul 17 paragraful 4 a), daca este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere de colete.
                            4. Daca transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat in vederea protejarii marfurilor impotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a umiditatii aerului, transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba, tinind cont de circumstante, au fost luate in ceea ce priveste alegerea, intretinerea si folosirea acestor amenajari si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
                            5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal, tinind cont de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
              Art. 23 - 1. Cind, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
                           2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amindurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
                           3. Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare kilogram de marfa bruta.
                           4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru
pierdere nu sint datorate.
                           5. In caz de intirziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intirziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
                           6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decit in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 si 26.
                Art. 24 - Expeditorul poate sa declare in scrisoarea de trasura, contra platii unui supliment de pret convenit, o valoare a marfii care depaseste limita mentionata in paragraful 3 al articolului 23 si, in acest caz, valoarea declarata inlocuieste aceasta limita.
                Art. 25 - 1. In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite in conformitate cu articolul 23 paragrafele 1, 2 si 4.
                             2. Totusi, despagubirea nu poate sa depaseasca:
                                                a) daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala;
                                                b) daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate.
                Art. 26 - 1. Expeditorul poate fixa, facind mentiunea respectiva in scrisoarea de trasura si contra platii un supliment de pret stabilit convenit, suma care reprezinta un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru cazul depasirii termenului convenit.
                             2. Daca a fost facuta o declaratie de interes special la eliberare, poate fi ceruta - independent de despagubirile prevazute in articolele 23, 24 si 25 si pina la concurenta contravalorii interesului declarat - o despagubire egala cu paguba suplimentara pentru care s-a facut dovada.

Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • daune cauzate/produse/agravate, direct/indirect de/sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de vandalism;
 • daune cauzate/produse/agravate, direct/indirect de/sau ca o consecinta a violarii embargoului, contrabandei, comertului prohibit/clandestin;
 • daune cauzate/produse/agravate, direct/indirect de/sau ca o consecinta a oricarei forme de sechestru, rechizitionarea/confiscarea marfurilor transportate sau altele similare, nationalizarea, cautiune, alta garantie financiara;
 • daune cauzate/produse/agravate, direct/indirect de/sau ca o consecinta a carantinei, dezinfectiei, masurilor sanitare;
 • daune cauzate direct sau indirect de/sau care au contribuit la, sau provenind din radiatii ionizante sau contaminare radioactiva de la orice combustibil nuclear, deseuri nucleare provenite prin arderea combustibilului nuclear, radioactivitate, toxicitate, explozie sau alte proprietati periculoase ale oricarui ansamblu nuclear sau componenta nucleara a acestuia, utilizarea materialelor fisionabile;
 • daune produse/cauzate datorita catastrofelor, calamitatilor naturale, de influenta temperaturii atmosferice;
 • daune cauzate de incendiu, explozie, daune produse de ape si de influenta temperaturii atunci cand, in cursul transportului, marfurile sunt descarcate din vehicul in incaperi utilizate sau aflate în exploatarea asiguratului sau beneficiarului;
 • daune cauzate de catre marfurile transportate si/sau de culpa sau vinovatia beneficiarului;
 • daune produse din cauza ca expeditorul a predat produse excluse la transport, sub denumire falsa, inexacta sau incompleta sau nu a mentionat in documentele de transport si pe ambalaje, particularitatile specifice produselor, care reclamau anumite masuri de precautie pe timpul transportului;
 • daune rezultand din nerespectarea restrictiilor de greutate sau gabarit;
 • daunele provocate de balansul remorcii/semiremorcii
 • daune produse prin accidente de circulatie in care vinovatia apartine altor persoane decat asiguratului sau prepusii sai;
 • daune produse prin accidente sau incendii ca urmare a unor defectiuni tehnice ale autovehiculului, daca revizia tehnica nu era efectuata;
 • daune in care politia nu confirma furtul sau tentativa de furt ori daca asiguratul nu a inregistrat reclamatia privind evenimentul la autoritatea publica politieneasca, in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
 • orice fel de pagube produse marfurilor transportate, inclusiv poluarea acestora sau schimbarea gustului, mirosului in urma utilizarii unor mijloace de transport neadecvate sau neechipate corespunzator specificului marfurilor respectiv transportului si pentru care, in cazul produselor de origine animala, nu exista autorizatie sanitar-veterninara, sau cu mijloace de transport pentru care nu se face dovada spalarii sau curatarii anterioare incarcarii;
 • orice fel de pagube produse ca urmare a deteriorarii ambalajului si a marfurilor transportate datorita patrunderii precipitatiilor de orice natura in interiorul autovehiculului fara ca prelata sa fie afectata de un eveniment rutier;
 • daune indirecte (ex. scaderea preturilor marfurilor), daune de intarziere de care nu raspunde transportatorul (ex. stationarea in vama, stationarea la punctul de descarcare etc.);
 • sumele declarate ca reprezentand interes special la eliberarea marfurilor, dobanzile pretinse de persoanele care aveau dreptul sa dispuna de marfa si care au fost pagubiti;
 • daune datorate depasirii termenului de livrare neimputabile asiguratului (stationari in vama, stationarea la punctul de descarcare etc.);
 • daune produse prin jaf;
 • daune produse marfurilor transportate din orice cauza, care fac obiectul asigurarii marfii “CARGO”;
 • orice pretentii de despagubire, altele decat cele acoperite prin polita; pagube indirecte datorate pierderii, distrugerii, avarierii sau eliberarii cu intarziere a bunurilor transportate, cum ar fi pierderi de interes, diferente nefavorabile ale cursului de schimb al monedei nationale sau scaderi de preturi ale marfurilor;
 • pretentii de despagubire pentru cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor la momentul inceperii raspunderii, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • pretentii de despagubire pentru daune produse cu intentie de catre asigurat, pentru daune provenind din indiferenta deliberata constienta sau intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni;
 • pretentii de despagubire pentru daune produse direct/indirect de nerespectarea conformitatii cu recunoasterea datei ori in legatura cu aceasta;
 • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infractiuni;
 • pretentii de despagubire pentru amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi, precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
 • depasirea masei de incarcare recomandata pentru transport si ancorarea necorespunzatoare a marfurilor, si/sau daunele in situatia carora se constata inexistenta in C.M.R. a mentiunilor referitoare la temperatura de incarcare/descarcare (insotite de procese verbale), la cantitatea incarcata/descarcata, la caracteristicile bunurilor la incarcare/descarcare, la deprecierea cantitativa sau calitativa a bunurilor constatata cu ocazia descarcarii, cu indicarea cantitatilor depreciate;
 • nu se acorda despagubiri pentru pagube produse nici in urmatoarele situatii:
  • conducatorul auto, prepus al asiguratului, nu avea la data accidentului, permis de conducere valabil pentru categoria respectiva sau permisul i-a fost retras, anulat, retinut sau nu avea certificat de inmatriculare valabil (sau alta autorizatie de circulatie valabila);
  • conducatorul auto, prepus al asiguratului, la data producerii accidentului, se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a unor produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, drogurilor; de asemenea daca, in caz de accident, acesta s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a parasit locul accidentului atunci cand acest fapt nu este permis de lege;
  • transportatorul sau prepusul acestuia a produs pagube cu intentie sau pagubele s-au produs in timpul comiterii de catre prepusul asiguratului a unei infractiuni contra securitatii statului sau a altor infractiuni savarsite cu intentie, ori in timpul in care acesta (autor al unei infractiuni savarsite cu intentie) incerca sa se sustraga de la urmarire;
 • sunt excluse din asigurare urmatoarele:
  • transporturile efectuate pe baza conventiilor postale internationale si curierat, funerare, efectelor de stramutare;
  • transporturi de bijuterii, ceasuri, perle si pietre pretioase, blanuri, obiecte de arta si/sau de colectie sau alte obiecte care au o valoare artistica, stiintifica sau istorica;
  • transporturi de documente si acte de orice fel, metale pretioase, bani, monede, actiuni, obligatiuni, cupoane, instrumente de plata sau orice alte hartii de valoare;
  • transportul de marfuri considerate periculoase conform reglementarilor in vigoare A.D.R.;
 • transportatorul sau prepusul acestuia a inscris in scrisoarea de trasura rezervele sale motivate fata de stare marfii, ambalajului, numarul de colete, marcajul si numarul lor;
 • situatiile reglementate de prevederile art. 17, punctul 2-5 din Conventi C.M.R.;
 • in cazul in care, cu referire la evenimentul asigurat, a fost declansata impotriva asiguratului/contractantului sau beneficiarului o cercetare si/sau urmarire penala ori s-a inceput procesul penal, asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii pana la finalizarea urmaririi penale, respectiv a procesului penal;
 • pentru evenimentele asigurate produse in perioada cat polita a fost denuntata sau suspendata;
 • daca asiguratul a fost de rea credinta, asiguratorul, inainte de producerea evenimentului asigurat va denunta contractul, iar dupa producerea evenimentului asigurat va refuza plata despagubirii;
 • Excluderi specifice pentru riscul de furt:
  • in cazul in care autovehiculul in care se afla marfa este furat si nu a fost inregistrata o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt la organele de politie, sau daca acestea nu confirma furtul sau tentativa de furt;
  • daca la comiterea tentativei de furt sau a furtului au participat asiguratul, prepusii asiguratului sau rude ale acestora, sau daca se face dovada ca autorii infractiunii au actionat in interesul sau in serviciul persoanelor mentionate mai sus;
  • daca in timpul stationarii conducatorul auto a parasit autovehiculul si nu i-a scos cheia din contact sau a lasat un rand de chei in interiorul acestuia si daca nu a incuiat usile;
  • daca furtul a fost facut cu chei originale ca urmare a lasarii acestora nesupravegheate in locuri publice, in autovehicul sau in alt autovehicul, precum si in cazul incredintarii acestora personalului de deservire din parcari sau alte locuri de stationare;
  • pentru bunurile aflate in interiorul autovehiculului furat, care nu se afla sub incidenta scrisorii de trasura;
  • daca urmare a comiterii furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat sau prepusii acestora a masurilor de limitare a acesteia, pentru partea de paguba care s-a marit sau daca aceasta marire a pagubei rezulta din acte incheiate de politie sau alte organe cercetare;
  • pentru disparitia marfii trasportate a carei cauza nu poate fi explicata;
  • daca furtul a fost produs in mers, cu exceptia cazurilor de furt prin efractie si acte de talharie;
  • cererea de despagubire are la baza declaratii false, in scopul obtinerii unei despagubiri necuvenite;
  • lipsa diagramei tahograf exonereaza de raspundere asiguratorul;
  • furtul marfii comis pe teritoriul fostelor tari membre CSI ca urmare a stationării peste 24 ore;
  • furtul comis pe timp de noapte intre orele 00 si 6 dimineata;
  • in cazul in care stationarea dureaza peste 24 ore, asiguratul isi va pierde drepturile de despagubire daca nu face dovada ca a transmis, in scris, prepusilor sai, inainte de survenirea evenimentului asigurat, instructiuni exacte cu privire la masurile de prevenire a riscurilor de furt ale autovehiculelor rutiere si a marfurilor transportate;
  • furtul petrecut pe teritoriile tarilor in care transportatorul are sediul si filialele cu exceptia transportului intern de marfuri;
  • furtul comis in afara parcarilor amenajate, iluminate, imprejmuite si pazite permanent;
  • furtul ale caror prejudicii sunt recuperate in termen de 180 de zile de la comiterea infractiunii;
  • situatiile in care furturile nu sunt raportate politiei in maxim 24 de ore;
 • Excluderi pentru riscul de depreciere a marfurilor:
  • daca marfurile sunt transportate cu autovehicule (inclusiv remorci) care nu corespund prescriptiilor legale de proiectare sau ce nu sunt dotate cu sisteme de asigurare si monitorizare a temperaturii si/sau umiditatii, ori asiguratul nu pune la dispozitia asiguratorului, in caz de dauna, diagramele de temperatura aferente respectivului transport;
  • in cazul in care expertiza neutra scoate in evidenta vicii ascunse ale marfii transportate, aspectul estetic necorespunzator din alte cauze decat cele datorate defectarii agregatului frigorific;
  • daca din diagrama termograf rezulta ca nu s-a respectat regimul de temperatura prevazut in comanda/contractul de transport;
  • nu a fost facuta inspectia tehnica si/sau calibrarea, la intervalele prevazute de lege, a agregatelor frigorifice instalate pe vehiculele de transport special;
  • daunele cauzate datorita nerespectarii lantului frigorific asa cum este mentionat mai jos:
   • pentru transportul pestelui: daca transportul se face intre reteaua de colectare si reteaua de prelucrare (ex: fabrica de peste) temperatura folosita poate varia intre -5º si 0ºC. Transportul intre reteaua de prelucrare si reteaua de stocaj sau direct catre reteaua comerciala temperatura admisa pentru transport este intre -18ºC si -25ºC in cazul congelarii si intre 5ºC si 0ºC in cazul refrigerarii (refrigerarea se aplica pentru transportul direct intre reteaua de prelucrare si reteaua comerciala);
   • pentru transportul de oua, fructe sau lapte temperatura folosita poate varia intre -5º si 0ºC, indifent care sunt retelele intre care se realizeaza transportul;
   • in cazul altor produse se va tine cont de temperaturile folosite in antrepozitul frigoric, respectiv refrigerare sau congelare dupa caz (in functie de natura produsului);
  • nerespectarea temperaturii microclimatului din vehiculul de transport pe parcursul etapelor lantului frigorific conform temperaturii recomanDate pentru transport care poate varia de la un produs la altul:
   • minim -18ºC si maxim -25ºC in cazul congelarii;
   • minim 0ºC si maxim 5ºC in cazul refrigerarii;
  • daca agregatele frigorifice au fost instalate improvizat pe autovehicule de transport care nu pot sustine tehnic astfel de aparate;
  • daca conducatorii auto nu au facut instructajul de folosire ale acestor agregate;
  • utilizarea necorespunzatoare a agregatelor frigorifice;
  • depasirea masei de incarcare recomandata pentru transport;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

 • Clauza suplimentara privind acoperirea operatiunilor de cabotaj
  • se extinde acoperirea pentru raspunderea asiguratului in calitate de caraus pentru marfurile transportate in cadrul unor operatiuni de cabotaj efectuate in statele Uniunii Europene a caror legislatie permite aceste operatiuni;
  • se efectueaza, cu acelasi vehicul, pana la trei operatiuni de cabotaj consecutive unui transport international dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o tara terta in statul membru gazda, odata ce au fost livrate marfurile transportate in cursul transportului international;
  • In cursul operatiunilor de cabotaj, ultima descarcare, inainte de parasirea statului membru gazda, trebuie sa aiba loc in termen de sapte zile de la ultima descarcare a marfurilor introduse in statul membru gazda in cadrul operatiunii de transport international;
  • se efectueaza o singura operatiune de cabotaj intr-un stat membru al Uniunii Europene, in termen de trei zile de la intrarea fara incarcatura pe teritoriul statului membru respectiv;
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • La incheierea asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele stabilite in contract;
  • sa comunice si sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste; daca la momentul incheierii asigurarii unele Date nu sunt cunoscute, sau daca in legatura cu acestea apar modificari ulterioare, acestea vor fi aduse de indata la cunostinta asiguratorului;
  • sa ia masuri potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu prevederile conventiei C.M.R. pentru executarea corespunzatoare a transportului, pastrarea si paza bunurilor aflate in custodia sa pe tot parcursul transportului;
  • sa utilizeze vehicule rutiere care se incadreaza in normele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere care sa fie omologate, inscrise in circulatie, definitiv sau temporar, sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica valabila si sa respecte regimul de munca al conducatorilor auto prevazut de reglementarile internationale;
  • sa intretina vehiculele in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
  • sa nu incarce vehiculul peste capacitatea utila de transport, sa asiste la incarcarea si descarcarea marfurilor transportate, permitand efectuarea acestor operatiuni in asa fel incat pe parcursul transportului sa se asigure securitatea marfurilor si sa se preintampine deplasarea acestora si producerea unor evenimente rutiere;
  • sa realizeze transportul in conformitate cu contractul incheiat cu beneficiarul;
  • sa nu permita incarcarea marfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu detine licenta;
  • sa respecte normele de protectie a muncii si P.S.I. pe tot timpul transportului, prevazute de legislatia in vigoare;
  • sa utilizeze la transportul marfurilor perisabile doar mijloace de transport izoterme, frigorifice, calorifice, functie de specificul marfurilor;
  • in caz de stationare a vehiculului incarcat sa ia masuri de securitate a vehiculelor si a marfurilor;
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la data producerii evenimentului asigurat, potrivit practicii din tara respectiva politia sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii accidentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele, vinovatia si imprejurarile producerii riscului asigurat cat si cu privire la pagubele produse. In cazul in care evenimentele asigurate in care sunt implicate si alte autovehicule, asiguratul va prezenta asiguratorului Date referitoare la vehiculele si persoanele implicate: numar de inmatriculare, numele si prenumele proprietarilor vehiculelor si ale conducatorilor acestora, adresele complete, denumirea societatilor la care acestia sunt asigurati, numarul politelor de asigurare, o copie dupa documentele de asigurare;
  • sa instiinteze in scris (fax telegrafic), asiguratorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la producerea evenimentului, data, locul, cauzele, imprejurarile producerii evenimentului asigurat, datele de identificare ale autovehiculului cu care se transportau marfurile avariate sau distruse precum si marimea estimativa a pagubei, locul unde se poate face constatarea, numele persoanei de contact, numarul de telefon sau fax al acesteia; in instiintare se vor preciza:
   • felul bunurilor avariate sau distruse;
   • data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
   • locul unde se afla marfurile avariate sau distruse;
   • marimea estimata a daunei, in vederea primirii unor eventuale instructiuni cu privire la marfa si a constatarii daunei;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului actele intocmite de organele de politie sau alte organe de cercetare din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si vinovatia in producerea degradarii marfurilor transportate, toate documentele legate de transport, inclusiv declaratiile conducatorului auto, precum si actele solicitate la dosarul de dauna in vederea constatarii si evaluarii pagubei si stabilirii despagubirii;
  • sa ia masuri pentru limitarea daunelor, salvarea marfurilor transportate, pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
  • sa instiinteze in scris asiguratorului despre orice dauna ce ar intra sub incidenta acoperirii acorDate prin prezentele conditii sau orice reclamatii in legatura cu asigurarea, imediat ce a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acesteia;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata care izvorasc din raspunderile expres reglementate de Conventia C.M.R. fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa anunte de indata asiguratorului ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de catre asiguratorul, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si dovezile necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor transportate, precum si pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor;
  • in vederea constatarii daunelor sa avizeze in scris asiguratorul pentru daunele suferite in tara si strainatate;
  • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea daunei;
 • In cazul in care contractantul este altul decat asiguratul, cel dintai va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat;
 • Asiguratului ori beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor in legatura cu polita;
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii;
 • Obligatiile asiguratului privind furtul marfurilor. Masuri de prevenire a furtului:
  • masuri minimale de protectie pe durata stationarii autovehiculului: portierele sunt inchise cu cheia, geamurile sunt ridicate la maximum, prelata este fixata la locul ei, toate caile de acces sunt inchise cu cheia, nici o cheie nu se afla in interiorul autovehiculului;
  • masuri minimale de protectie pe durata circulatiei autovehiculului: prelata este fixata la locul ei, toate caile de acces in incinta in care este transportata marfa sunt asigurate cu incuietori;
  • masuri suplimentare obligatorii: autovehiculul este parcat intr-o parcare amenajata sau este pazit sau se gaseste intr-un loc imprejmuit, supravegheat ori inchis cu cheia;
  • Asiguratul are obligatia sa instruiasca, in scris, presupusii sai in legatura cu masurile de protectie de mai jos, de a caror respectare este conditionata acordarea despagubirii:
   • pe durata deplasarii: caile de acces la marfurile transportate sunt incuiate si securizate cu un dispozitiv de protectie; in cazul autovehiculelor prevazute cu prelata, acestea trebuie sa fie in stare buna, intacta si fixata corespunzator;
   • pe durata stationarii: in absenta conducatorului auto, caile de acces in autovehicul/la marfurile transportate sunt incuiate si securizate cu un dispozitiv de protectie, portierele sunt inchise si incuiate, geamurile sunt ridicate la maxim si nicio cheie/telecomanda nu se regaseste in interiorul autovehiculului; in cazul autovehiculelor prevazute cu prelata, acestea trebuie sa fie in stare buna, intacta si fixata corespunzator;
  • Asiguratul are obligatia de a dota autovehiculul cu un dispozitiv antifurt;
  • Asiguratul/Conducatorul auto in timpul stationarii/deplasarii are obligatia de a lua toate masurile suplimentare de prevenire a furtului;
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul/conducatorul auto este obligat:
   • sa ia toate masurile pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa aiba grija ca toate urmele furtului sa ramana neatinse pana la cercetarea evenimentului de catre organele de politie si sa ia, potrivit imprejurarilor, masuri pentru limitarea pagubei;
   • sa instiinteze imediat organele de politie, sau alte organe abilitate/de cercetare, in raza carora s-a produs evenimentul asigurat;
   • sa puna la dispozitie actele si documentele solicitate de asigurator in legatura cu evenimentul asigurat;
  • Nerespectarea de catre asigurat/contractant a oricarei obligatii ce-i revine, da dreptul asiguratorului sa nu acorde despagubiri;
 • Obligatiile asiguratului privind riscul de depreciere al marfurilor.
  • Asiguratul are obligatia sa instruiasca, in scris, prepusii sai in legatura cu masurile de protectie, de a caror respectare este conditonata acordarea despagubirii;
  • Conducatorii vehiculelor de transport trebuie sa aiba efectuat instructajul (masurile de protectie) pentru utilizarea agregatelor frigorifice;
  • Asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • fotocopia certificatului fitosanitar care insoteste marfa transportata, in cazul marfurilor ce necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat;
   • fotocopii ale diagramelor termograf;
   • dovada curatarii (spalarii) cisternelor;
  • Asiguratul este obligat sa mentioneze temperatura la incarcare pe scrisoarea de transport (C.M.R.). Aceasta valoare trebuie sa corespunda cu comanda de transport;
  • Asiguratul este obligat sa verifice agregatul frigorific inainte de plecarea in cursa si sa completeze foaia de parcurs a autovehiculelor cu mentiunea “Verificat TK”;
  • Aparatele frigorifice instalate in autovehiculele specializate pentru transportul marfurilor cu grad de depreciere trebuie sa aiba inspectia tehnica valabila in momentul incheierii si pe toata valabilitatea politei;
  • In momentul incheierii politei trebuie specificata periodicitatea la care are loc inspectia tehnica a agregatelor frigorifice;
  • Asiguratul are obligatia de a instiinta in scris asiguratorul despre producerea unui eveniment asigurat imediat dupa ce a luat la cunostinta despre producerea acestuia. In instiintare se va comunica locul unde se afla mijlocul de transport si problemele aparute la descarcare;
  • Sa puna la dispozitie actele si documentele solicitate de asigurator in legatura cu evenimentul asigurat;
  • Nerespectarea de catre asigurat/contractant a oricarei obligatii ce-i revine, da dreptul asiguratorului sa nu acorde despagubiri;
 • Obligatiile asiguratului privind riscul de cabotaj.
  • Asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului dovezi clare cu privire la:
   • dreptul de efectuare a operatiunilor de cabotaj;
   • transportul international in cursul caruia a ajuns in statul membru gazda;
   • fiecare din operatiunile consecutive desfasurate in statul respectiv;
  • Aceste dovezi cuprind urmatoarele elemente pentru fiecare operatiune:
   • numele, adresa si semnatura expeditorului;
   • numele, adresa si semnatura operatorului de transport rutier de marfuri;
   • numele si adresa destinatarului, precum si semnatura acestuia si data livrarii, odata ce marfurile au fost livrate;
   • locul si data preluarii marfurilor si locul prevazut pentru livrare;
   • descrierea curenta a naturii marfii si modul de ambalare, precum si, in cazul marfurilor periculoase, descrierea general recunoscuta a acestora si numarul de colete, marcajele specifice si numerele acestora;
   • greutatea bruta a marfurilor sau cantitatea de marfuri altfel exprimata;
   • numerele de inmatriculare ale autovehiculului si remorcii;
  • Sub rezerva unor dispozitii contrare in legislatia comunitara, asiguratul va efectua operatiunile de cabotaj in conformitate cu actele normative in vigoare in statul membru in care opereaza transportatorul de marfuri, altul decat statul de stabilire al acestuia, in ceea ce priveste:
   • conditiile care guverneaza contractul de transport;
   • masa si dimensiunile vehiculelor de transport rutier;
   • cerintele privind transportul anumitor categorii de marfuri, in special marfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale vii;
   • perioadele de conducere si perioadele de repaus;
   • taxa pe valoarea adaugata (TVA) pe serviciile de transport.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR sunt:

 • Daca nu s-a convenit altfel, raspunderea asiguratorului incepe la data prevazuta in polita, dar nu inainte de ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare;
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea, prevazuta in polita;
 • Raspunderea asiguratorului:
  • incepe din momentul in care vehiculul incarcat cu marfuri este gata pentru inceperea transportului;
  • inceteaza atunci cand marfurile sunt remise la destinatie dar nu mai tarziu de 30 de zile de la sosirea vehiculului;
 • Sederile preliminare, intermediare si complementare sunt asigurate pe timpul unei durate de 30 de zile;
 • In caz de neplata la termenele scadente si in cuantumul prevazut, a primei de asigurare sau, dupa caz, a ratelor acesteia, contractul de asigurare isi suspenda automat efectele juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nici o notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea asiguratorului;
 • In baza unei cereri scrise a asiguratului, acceptata in scris si in mod explicit de catre asigurator, suspendarea poate fi amanata pentru o perioada de timp convenita de comun acord, cu introducerea, dupa caz, a unor conditii suplimentare pe perioada respectiva, printr-un act aditional la contractul de asigurare;
 • Polita reintra in vigoare de la ora 24:00 a zilei urmatoare celei in care s-au indeplinit cumulativ urmatoarele cerinte:
  • s-a achitat prima de asigurare restanta;
  • asiguratul a transmis asiguratorului o declaratie pe proprie raspundere din care reiese faptul ca nu are cunostinta de producerea sau aparitia vreunui eveniment asigurat in timpul perioadei de suspendare, precum si faptul ca nu va solicita despagubiri pentru nici un eveniment asigurat produs in timpul perioadei de suspendare a politei;
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului asiguratului;
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza in cazul in care asiguratul refuza modificarea politei ca urmare a analizei riscului pe perioada de valabilitate a politei;
Procedura Daune: 
 • despagubirile se platesc in lei (RON) sau in valuta convertibila corespunzator sumei asigurate convenite in polita. Din cuantumul despagubirii se scad fransiza si eventualele rate de prime datorate de asigurat pana la expirarea contractului de asigurare;
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se face direct de catre asigurator sau imputernicitii acestuia, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai sau de catre experti, daca s-a convenit acest lucru;
 • Stabilirea si plata despagubirilor se face de catre asigurator, pe baza documentatiei complete referitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat precum si la nivelul pagubelor inregistrate;
 • Acordarea despagubirilor este conditionata de constatarea prealabila a pagubei de catre reprezentantii asiguratorului;
 • Cuantumul despagubirii nu poate depasi suma asigurata prevazuta in polita, nici cuantumul pagubei sau valoarea globala pe care marfurile avariate sau distruse au avut-o imediat inaintea producerii evenimentului asigurat;
 • despagubirile acorDate de asigurator in limita raspunderii vor putea depasi 8,33 DST/kg daca din contractul privind transportul marfurilor rezulta ca transportatorul si-a asumat raspunderea pentru intreaga lor valoare, mai mare decat 8,33 DST/kg, conform art. 24 din Conventia CMR;
 • Cuantumul despagubirilor reprezinta:
  • in caz de dauna totala, valoarea marfurilor la data si locul incarcarii precizata in documentele de transport sau in lipsa acestora valoarea marfurilor stabilita in functie de pretul curent al bunurilor de aceeasi natura si de aceeasi calitate, la data si locul incarcarii, mai putin valoarea resturilor care se mai pot intrebuinta sau valorifica;
   • Prin dauna totala se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a marfurilor sau in asa fel incat refacerea prin reparare, inlocuire, reconditionare sau restaurare nu mai este posibila sau costul reparatiilor depaseste valoarea bunurilor la data producerii evenimentului;
  • in caz de dauna partiala, in functie de natura acestora:
   • valoarea deprecierii calitatii la data producerii evenimentului, care diminueaza valoarea pe care marfurile transportate au avut-o in momentul producerii riscului asigurat. Gradul de depreciere se va stabili in procente prin compararea marfurilor avariate cu starea lor, la data si locul incarcarii;
   • costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire sau reconditionare al acestora din care se scade valoarea resturilor care se mai pot intrebuinta;
 • Suma despagubirilor platita in caz de avariere a bunurilor transportate nu va putea insa depasi suma care s-ar fi platit drept despagubire in caz de pierdere totala a acestora, iar daca numai o parte din marfurile transportate au fost avariate, despagubirile nu vor putea depasi suma care s-ar fi platit pentru pierderea acestei parti din marfa transportata;
 • Daca exista obligatia platii unei despagubiri, dar cuantumul acesteia nu s-a putut stabili inca exact din diferite motive, asiguratorul poate acorda asiguratului, in baza unei cereri scrise a acestuia, un avans din drepturile cuvenite;
 • Asiguratorul are dreptul sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa, are la baza declaratii false sau daca asiguratul ori alta persoana actionand in numele sau a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei;
 • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire de catre asigurat, exista o alta asigurare acoperind aceleasi bunuri si riscuri, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional;
 • In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat, asigurarea era in vigoare pentru o suma asigurata pentru un transport, inferioara valorii marfii transportate, despagubirea se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea marfii;
 • Actele necesare pentru evaluarea si stabilirea despagubirii care trebuie depuse de catre asigurat sunt, dupa caz:
  • copie a contractului de transport rutier, care sa cuprinda obligatiile transportatorului si ale beneficiarului;
  • copie a comenzii de transport din care sa rezulte obligatiile ce-i revin transportatorului (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta, durata transportului, temperatura impusa in cazul marfurilor perisabile, alte conditii impuse etc.);
  • copie a scrisorii de trasura (C.M.R.) completata cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv, inclusiv mentiunile referitoare la cantitatile depreciate;
  • copie a certificatului fitosanitar care insoteste marfa transportata, in cazul marfurilor ce necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat;
  • copii ale facturilor marfurilor transportate din care sa rezulte cantitatea transportata, si pretul/buc etc.;
  • copii ale documentelor de plata a taxelor de transport, a taxelor vamale si a altor cheltuieli ivite cu ocazia transportului;
  • copii ale diagramelor tahograf si de temperatura care sa corespunda cu perioada transportului, in cazul in care marfurile sunt transportate cu autovehicule echipate cu aparat tahograf;
  • declaratia conducatorului auto in care sa fie mentionate cauzele si imprejurarile ce au determinat producerea pagubelor la marfurile transportate si fisa valoare dauna data de catre conducatorul auto;
  • copie a foii de parcurs;
  • copii ale documentelor de constatare a pagubelor la marfurile transportate si fotografii daca este cazul;
  • proces verbal intocmit de transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfa transportata;
  • documente intocmite de organele de politiei si alte documente sau Date referitoare la autovehiculul utilizat de asigurat la executarea transportului si care a fost implicat intr-un accident rutier (nr. inmatriculare, numele si adresa completa a proprietarului/conducatorului auto, Date despre asigurare);
  • copii ale ordinelor de plata ale asiguratului catre beneficiarul marfii, in cazul in care a platit pagube pentru marfa depreciata sau distrusa;
  • fotocopia documentelor de constatare a pagubelor care au fost intocmite in strainatate, inclusiv procese verbale de masuratori ale temperaturii, cand este cazul;
  • traduceri legalizate ale tuturor documentelor provenite din strainatate;
  • cererea de despagubire a pagubitului catre asigurat si cererea de despagubire a asiguratului catre asigurator;
  • orice alte documente necesare la solutionarea de catre asigurator a dosarului de dauna;
 • Plata despagubirilor se va face in maxim 30 zile lucratoare de la depunerea de catre asigurat a ultimului document solicitat, necesar solutionarii dosarului de dauna;
 • Constatarea si evaluarea pagubelor, plata despagubirilor pentru riscul de furt:
  • In cazul furtului, stabilirea despagubirii se face in raport cu timpul de stationare si masurile de protectie luate:
  • Atunci cand stationarea dureaza mai putin de 2 ore si asiguratul poate dovedi ca au fost respectate masurile de prevenire specifice acestei perioade, asiguratorul va plati despagubirea ce va fi stabilita prin aplicarea prevederilor politei;
  • Atunci cand stationarea dureaza peste 2 ore si sub 24 ore, asiguratorul va plati despagubirea stabilita in cazul in care asiguratul dovedeste ca au fost respectate masurile de prevenire specifice acestei perioade;
  • Atunci cand stationarea dureaza peste 24 ore si in cazul in care asiguratul dovedeste ca, in afara de masurile de prevenire specifice acestei perioade a transmis, in scris, prepusilor sai, inainte de survenirea evenimentului asigurat, instructiuni exacte cu privire la masurile de prevenire a riscurilor de furt ale autovehiculelor rutiere si a marfurilor transportate asiguratorul va plati despagubirea ce va fi stabilita prin aplicarea prevederilor politei;
  • in vederea solitionarii dosarului de dauna este obligatorie depunerea tuturor documentelor de mai sus cat si a altor documente suplimentare solicitate de asigurator;
  • in cazul in care se face avizarea unui caz de furt, prezentarea diagramei/diagramelor tahograf este o conditie obligatorie ce precede orice raspundere din partea asiguratorului;
  • in cazul daunelor ca urmare a furtului calificat, despagubirea va fi achitata in termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii la asigurator a documentelor solicitate de acesta pentru stabilirea obligatiei de plata, din punct de vedere a temeiniciei solicitarii despagubirii si al marimii acesteia, si numai daca politia confirma in scris faptul ca marfurile nu au fost gasite. Curgerea termenului prevazut la alineatul precedent este intrerupta daca despagubirea nu poate fi stabilita sau platita din vina asiguratului;
  • Asiguratul/beneficiarul este obligat sa efectueze demersurile necesare redobandirii bunurilor furate, iar in cazul in care acestea au fost gasite sa instiinteze asiguratorul in maximum 48 de ore (2 zile lucratoare). Daca bunurile furate au fost gasite ulterior platii despagubirii, asiguratul/beneficiarul este obligat sa restituie asiguratorului in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiei/inlocuirii bunurilor/partilor avariate sau incomplete;
 • Constatarea si evaluarea pagubelor, plata despagubirilor pentru riscul de depreciere a marfurilor:
  • in cazul in care s-a produs evenimentul asigurat, asiguratul/beneficiarul marfii vor solicita o expertiza neutra din care sa rezulte cauzele si imprejurarile producerii evenimentului care va cuprinde informatii despre starea marfii depreciate cantitativ si calitativ, posibilitatea eventualelor recuperari sau modalitatea de distrugere a marfii depreciate, pentru care se va intocmi proces-verbal de distrugere, precum si fotografii ale marfii depreciate;
  • Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, conform prezentelor conditii, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare;

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.