CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - UNIQA Asigurari

asigurari cmr uniqa marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. pune la dispozitia clientilor sai, transportatorilor o polita CMR unica, care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru predarea ei, asa cum sunt ele indicate in contracte, sunt situate in doua tari diferite, dintre care cel putin una dintre ele este tara semnatare a Conventiei C.M.R., daca nu s-a convenit altel intre parti.

               Polita asigura standard:

 • riscurile de avariere a marfurilor;
 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;
 • intarziere la livrare;

                La polita CMR de la UNIQA Asigurari S.A. se potate atasa ca si clauza suplimentara numai clauza de furt si numai pentru CMR Extern.

                In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, poate fi acoperit si riscul privind daune produse in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare/manipulare marfa, executate de reprezentantii asiguratului.

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se poate incheia atat pe capul tractor cat si pe semiremorca.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               UNIQA Asigurari S.A., in baza politei de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Asigurarea este valabila numai pentru marfurile care pe tot parcursul calatoriei se regasesc in vehiculele rutiere mentionate in polita, inclusiv in cazul in care vehiculul rutier este transportat pe o parte a parcursului pe mare, cale ferata, cale navigabila interioara sau aeriana, in executarea unui contract de transport unic, fara descarcari-incarcari ulterioare, fara exceptie, pentru ansamblul transportului.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la UNIQA Asigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la UNIQA Asigurari S.A. este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale, efectuate intre doua tari diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie tara semnatara a Conventiei Internationale CMR;
 • Transporturi combinate, adica atat transport intern cat si transport international;

              Asigurarea este valabila pentru transportul marfurilor ce au ca expeditor, destinatar sau tranziteaza tari ce nu apartin Uniunii Europene, doar in cazul in care vehiculul in care se afla bunurile are sigiliu vamal.

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la UNIQA Asigurari S.A. este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, avand domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, cu vehicule proprii, inchiriate sau luate in locatie de gestiune.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia UNIQA Asigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In caz de intarziere in livrare, limita raspunderii asiguratorului nu poate depasi pretul platit pentru transport de catre expeditorul/beneficiarul marfii.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru limita raspunderii inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma UNIQA Asigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              In cazul cuplurilor autotractor si semiremorca, prima de asigurare se stabileste pe semiremorca. Daca asiguratul asigura mai multe cupluri pe aceeasi polita, atunci prima de asigurare trebuie sa se stabileasca pentru toate cuplurile numai pe semiremorci. In cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca, prima de asigurare se calculeaza pentru autocamion si separat pentru remorca.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se poate incheia:

 • cu fransiza 0%;
 • cu o fransiza deductibila de 0,5%;
 • cu o fransiza deductibila de 1%;
 • cu o fransiza deductibila de 2%;
 • cu o fransiza deductibila de 3%;
 • cu o fransiza deductibila de 4%;
 • alta fransiza;
 • in cazul riscului de furt asigurat pe clauza speciala pentru CMR International:
  • pentru evenimente asigurate produse in timpul deplasarii (in urma cazurilor de furt calificat) se aplica o fransiza de 10% din cuantumul daunei;
  • in cazul in care furtul marfii transportate s-a produs simultan cu furtul vehiculului, se aplica o fransiza de 10% din cuantumul daunei;
  • pentru evenimente asigurate produse pe timpul stationarii voluntare, in functie de durata acesteia se aplica urmatoarele fransize:
   • durata stationare, conform diagramei tahograf - maxim 2 ore - fransiza este 10%;
   • durata stationare, conform diagramei tahograf - peste 2 ore - fransiza este 20%;
  • pentru evenimente asigurate produse in timpul stationarii vehiculului pe timp de noapte, daca vehiculul nu se afla intr-o parcare pazita (loc imprejmuit si supravegheat sau inchis cu cheia) se aplica o fransiza de 50% din cuantumul daunei

              Acceptarea unei fransize pe polita CMR creeaza avantajul reducerii primei de asigurare anuale.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • riscurile de avariere a marfurilor;
 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • intarziere in eliberare;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;

              Aceste riscuri sunt completate de prevederile articolelor 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 din Conventia Internationala CMR, privind raspunderea transportatorului.

              Art. 17 - 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare.
                           2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
                           3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a
prepusilor acesteia.
                           4. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pina la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele
fapte:
                                             a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
                                             b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avariere, cind aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
                                             c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al al destinatarului;
                                             d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
                                             e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
                                             f) transportul de animale vii.

                           5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decit in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.
               Art. 18 - 1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.
                            2. Cind transportatorul stabileste ca, tinind seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avarierea a putut sa rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri.
                            3. Prezumtia aratata mai sus nu este aplicabila in cazul prevazut de articolul 17 paragraful 4 a), daca este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere de colete.
                            4. Daca transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat in vederea protejarii marfurilor impotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a umiditatii aerului, transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba, tinind cont de circumstante, au fost luate in ceea ce priveste alegerea, intretinerea si folosirea acestor amenajari si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
                            5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal, tinind cont de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.

              Art. 19 - Se considera intirziere la eliberare atunci cind marfa nu a fost eliberata in termenul convenit sau, daca nu a fost convenit un termen, atunci cind durata efectiva a transportatorului depaseste timpul care in mod rezonabil este acordat unui transportator diligent, tinindu-se cont de circumstante si, printre altele, in cazul unei incarcari partiale, de timpul necesar pentru ambalarea unei incarcaturi complete in conditii normale.
              Art. 23 - 1. Cind, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
                           2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amindurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
                           3. Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare kilogram de marfa bruta.
                           4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru
pierdere nu sint datorate.
                           5. In caz de intirziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intirziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
                           6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decit in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 si 26.
                Art. 24 - Expeditorul poate sa declare in scrisoarea de trasura, contra platii unui supliment de pret convenit, o valoare a marfii care depaseste limita mentionata in paragraful 3 al articolului 23 si, in acest caz, valoarea declarata inlocuieste aceasta limita.
                Art. 25 - 1. In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite in conformitate cu articolul 23 paragrafele 1, 2 si 4.
                             2. Totusi, despagubirea nu poate sa depaseasca:
                                                a) daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala;
                                                b) daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate.
                Art. 26 - 1. Expeditorul poate fixa, facind mentiunea respectiva in scrisoarea de trasura si contra platii un supliment de pret stabilit convenit, suma care reprezinta un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru cazul depasirii termenului convenit.
                             2. Daca a fost facuta o declaratie de interes special la eliberare, poate fi ceruta - independent de despagubirile prevazute in articolele 23, 24 si 25 si pina la concurenta contravalorii interesului declarat - o despagubire egala cu paguba suplimentara pentru care s-a facut dovada.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

  • pagubele indirecte (de exemplu scaderea preturilor marfurilor sau reducerea valorii marfurilor dupa reparatie);
  • pagubele cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, invazie sau actiune a unui dusman extern;
  • pagubele cauzate prin confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul orcarei autoritati publice;
  • pagubele cauzate de o explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, precum si pagubele cauzate de poluare sau contaminare din orice cauza;
  • pagubele cauzate de greve, tulburari civile, terorism, vandalism;
  • cheltuielile facute pentru repararea unor deteriorari sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare, pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite si pentru transformarea sau imbunatatirea marfurilor in comparatie cu starea lor dinaintea deteriorarii;
  • pagubele produse cu intentie sau dintr-o neglijenta grava de catre asigurat, daca aceasta rezulta din actele incheiate de organele in drept;
  • pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile asiguratului (de exemplu stationari in vama);
  • pagubele produse in situatiile in care, din actele incheiate de organele in drept, rezulta ca:
   • autovehiculul condus de catre asigurat – persoana fizica – nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila;
   • autovehiculul era condus sau actionat, in momentul producerii accidentului, de catre asigurat – persoana fizica – fara sa posede permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule sau dupa ce permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau retinut in vederea anularii ori suspendarii fara a i se fi eliberat o autorizatie provizorie de conducere;
   • asiguratul – persoana fizica – care a condus autovehiculul si a produs accidentul avea in sange o imbibatie alcoolica ce depasea limita legala, era in stare de ebrietate sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau medicamentelor;
   • asiguratul – persoana fizica – care a condus autovehiculul si a produs accidentul s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau a parasit locul producerii accidentului (in situatiile in care acest fapt nu este permis de reglementarile legale);
   • asiguratul – persoana fizica – comitea, la momentul producerii accidentului, o infractiune cu intentie sau incerca sa se sustraga urmaririi in urma comiterii unei asemenea fapte. Se asimileaza asiguratului - persoana fizica - sotia (sotul) acestuia, persoanele aflate in intretinerea asiguratului si persoanele in intretinerea carora se afla acesta;

                 Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru cazurile cand nu exista un contract de transport rutier (cu autovehicule) oneros (contra cost) al marfii si cand atat locul de primire la transport a marfii cat si locul de predare a marfii – ambele mentionate in contractul de transport – nu se gasesc pe teritoriile a doua tari diferite, din care cel putin una este participanta la Conventia CMR.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele produse marfurilor transportate si/sau pentru prejudiciile produse ca urmare a:

  • furtului partial sau total al marfurilor transportate si/sau al vehiculului cu care s-a realizat transportul marfurilor respective;
  • influentei temperaturii ca o consecinta a absentei, proastei functionari, insuficientei sau defectarii instalatiei frigorifice sau de incalzire a vehiculelor (perisabilitatea marfurilor);
  • influentei temperaturii atmosferice;
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. pot fi atasate clauze de asigurare suplimentare, si anume:

  • Clauza suplimentara privind asigurarea riscului de furt in cazul asigurarii de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate cu autovehicule in trafic international (CMR) - prin care este acoperit prin asigurare, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, riscul de furt calificat, al bunurilor transportate in trafic international cu vehiculele mentionate in polita de asigurare.
   • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri:
    • pentru marfuri transportate in trafic intern (CMR intern), atunci cand locul de primire si locul de predare al marfii, ambele mentionate in contractul de transport, se gasesc pe teritoriul aceleasi tari (in Romania);
    • daca politia nu confirma furtul, ori daca la aceasta nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul;
    • daca, dupa comiterea furtului sau tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea de catre asigurat/prepusii asiguratului a masurilor pentru limitarea ei, iar acest fapt rezulta din actele incheiate de organele in drept si/sau din orice alt mijloc de proba – pentru partea din paguba care s-a marit;
    • daca la comiterea furtului au luat parte persoane din serviciul asiguratului sau prepusii acestuia;
    • daca furtul a fost comis cu ajutorul cheilor originale lasate nesupravegheate in locuri publice sau in alt vehicul, ori incredintate personalului de deservire din parcari sau alte locuri de stationare;
    • pentru disparitia marfii transportate a carei cauza nu poate fi explicata;
    • daca furtul a fost produs in mers, cu exceptia cazurilor de furt calificat;
    • in cazul furtului simplu, astfel cum este definit in aceasta clauza.
    • In cazul in care furtul se comite in timpul cand vehiculul rutier nu era folosit, iar conducatorul l-a parasit, asiguratorul va plati despagubiri numai atunci cand sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
     • cheia nu a fost lasata in contact sau nicio cheie nu se gaseste in interiorul acestuia;
     • toate usile sunt inchise cu cheia si portierele sunt cu geamurile ridicate la maxim;
     • toate caile de acces la marfa transportata sunt incuiate si securizate cu dispozitive de protectie (incuietori, lacate etc);
     • in cazul vehiculelor prevazute cu prelata, aceasta se afla in stare buna, intacta si era fixata corespunzator.
    • De asemenea, asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
     • cererea de despagubire are la baza declaratii false, in scopul obtinerii unei despagubiri necuvenite;
     • in legatura cu producerea daunei se efectueaza investigatii si cercetari de catre organele de urmarire penala si/sau instantele de judecata asupra persoanelor/prepusilor cuprinse/cuprinsi in asigurare, pana la finalizarea acestora.
   • DURATA STATIONARE / FRANSIZE
    • Pentru evenimente asigurate produse in timpul deplasarii (in urma cazurilor de furt calificat) se aplica o fransiza de 10% din cuantumul daunei;
    • In cazul in care furtul marfii transportate s-a produs simultan cu furtul vehiculului, se aplica o fransiza de 10% din cuantumul daunei;
    • Pentru evenimente asigurate produse pe timpul stationarii voluntare, in functie de durata acesteia se aplica urmatoarele fransize:
     • Durata stationare, conform diagramei tahograf - Maxim 2 ore - fransiza este 10%;
     • Durata stationare, conform diagramei tahograf - Peste 2 ore - fransiza este 20%;
    • Pentru evenimente asigurate produse in timpul stationarii vehiculului pe timp de noapte, daca vehiculul nu se afla intr-o parcare pazita (loc imprejmuit si supravegheat sau inchis cu cheia) se aplica o fransiza de 50% din cuantumul daunei.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • Asiguratul are obligatia sa instruiasca, in scris, prepusii sai in legatura cu masurile de protectie de mai jos, de a caror respectare este conditionata acordarea despagubirii:
     • pe durata deplasarii: caile de acces la bunurile transportate sunt incuiate si securizate cu un dispozitiv de protectie; in cazul vehiculelor prevazute cu prelata, aceasta trebuie sa fie in stare buna, intacta si fixata corespunzator;
     • pe durata stationarii: toate caile de acces in vehicul/la bunurile transportate sunt incuiate si securizate cu un dispozitiv de protectie; portierele sunt inchise si incuiate, geamurile sunt ridicate la maxim si nicio cheie/telecomanda nu se gaseste in interiorul vehiculului (in absenta conducatorului auto); in cazul vehiculelor prevazute cu prelata, aceasta trebuie sa fie in stare buna, intacta si fixata corespunzator;
    • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul/conducatorul auto este obligat:
     • sa ia toate masurile pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa aiba grija ca toate urmele furtului sa ramana neatinse pana la cercetarea evenimentului de catre organele de politie si sa ia, potrivit imprejurarilor, masuri pentru limitarea pagubei;
     • sa instiinteze imediat organele de politie, sau alte organe abilitate/de cercetare, in raza carora s-a produs evenimentul asigurat;
     • sa puna la dispozitie actele si documentele solicitate de asigurator in legatura cu evenimentul asigurat.
   • ALTELE
    • In cazul in care se face avizarea unui caz de furt, ce ar putea fi acoperit prin aceasta clauza suplimentara, prezentarea diagramei/diagramelor tahograf este o conditie obligatorie ce precede orice raspundere din partea asiguratorului. Lipsa acesteia/acestora exonereaza de raspundere asiguratorul.
    • Asiguratul/Beneficiarul este obligat sa efectueze demersurile necesare redobandirii bunurilor furate, iar in cazul in care acestea au fost gasite sa instiinteze asiguratorul in maximum 48 de ore (2 zile lucratoare).
    • Daca bunurile furate au fost gasite ulterior platii despagubirii, asiguratul/beneficiarul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiei/inlocuirii bunurilor/partilor avariate sau incomplete.
    • In cazul daunelor produse ca urmare a furtului calificat, despagubirea va fi achitata in termen de 60 zile calendaristice de la data depunerii la asigurator a documentelor solicitate de acesta pentru stabilirea obligatiei de plata, din punct de vedere al temeiniciei solicitarii despagubirii si al marimii acesteia, si numai daca politia confirma in scris faptul ca marfurile nu au fost gasite. Curgerea acestui termen este intrerupta daca despagubirea nu poate fi stabilita sau platita din vina asiguratului.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

  • Asiguratul este obligat sa ia masuri, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu Conventia CMR pentru executarea corespunzatoare a transportului, pastrarea, paza si intretinerea marfurilor in bune conditii si in conformitate cu reglementarile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
  • Asiguratorul are dreptul sa verifice respectarea acestei obligatii, asiguratul fiind obligat sa permita acest lucru;
  • In cazul nerespectarii de catre asigurat a obligatiei prevazute la primul paragraf, asiguratorul este indreptatit sa denunte sau sa suspende polita de asigurare, in scris, incepand cu ziua urmatoare zilei avizarii, fara restituirea primelor de asigurare platite;
  • In cazul in care se constata inlaturarea deficientelor, asiguratorul poate repune in vigoare polita de asigurare, in scris, incepand cu ziua urmatoare zilei avizarii, cu respectarea conditiilor privind repunerea in vigoare;
  • In cazurile prevazute la al treilea paragraf, durata asigurarii se prelungeste cu perioada cat polita de asigurare a fost denuntata sau suspendata;
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa ia, pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea marfurilor transportate, pentru pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea producerii unor pagube ulterioare;
   • sa instiinteze imediat, daca este cazul, conform uzantelor din tara unde s-a produs evenimentul asigurat, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si, dupa caz, corespondentii din strainatate indicati de catre asigurator, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoanele vinovate de producerea acestuia si pagubele produse;
   • sa instiinteze imediat asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, precizand:
    • felul marfurilor deteriorate sau distruse si numarul politei de asigurare;
    • locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat (cunoscute sau presupuse);
    • locul unde se afla marfurile deteriorate sau distruse si marimea probabila a pagubei;
    • politele de asigurare in vigoare pentru aceleasi marfuri si riscuri, emise de catre alti asiguratori (daca este cazul);
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele solicitate si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor transportate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor, respectiv stabilirea despagubirilor;
  • In cazul in care se produce un eveniment asigurat si asiguratul nu a respectat sau nu respecta obligatiile ce ii revin, prevazute in conditii de asigurare, asiguratorul este eliberat de obligatia platii despagubirilor, partial sau total, in functie de influenta nerespectarii acestor obligatii asupra aparitiei sau stabilirii existentei obligatiei sale privind plata unor despagubiri, respectiv asupra marimii despagubirilor pe care ar fi obligat sa le plateasca;
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR sunt:

   • se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
   • va instiinta in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
   • amana plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
   • refuza plata despagubirii daca:
    • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
    • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
   Procedura Daune: 
   • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai sau de catre experti, daca s-a convenit acest lucru;
   • In cazul producerii evenimentului asigurat in afara teritoriului Romaniei, constatarea pagubelor se face fie de catre imputernicitul asiguratorului pentru tara respectiva, fie de catre o persoana fizica sau juridica competenta in domeniu, angajata de catre beneficiarul marfii;
   • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si pagubele produse:
    • actele provenind de la politie sau de la alte autoritati, care cuprind elemente de natura sa stabileasca raspunderea rezultata in baza Conventiei CMR;
    • xerocopia contractului de transport, din care sa rezulte caracterul intern sau international al transportului, precum si drepturile si obligatiile partilor contractante;
    • xerocopia comenzii de transport, din care sa rezulte conditiile concrete in care trebuie executat transportul (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta si durata transportului, temperatura necesara transportului in cazul marfurilor perisabile);
    • xerocopia scrisorii de trasura (CMR), completata cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv, pe care sa existe, in caz de pierderi sau deteriorari aparente, mentiunea facuta de catre destinatar referitoare la eventuala paguba;
    • rezervele formulate si adresate de catre destinatar, in scris, transportatorului, in cazul pierderilor sau deteriorarilor neaparente;
    • xerocopiile documentelor de plata a taxelor de transport, a taxelor vamale si a altor cheltuieli ocazionate de transport;
    • xerocopiile facturilor interne si externe ale marfurilor transportate, din care sa rezulte felurile, cantitatile si preturile marfurilor transportate, in lei sau valuta pe unitatea de masura;
    • xerocopia certificatului fitosanitar care insoteste marfurile transportate, in cazul marfurilor care necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat (alimente, fructe, etc.);
    • actele oficiale din care sa rezulte concret cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevazuta in contractul de transport si care au cauzat distrugerea sau deteriorarea marfurilor transportate;
    • xerocopiile diagramelor tahograf/termograf;
    • declaratiile conducatorului (conducatorilor) auto, din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si vina in ceea ce priveste distrugerea sau deteriorarea marfurilor transportate;
    • xerocopia foii de parcurs pentru transportul in cauza;
    • xerocopia declaratiei vamale;
    • procesul verbal incheiat de catre transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfurile transportate;
    • documentele referitoare la celalalt autovehicul implicat in accident, din care sa rezulte numarul de inmatriculare al acestuia, numele, prenumele si adresele conducatorului auto si ale proprietarului sau, datele esentiale privind asigurarea Carte Verde a autovehiculului respectiv - in cazurile de daune cauzate marfurilor transportate ca urmare a unui accident de circulatie;
    • documentele de constatare a daunelor la marfurile transportate – daca constatarea se face in Romania, procesul verbal de constatare a pagubelor, incheiat cu participarea a cate unui reprezentant din partea asiguratului, a beneficiarului (proprietarului) marfurilor, a asiguratorului si a unui neutru, daca se convine in acest mod intre parti sau, daca constatarea se face in strainatate, procesul verbal de constatare a pagubelor, incheiat de catre o firma specializata, anexandu-se xerocopiile documentelor de constatare (traduse si legalizate);
    • fotografiile marfurilor distruse sau deteriorate;
    • instiintarea privind pagubele, facuta de catre expeditorul marfurilor la asigurator, in cazul marfurilor deteriorate la care constatarea se face in strainatate de catre o firma specializata, in vederea comunicarii de catre asigurator a unor eventuale instructiuni cu privire la marfurile in cauza;
    • documentele din care sa rezulte modalitatea de valorificare a eventualelor recuperari;
    • procesul verbal de distrugere a marfurilor deteriorate irecuperabile, incheiat cu participarea reprezentantilor beneficiarului, asiguratului si asiguratorului;
    • cererea de despagubire a pagubitului adresata asiguratului si cererea de despagubire adresata asiguratorului de catre asigurat, insotita de ultima chitanta de plata a primei de asigurare;
    • xerocopiile ordinelor de plata ale transportatorului catre beneficiarul marfurilor in cauza, din care sa rezulte ca acestuia i s-au platit despagubiri pentru marfurile deteriorate sau distruse.

                   Mijlocitorii nu sunt indreptatiti sa preia documentele mentionate mai sus.

   • Valoarea despagubirii, incluzand acoperirea pagubelor produse de deteriorari si distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, nu poate depasi suma asigurata prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea marfii din momentul producerii evenimentului asigurat;
   • Valoarea unei pierderi (pagube) partiale este egala cu:
    • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a pierderii de calitate (deprecierii) a acelei parti din cantitatea totala de marfuri care a fost deteriorata si care diminueaza valoarea marfurilor respective – la marfuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri liniari, patrati sau cubi. Gradul de depreciere se stabileste in procente, in urma examinarii marfurilor deteriorate;
    • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a costului reparatiilor partilor componente ori pieselor deteriorate sau a costului de inlocuire sau reconditionare a acestora, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a resturilor de marfuri care se mai pot utiliza sau valorifica – la celelalte marfuri;
   • Valoarea unei pierderi (pagube) totale este egala cu:
    • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a partii din cantitatea totala de marfuri care a fost distrusa in intregime – la marfuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri liniari, patrati sau cubi;
    • valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a marfurilor distruse, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a resturilor de marfuri care se mai pot utiliza sau valorifica – la celelalte marfuri;
   • Daca exista obligatia platii unei despagubiri, dar cuantumul acesteia nu s-a putut stabili inca exact din diferite motive, asiguratorul poate acorda asiguratului, in baza unei cereri scrise a acestuia, un avans din drepturile cuvenite;
   • In urma producerii evenimentului asigurat, din valoarea despagubirii cuvenite se scad primele de asigurare datorate pana la sfarsitul duratei asigurarii;
   • Dupa fiecare eveniment asigurat produs si in urma caruia s-a platit despagubire, suma asigurata acoperita prin polita de asigurare se micsoreaza pentru restul duratei asigurarii, incepand cu data platii despagubirii, cu valoarea sumei platite, asigurarea continuand pentru suma asigurata ramasa, fara modificarea primei de asigurare;
   • La cererea scrisa a asiguratului, se poate realiza reintregirea sumei asigurate, prin plata primei de asigurare suplimentare corespunzatoare, cu respectarea prevederilor conditiilor de asigurare privind incheierea unei asigurari noi;
   • Asiguratorul este indreptatit:
    • sa amane acordarea despagubirii, daca in legatura cu paguba a fost pornita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
    • sa nu plateasca despagubirea, in cazul in care cererea de despagubire a asiguratului are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau orice alta persoana actionand in numele acestuia) a contribuit in mod intentionat sau prin neglijenta grava la producerea pagubei;
    • sa reduca despagubirea cuvenita dupa producerea unui eveniment asigurat, corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care ar fi trebuit stabilita daca s-ar fi cunoscut exact imprejurarile privind riscul preluat sau sa refuze plata despagubirii daca, in raport cu acele imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat;
    • sa nu plateasca despagubirea sau sa denunte polita de asigurare cu efect imediat, daca se dovedeste sau este evidenta reaua credinta a asiguratului;
   • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire de catre asigurat, exista o alta asigurare acoperind aceleasi bunuri si riscuri, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional;
   • In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat, asigurarea era in vigoare pentru o suma asigurata pentru un transport inferioara valorii marfii transportate, despagubirea se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita de asigurare si valoarea marfii transportate la momentul producerii evenimentului asigurat;
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru evenimentele asigurate produse in perioada cat polita de asigurare a fost denuntata sau suspendata;

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune

   Tel: 0374.400.400​

   Email: info@uniqa.ro

    - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 30 de zile si in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.