CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - FORTE Asigurari-Reasigurari

asigurari cmr forte marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Bd. Lascar Catargiu, nr. 48.

office@forteasig.com

Tel:   021.312.52.42, 021.311.04.15

021.212.56.02, 021 230 56 02

Fax:   021.318.33.56

              FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este o societate de asigurari care a luat fiinta in 1996, avand ca actionar majoritar compania engleza LGS HOLDING LIMITED si ca actionar minoritar PETROM S.A. Societatea beneficiaza de o experienta solida atat pe piata nationala cat si pe cea europeana a asigurarilor si cauta sa ofere continuu solutii de asigurare si servicii optime, clientilor sai care au nevoie de asigurari generale. Cu responsabilitate, integritate si transparenta,  FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. cauta sa asigure cea mai buna protectie pentru clientii sai si familiile acestora, pentru bunurile si afacerile acestora (fie ca este vorba de persoane fizice, cat si in cazul persoanelor juridice). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Italia, Cehia si Spania. FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-014-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. ofera transportatorilor o polita CMR unica, care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica in afara teritoriului Romaniei, cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru predarea ei, asa cum sunt ele indicate in contracte, sunt situate in doua tari diferite, dintre care cel putin una dintre ele este tara semnatare a Conventiei C.M.R., daca nu s-a convenit altel intre parti.

              Asigurarea nu este valabila in cazul transportatorilor care sunt ei insisi proprietarii marfurilor transportate.

              Polita asigura standard:

 • riscurile de avariere a marfurilor;
 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • intarziere in livrarea marfurilor;
 • defectarea vehiculelor proprii si ale tertilor, folosite in transportul marfurilor;

                Suplimentar, se pot atasa la polita CMR si clauze suplimentare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:

 • asigurarea riscului de furt al marfurilor;
 • asigurarea marfurilor perisabile;
 • asigurarea vehiculelor descoperite;
 • asigurarea transporturilor de containere - numai pe teritoriul Romaniei;

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se incheie numai pe semiremorca.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. asigura, in baza politei de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Daca vehiculul continand marfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe cale ferata, aeriana sau navigabila, fara descarcarea marfii din autovehicul, atunci asigurarea acopera intregul transport.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 10 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale, efectuate intre doua tari diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie tara semnatara a Conventiei Internationale CMR;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este orice persoana juridica mentionata in polita, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, cu vehicule proprii, inchiriate sau luate in locatie de gestiune.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru limita raspunderii inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma FORTE Asigurari - Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 10 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              In cazul cuplurilor autotractor si semiremorca, prima de asigurare se stabileste pe semiremorca. Daca asiguratul asigura mai multe cupluri pe aceeasi polita, atunci prima de asigurare trebuie sa se stabileasca pentru toate cuplurile numai pe semiremorci. In cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca, prima de asigurare se calculeaza pentru autocamion si separat pentru remorca.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se incheie:

 • cu o fransiza deductibila variabila pentru riscurile standard:
  • fara fransiza;
  • 3% din dauna lichidabila, min. 100 EUR;
  • 5% din dauna lichidabila, min. 200 EUR;
  • 10% din dauna lichidabila, min. 300 EUR;
  • alta varianta;
 • daca se ataseaza la polita clauza aditionala privind acoperirea riscului de furt, atunci aceasta poarta o fransiza deductibila pe eveniment intre 5% si 40% in functie de regulile de prevenire a furtului aplicate si respectate.
Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • raspunderea pentru pierderea totala a marfurilor produsa intre momentul primirii si cel al eliberarii acestora;
 • raspunderea pentru pierderea partiala a marfurilor produsa intre momentul primirii si cel al eliberarii acestora;
 • raspunderea pentru avarierea marfurilor produsa intre momentul primirii si cel al eliberarii acestora;
 • raspunderea pentru intarzierea in eliberarea marfurilor; se considera intarziere la eliberare atunci cand marfa nu a fost eliberata in termenul convenit sau, daca nu a fost convenit un termen, atunci cand durata efectiva a transportului depaseste timpul care in mod rezonabil este acordat unui transportator diligent, tinandu-se cont de circumstante si, printre altele, in cazul unei incarcari partiale, de timpul necesar pentru efectuarea unei operatiuni complete de incarcare in conditii normale.

              In asigurare este cuprinsa raspunderea transportatorului atat pentru defectiunile vehiculelor care ii apartin si pe care le foloseste pentru efectuarea transporturilor, cat si pentru defectiunile vehiculelor inchiriate, luate in comodat sau in leasing.

              Este cuprinsa in asigurare doar raspunderea transportatorului care a contribuit la dauna, orice alti factori care au cauzat dauna si nu sunt raspunderea transportatorului nu sunt acoperiti prin prezenta asigurare.

              In cazul transporturilor internationale sunt cuprinse in asigurare doar transporturile efectuate sub acoperirea Conventiei CMR, in care contractul de transport defineste clar acest lucru, iar scrisoarea de trasura este scrisoare CMR.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • razboi, operatiuni de razboi chiar si nedeclarat, invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, greve patronale sau alte evenimente similare, acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism, piraterie, actiune a unui dusman extern, ostilitati, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, actiune a unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratie, represalii, prezenta minelor si a altor mijloace de lupta similare si in general a tuturor evenimentelor de razboi, avand un caracter politic sau asimilate razboiului;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, capturare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern, de drept sau de fapt, sau al oricarei autoritati publice, ocupare ilegala;
  • explozii sau emanatii de caldura sau radiatii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara;
  • detinerea sau folosirea de substante radioactive sau de aparate pentru accelerarea particulelor atomice;
  • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechizitionare;
  • orice forma de cautiune sau alta garantie financiara;
  • amenzi de orice fel, cheltuieli penale;
  • orice pretentii de despagubire, altele decat cele acoperite prin polita pentru pierderea sau avarierea marfurilor; diferentele de curs valutar si in general, toate obstacolele ridicate in cursul unei exploatari sau operari comerciale in legatura cu marfurile transportate;
  • carantina, dezinsectie, masuri sanitare;
  • pagube produse de ape, incendiu, explozie si de influenta temperaturii atunci cand, in cursul transportului, marfurile sunt descarcate din vehicul in incaperile utilizate sau aflate in exploatarea asiguratului;
  • influenta temperaturii atmosferice;
  • fapta intentionata si culpa grava a asiguratului sau a personalului sau de conducere;
  • pagube cauzate de catre marfurile transportate;
  • folosirea de vehicule neadaptate specificului marfurilor;
  • lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului;
  • manipularea, incarcarea, ancorarea sau descarcarea marfurilor de catre expeditor, destinatar, sau alte persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al destinatarului;
  • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea marfurilor in comparatie cu starea lor la momentul inceperii raspunderii, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • neglijenta prepusilor asiguratului in legatura cu pastrarea si paza marfurilor incredintate pentru transport;
  • conducerea autovehiculului de catre o persoana care se afla sub influenta narcoticelor sau a bauturilor alcoolice indiferent daca se afla sau nu in stare de ebrietate;
  • conducerea vehiculului de catre o persoana care nu are autorizatie sau permis valabil de conducere pentru categoria respectiva de autovehicul, careia permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce;
  • conducerea autovehicului de catre o persoana care dupa producerea accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a parasit locul accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis prin dispozitiile legale;
  • poluarea continutului cisternelor ce poate determina, ca urmare a amestecului sau a schimbarii gustului si/sau mirosului, fie o depreciere a continutului, fie cheltuieli pentru readucerea in stare normala a marfurilor transportate;
  • In cazul in care nu s-a convenit altfel in scris si s-a platit prima suplimentara aferenta raman excluse:
   • daunele produse ca urmare a influentei temperaturii ca urmare a absentei, proastei functionari, insuficientei sau opririi aparatelor frigorifice sau de incalzire a autovehiculelor;
  • In cazul in care nu s-a convenit altfel in scris orice raspundere pentru daune produse urmatoarelor categorii de marfuri este exclusa din asigurare:
   • bijuterii, perle, pietre pretioase, ceasuri, blanuri, obiecte de arta si de colectie sau cu valoare artistica, stiintifica sau istorica;
   • alcool si tutun;
   • echipamente Electronice (computere, imprimante, telefoane mobile, aparate foto, camere video) inclusiv hard sau soft transportate separat, electrocasnice;
   • obiecte casante (placi foto, becuri electrice, tuburi Electronice, cd-uri, termometre din mase plastice casante, obiecte de marmura, ceramica, portelan, faianta, grafit, pietre polizor, pietre litografice, placi de captusire din material casant, azbociment, miezuri ferita si similare, sticla-obiecte si foi, tuburi de fonta, radiatoare si similare);
   • metale pretioase sub orice forma, bani, bilete de banca, monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, cupoane sau alte hartii de valoare, carti de credit, timbre;
   • arme de foc (inclusiv parti componente ale acestora) si munitie;
   • lichide sau orice alte marfuri in ambalaj de sticla;
   • diamante industriale si carbon;
   • recipiente sub presiune;
   • marfuri perisabile;
   • legume si fructe (inclusiv citricele);
   • marfurile considerate periculoase conform legilor si reglementarilor in vigoare;
   • vehiculele de orice fel;
  • Asiguratorul NU acorda despagubiri:
   • daca pierderea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultand dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfurilor sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni;
   • decurgand din folosirea vehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres in contractul de transport si mentionat in scrisoarea de trasura;
   • datorate lipsei sau defectuozitatii ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la alterari sau avariere atunci cand nu sunt ambalate sau sunt ambalate necorespunzator;
   • rezultate din manipularea, incarcarea, ancorarea sau descarcarea marfurilor de catre expeditor sau destinatar, sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al destinatarului;
   • decurgand din natura unor marfuri expuse, datorita unor cauze intrinseci (ce tin de natura lor), fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau rozatoarelor;
   • datorate insuficientei sau imperfectiunii marcajelor sau a numerelor coletelor;
  • Deasemenea polita NU acopera:
   • transporturile efectuate pe baza conventiilor postale internationale;
   • transporturi funerare;
   • transporturile efectelor de stramutare;
   • transporturile animalelor vii;
  • In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca, in conformitate cu excluderile de mai sus, raspunderea nu este acoperita prin polita de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine asiguratului.
  • Asiguratorul nu despagubeste, in cazul transportului cu vehicule descoperite, daunele produse/provocate:
   • de rugina, oxidare, patare sau alte cauze care nu sunt imputabile transportatorului;
   • vehiculelor transportate, inainte de incarcarea in vehiculul de transport;
   • in timpul operatiunilor de incarcare pe/descarcare din vehiculul de transport specializat, cu exceptia situatiilor in care aceste operatii sunt executate de catre asigurat;
   • Nu este acoperita raspunderea pentru daune produse vehiculelor la care fotografiile nu sunt clare/concludente (ex. : nu se poate stabili starea autovehiculelor inainte de urcarea/ridicare pe platforma) si nici raspunderea in legatura cu daunele produse autovehiculelor avariate, daune care se datoreaza avariilor produse inainte de a intra in custodia asiguratului sau care au legatura cu astfel de avarii;
   • Nu se acopera defectiuni de natura mecanica sau electrica ce nu au legatura cu un eventual accident acoperit conform conditiilor de asigurare;
  • In cazul transportului cu containere, asiguratorul nu despagubeste:
   • daunele provocate pe timpul transportului: daune provocate de rugina, oxidare, patare, lovire cu pietre, zgariere sau, produse de actiunea mediului inconjurator sau de alte cauze care nu sunt imputabile transportatorului;
   • nu se asigura containerele frigorifice;
  • Nu sunt acoperite daunele provocate marfurilor perisabile pe timpul transportului in cazul in care instalatia frigorifica nu a fost reglata corespunzator astfel incat sa asigure temperatura optima recomandata de expeditor;
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

  • Clauza speciala “Furt”
   • prin aceasta clauza se acopera riscul de furt in timp ce vehiculul rutier si/sau materialul de transport se aflau in stationare;
   • Reguli generale de preventie:
    • vehiculul rutier si/sau materialul de transport sunt dotate cu dispozitive antifurt:
     • dispozitive antifurt instalate din fabricatie de catre producatori sau care trebuiesc mentionate in cererea-chestionar de asigurare;
     • dispozitive antifurt fixate la pivotii de remorcare ai remorcii sau semiremorcii, cand aceasta nu este atasata la vehiculul tragator;
     • prelate armate cu plasa metalica care sa impiedice taierea ori ruperea;
     • lacate a caror ansa din otel sa aiba diametrul de cel putin 9 mm.
    • dispozitivele antifurt sunt in functiune, usile si portierele de acces sunt incuiate, geamurile sunt inchise complet, orice alta cale de acces fiind inchisa si incuiata ori blocata cu lacat, nici o cheie nu se afla in vehicul in absenta conducatorului auto; simpla dispunere de sigilii nu corespunde cerintelor de mai sus;
    • pentru ca asigurarea sa acopere eventualele pagube in caz de furt, trebuie respectate regulile generale de preventie enuntate mai sus iar in cazul stationarii in lipsa conducatorului auto, vehiculul rutier si/sau materialul de transport trebuie sa se afle intr-un loc inchis;
   • Reguli specifice de preventie
    • pentru ca asigurarea sa acopere eventualele pagube in caz de furt, trebuie ca pe langa respectarea regulilor generale de preventie enuntate anterior, sa fie respectate si urmatoarele reguli:
    • in cazul marfurilor sensibile, sa existe un dispozitiv complementar de protectie;
    • in cazul marfurilor transportate in containere, cutii metalice sau bene mobile, acestea sa fi fost incuiate cu cheia sau cu lacat;
    • in cazul in care se transporta autovehicule, toate cheile acestora sa se fi aflat la conducatorul auto si sa fi fost montat un dispozitiv de imobilizare a primului autovehicul accesibil la descarcare;
    • in cazul remorcilor sau al semiremorcilor neatasate de vehiculul tragator, sa fi fost fixate dispozitive antifurt la pivotii de remorcare;
    • in cazul vehiculelor rutiere si/sau a materialului de transport acoperite cu prelata, prelata sa fie armata cu plasa metalica care sa impiedice taierea sau ruperea, iar prelata sa fie bine fixata;
   • Reguli referitoare la stationare si limite de despagubire
    • Stationare de scurta durata - cand durata stationarii este mai mica de 2 ore (conform diagramei tahograf), trebuie respectate urmatoarele conditii:
     • daca asiguratul face dovada ca a respectat regulile generale si specifice de preventie, asigurarea acopera 80% din valoarea pagubei;
     • daca asiguratul face dovada ca a respectat regulile generale si specifice de preventie si a avut montat si un dispozitiv complementar de protectie, asigurarea acopera 85% din valoarea pagubei;
     • daca asiguratul face dovada ca pe langa faptul ca a respectat regulile generale si specifice de preventie, vehiculul rutier si/sau materialul de transport stationau intr-un loc inchis, asigurarea acopera 95% din valoarea pagubei;
    • Stationare de lunga durata - cand durata stationarii este mai mare de 2 ore (conform diagramei tahograf), asigurarea este valabila daca se respecta urmatoarele conditii:
     • daca asiguratul face dovada ca a respectat regulile generale si specifice de preventie si vehiculul rutier stationa intr-un loc neimprejmuit, conducatorul auto aflandu-se in vehiculul rutier, asigurarea acopera 60% din valoarea pagubei;
     • daca asiguratul face dovada ca a respectat tegulile generale si specifice de preventie, iar vehiculul rutier stationa intrun loc inchis, asigurarea acopera 80% din valoarea pagubei;
     • daca asiguratul face dovada ca a respectat conditiile enuntate la punctul anterior iar vehiculul rutier si/sau materialul de transport erau pazite, asigurarea acopera 90% din valoarea pagubei;
     • daca asiguratul face dovada ca a respectat conditiile expuse la punctul anterior si dispusese si un dispozitiv complementar de protectie, asigurarea acopera 95% din valoarea pagubei;
   • Alte situatii decat cele prevazute mai sus nu pot face obiectul unei avizari pentru o dauna produsa prin furt;
  • Clauza speciala “Vehicule transportate pe platforme”
   • prin aceasta clauza speciala se acopera daunele provocate vehiculelor/autovehiculelor transportate, ca marfa, noi sau uzate (second-hand), dar care nu sunt avariate si functionale din punct de vedere tehnic, cu vehicule sau autovehicule rutiere specializate, nominalizate in polita de asigurare;
   • clauza NU acopera vehicule/autovehicule care sunt avariate intr-o maniera care le face nedeplasabile in condititiile impuse de lege si/sau in conditii de siguranta, incomplete (din care lipsesc parti si/sau piese/componente si/sau subansamble), nefunctionale din punct de vedere tehnic, electric si/sau mecanic;
   • se pot acoperi riscurile ce pot aparea in cazul transportului de vehicule (ca marfa) pe platforme, in sensul ca se despagubesc numai daunele provocate ca urmare a unui eveniment rutier produs din culpa transportatorului, rezultat al unui accident de circulatie (ex: ciocnire, izbire cu un alt vehicul sau corp/obiect);
   • prin prezenta clauza speciala sunt acoperite si operatiile de incarcare in/descarcare din mijlocul de transport, prin forta motoare proprie a autovehicului ce urmeaza sa fie transportat sau prin ridicarea pe/coborarea de pe platforma cu ajutorului macaralei mijlocului de transport specializat cuprins in polita de asigurare, numai in cazul in care aceste operatii sunt efectuate de catre asigurat;
   • inainte de efectuarea operatiunilor de incarcare in vehiculul/autovehiculul de transport specializat, asiguratul se obliga sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
    • 4 (patru) fotografii pe diagonala autovehiculului, din fiecare dintre cele 4 unghiuri (fata-lateral dreapta, fata-lateral stânga, spatelateral dreapta, spate lateral-stânga); in aceste fotografii trebuie sa se vada numerele de inmatriculare si suprafetele vitrate, rotile si usile autovehicului;
    • 1 (una) fotografie cu seria sasiului;
    • se va intocmi un proces-verbal de constatare a starii autovehicului in care se vor semnala orice deficiente (incluzand, dar fara a se limita la : zgarieturi, avarii minore etc), aceste elemente/repere vor fi fotografiate separat in mod obligatoriu;
   • in caz de dauna lichidabila conditiile de mai sus reprezinta conditii obligatorii prealabile formularii oricarei solicitari de despagubire;
  • Clauza speciala “Containere”
   • prezenta clauza acopera avarierea partiala sau totala a containerelor transportate, ca urmare unui eveniment rutier produs din culpa transportatorului, rezultat al unui accident de circulatie, in limita a maxim 5.000 euro/container;
  • Clauza speciala “Marfuri perisabile transportate cu vehicule dotate cu instalatii frigorifice”
   • clauza acopera daunele provocate marfurilor perisabile transportate cu vehicule specializate dotate cu instalatii frigorifice, ca urmare a defectarii echipamentelor care controleaza temperatura cu conditia ca aceste vehicule să fie dotate cu termograf functional (inregistrator de temperatura);
   • riscul asigurate consta in pierderile de calitate ale marfurilor in urma deprecierii partiale sau totale a marfurilor perisabile, transportate cu vehicule specializate dotate cu instalatii frigorifice, ca urmare a functionarii defectuoase, insuficiente sau opririi acestor instalatii (cu exceptia cazurilor cand defectarea acestor instalatii are loc concomitent cu avarierea, dintr-un risc asigurat a vehiculului utilizat la efectuarea transportului);
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • asiguratul este obligat la plata primei de asigurare;
  • asiguratul este obligat sa intretina vehiculele in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, si sa actioneze in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care vehiculele sunt intretinute;
  • asiguratul nu va face nici o promisiune, oferta sau plata in mod voluntar si nu-si va asuma nici o obligatie fara a avea acordul scris al asiguratorului, decat pe propria sa cheltuiala;

                 Neindeplinirea obligatiilor de mai sus atrage pierderea partiala sau totala a dreptului la despagubire in masura in care, din aceasta cauza nu se poate stabili realitatea sau marimea prejudiciului, ori asiguratorul nu va putea exercita dreptul la regres prevazut de lege;

   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR sunt:

   • se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
   • va instiinta in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
   • amana plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
   • refuza plata despagubirii daca:
    • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
    • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
   Procedura Daune: 
   • Constatarea producerii evenimentului asigurat, stabilirea raspunderii asiguratului si evaluarea prejudiciilor se face de catre reprezentantii asiguratorului sau prin imputernicitii acestuia impreuna cu asiguratul, in termen de doua zile lucratoare de la data avizarii producerii evenimentului asigurat;
   • Stabilirea despagubirii se face pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator conform conditiilor contractuale. In cazul in care nu se realizeaza aceasta conventie, partile se vor adresa pentru stabilirea raspunderii asiguratului si/sau cuantificarea prejudiciului produs, instantelor de judecata romane de drept comun;
   • Asiguratorul are dreptul de a prelua in numele asiguratului apararea in procesul civil sau solutionarea oricarei cereri de despagubire si va avea puteri depline in rezolvarea amiabila a oricarui litigiu sau incheierea unei tranzactii privind despagubirea;
   • Sumele reprezentand despagubiri pentru daunele ce cad sub incidenta politei de asigurare vor fi platite de catre asigurator in ordinea formularii cererilor de despagubire si a stabilirii cuantumului despagubirii;
   • In cazul daunelor produse la marfuri, la stabilirea indemnizatiei se iau in calcul sumele asigurate, mentionate in polita de asigurare, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta. In acest sens, asiguratorul despagubeste cheltuielile ocazionate de reparatia, refacerea sau restaurarea marfurilor avariate sau cheltuielile de achizitie a unor marfuri asemanatoare ca parametri tehnici celor avariate sau distruse, din care se scade, dupa caz uzura, valoarea recuperarilor care se pot valorifica si fransiza;
   • Daca despagubirea, calculata potrivit conditiilor politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire;
   • Despagubirea platita de catre asigurator nu poate depasi suma asigurata stabilita prin polita de asigurare, nici cuantumul prejudiciului si nici valoarea marfurilor din momentul producerii evenimentului asigurat;
   • Cheltuielile de limitare a pagubelor sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu pot depasi, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, suma asigurata stabilita prin polita de asigurare;
   • La producerea evenimentului, asiguratul este obligat:
    • sa depuna diligentele necesare, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor (masuri pentru salvarea, pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare);
    • sa instiinteze imediat, daca este cazul, potrivit practicii din tara respectiva, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului si dupa caz, corespondentii din strainatate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si la intinderea pagubelor produse;
    • sa comunice asiguratorului producerea acestuia in termen de 3 zile de la data la care a luat cunostinta. In acest sens, va formula o cerere de despagubire in forma scrisa, care va trebui sa cuprinda:
     • data, cauzele si natura evenimentului;
     • specificarea consecintelor, numele si adresele clientilor prejudiciati care pot formula pretentii de despagubire;
     • maniera in care asiguratul a luat cunostinta de producerea evenimentului;
     • imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla marfurile avariate sau distruse, precum si marimea estimata a pagubei;
   • Cererile de despagubire ulterioare legate de unul si aceleasi eveniment asigurat vor fi despagubite pana la concurenta sumei reprezentand limita maxima de despagubire pe eveniment prevazuta in polita;
   • In cazul in care asiguratul si asiguratorul sunt in imposibilitatea de a stabili data la care s-a produs evenimentul asigurat, acesta se va considera a fi avut loc la data la care clientii prejudiciati au formulat pentru prima oara in scris o pretentie de despagubire relativa la un act sau fapt savarsit de asigurat si acoperit de asigurare;
   • Ca urmare a denuntarii producerii unui eveniment asiguratul este obligat sa transmita asiguratorului in cel mai scurt timp posibil, informatiile referitoare la orice procedura de urmarire in justitie, ancheta sau cercetare a evenimentului. in acest sens, asiguratul este obligat:
    • sa trimita imediat asiguratorului o copie a oricarei scrisori, cereri de chemare in judecata, citatii, hotarari judecatoresti sau document juridic primit in legatura cu pretentiile de despagubire;
    • sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului;
    • sa pastreze nemodificate orice documente, inregistrari sau bunuri care au cauzat, au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat;
   • De asemenea, asiguratul este obligat:
    • sa sprijine asiguratorul in obtinerea de la organele abilitate a oricaror documente sau informatii necesare solutionarii daunei;
    • sa coopereze cu asiguratorul in investigarea, reprezentarea intereselor comune si apararea in procesul civil;
    • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva oricarei persoane raspunzatoare fata de asigurat pentru prejudiciile produse clientilor sai;
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si dovezile necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor avariate, precum si pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor, dupa cum urmeaza:
     • documente de la politie sau expertize ale altor autoritati care vor cuprinde elemente de natura sa stabileasca raspunderea asiguratului conform contractului de asigurare;
     • fotocopia contractului de transport din care sa rezulte caracterul international sau intern al transportului, drepturile si obligatiile contractuale ale partilor;
     • fotocopie a comenzii de transport din care sa rezulte conditiile concrete in care ar fi trebuit sa se execute transportul (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta, durata de transport, temperatura necesara transportului pentru marfurile perisabile, etc);
     • fotocopia scrisorii de trasura completata cu toate datele cerute de formular pentru transportul respectiv, iar in cazul pierderilor sau avariilor aparente, sa existe mentiunea facuta de catre destinatar;
     • rezervele si protestele adresate in scris de catre destinatarul marfurilor, in cazul pierderilor sau avariilor neaparente;
     • fotocopie dupa documentul de plata a taxelor de transport, a taxelor vamale si a altor eventuale cheltuieli ivite cu ocazia transportului;
     • fotocopii ale facturilor marfurilor transportate, din care sa rezulte tipul si cantitatea marfurilor transportate, precum si pretul acesteia per kg./buc./etc.
     • in cazul marfurilor perisabile, fotocopie dupa certificatul fitosanitar care insoteste marfa pe timpul transportului;
     • fotocopie dupa foaia de parcurs pentru transportul respectiv;
     • in cazul nerespectarii duratei transportului prevazuta in contract, din motive neimputabile asiguratului, acte oficiale din care sa rezulte cauzele intarzierii;
     • fotocopie a diagramei tahograf;
     • fotocopie a diagramei termograf, daca este cazul;
     • declaratiile conducatorului auto din care sa rezulte imprejurarile si cauzele avarierii sau distrugerii marfurilor transportate;
     • fotocopie a declaratiei vamale – in cazul transporturilor internationale;
     • proces – verbal de constatare a pagubelor:
      • in cazul in care acesta se face in Romania, va fi incheiat cu participarea a cate unui reprezentant din partea asiguratului, a beneficiarului (proprietarului marfurilor), a asiguratorului si, daca se convine, a unui expert neutru;
      • in cazul in care acesta se face in strainatate de catre o firma specializata, la cererea beneficiarului; se va anexa fotocopia documentelor de constatare (traduse si legalizate);
      • in cazurile de dauna provocate marfurilor ca urmare a unui accident de circulatie se vor anexa si urmatoarele:
       • documente sau Date privind celalalt autovehicul implicat in accident (numar de inmatriculare, numele si prenumele conducatorului auto, denumirea si adresa completa a proprietarului vehiculului);
       • procesul verbal de constatare a accidentului, eliberat de politie sau, dupa caz, copia Cartii Verzi, a politei de RCA a celuilalt vehicul implicat in accident sau Date extrase din documentul de asigurare (numarul documentului si societatea de asigurare emitenta);
     • fotografii ale marfurilor avariate;
     • modul de valorificare a recuperarilor – daca este cazul;
     • procesul-verbal de distrugere a marfurilor deteriorate, cu participarea beneficiarului, a asiguratului si a unui reprezentant al asiguratorului – daca este cazul;
     • reclamatia scrisa a pagubitului prin care asiguratul este tinut raspunzator pentru daunele produse marfurilor;
     • cererea de plata transmisa de catre pagubit asiguratului si fotocopia documentului de plata prin care asiguratul a despagubit pagubitul (daca asiguratul a platit deja pentru prejudiciul produs);
     • cererea de despagubire a asiguratului catre asigurator;
   • Plata despagubirii va fi efectuata de catre asigurator numai dupa ce asiguratul:
    • va face dovada raspunderii sale si a obligatiei de despagubire a prejudiciului produs persoanelor pagubite;
    • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
    • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres;
   • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit persoana pagubita;
   • Sumele asigurate se reduc cu sumele platite cu titlu de despagubire, de la data efectuarii acestor plati, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Aceasta limita poate fi reintregita la solicitarea asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si emiterea unui act aditional la polita de baza.
   • Prin efectul platii despagubirii, asiguratorul se subroga in limita acestei sume, in drepturile asiguratului impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat;
   • Inceputul procedurii de stabilire a despagubirii, cuantificarea sau plata unor sume cu titlu de avans nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a despagubi; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a despagubirii sau chiar la negarea dreptului la despagubire, caz in care se vor recupera sumele deja platite asiguratului;
   • Plata despagubirii se face in termen de maximum 20 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna;
   • Daca asiguratul simuleaza producerea evenimentului asigurat, exagereaza cu intentie cuantumul prejudiciului cauzat tertilor, foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, isi asuma raspunderea pentru prejudicii pentru care nu este tinut raspunzator conform legii, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, intreprinde orice alte fapte care au drept scop inducerea in eroare a asiguratorului cu privire la valoarea prejudiciului sau producerea evenimentului asigurat, acesta decade din dreptul la despagubire. In oricare din situatiile enumerate anterior asiguratorul poate rezilia contractul fara restituirea proportionala a primei de asigurare.

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune - eClaims

   Tel: 021 203.11.44021 203.11.470758 038 733

    - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.