GARANTIE de RETURNARE a AVANSULUI 2024 - OMNIASIG Vienna Insurance Group - Pitesti - Arges

asigurari omniasig vienna insurance group garantie returnare avans advance payment bond pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare a GARANTIEI privind Returnarea Avansului prin care asiguratorul, in calitate de Garant, in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat si in limita sumei asigurate, garanteaza returnarea avansului primit la contractul garantat si acoperirea pierderilor inregistrate de beneficiar, survenite ca urmare a producerii in perioada asigurata, a riscurilor asigurate, pe care asiguratul nu le poate onora / acoperi la data solicitarii de plata a despagubirii transmisa de beneficiar, in conformitate cu prevederile politei.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., il constituie emiterea de catre asigurator, la cererea asiguratului in calitatea sa de castigator al unei proceduri de achizitie publica, a politei de asigurare de garantie, in favoarea tertului beneficiar (autoritate publica / autoritate contractanta), prin care se angajeaza sa plateasca o suma de bani reprezentand avansul acordat (precizata in fisa de date a achizitiei si in oferta asiguratului), in locul asiguratului, atunci cand acesta nu-si poate indeplini obligatiile asumate prin contractul garantat, in conformitate cu prevederile stipulate in conditiile de asigurare.

              Asiguratorul, in calitate de Garant, in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat si in limita sumei asigurate, asigura achitarea contravalorii garantiei de returnare a avansului, in cazul in care autoritatea contractanta (beneficiarul) solicita executarea acesteia in conditiile actelor normative in vigoare care reglementeaza acest domeniu.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

A. Inainte de a solicita emiterea unei astfel de polite, intr-o perioada rezonabila de cca. 15 zile anterior, solicitantul va transmite la asigurator, in vederea efectuarii evaluarii analizei de Risc financiar, mai multe documente ale firmei, care difera de la caz la caz, in functie de solicitarea asiguratorului, printre care:

 • Documentatie juridica:
  • Statut;
  • Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului;
  • Certificatul de atestare fiscala;
  • Extras eliberat de Registrul Comertului;
  • Certificat de inregistrare fiscala;
  • Copie de pe actele de identitate ale Reprezentantului / Reprezentantilor (persoanelor autorizate sa angajeze solicitantul);
  • Specimenele de semnatura ale persoanelor autorizate sa angajeze solicitantul;
  • Hotarari ale organelor statutare sau alte documente din care rezulta identitatea persoanelor care sunt investite cu competenta de a reprezenta si angaja solicitantul in relatiile cu asiguratorul;
 • Documentatie financiar - contabila:
  • Bilanturi contabile (inclusiv anexe si Rapoarte de gestiune) aferente fiecaruia dintre ultimele 3 exercitii financiare (inclusiv Balanta de verificare aferenta anului precedent);
  • Balanta sintetica de verificare pentru ultima luna incheiata anterior datei completarii Cererii - Declaratiei pentru incheierea politei de asigurare;
  • Balantele analitice ale conturilor Clienti si Furnizori pentru ultima luna incheiata anterior datei completarii Cererii - Declaratiei pentru incheierea politei de asigurare;
  • Graficele de rambursare a creditelor;
  • Balantele analitice ale conturilor 331 “Produse in curs de executie” si 332 “Lucrari si servicii in curs de executie” pentru ultima luna incheiata anterior datei completarii Cererii - Declaratiei pentru incheierea politei de asigurare;
  • Extrasele bancare ale conturilor de credite si dobanzi;
  • Raport anual cenzori;
  • Raport anual auditori;
  • Alte situatii referitoare la datele financiar-contabile intocmite conform precizarilor din Cererea – Declaratie de asigurare;

Aceste documente sunt cerute atunci cand solicitantul initiaza prima data relatia de colaborare cu asiguratorul in vederea obtinerii unor astfel de polite, pentru a se stabili plafonul maximal per polita si per intregul an, iar in anii ulteriori sunt solicitate numai ultimele bilanturi si balantele de verificare.

B. Inainte de a solicita emiterea efectiva a politei, intr-o perioada rezonabila de cca. 5 zile anterior termenului dorit pentru a avea efectiv aceasta polita, solicitantul va transmite la asigurator, urmatoarele documente:

 • Denumirea asiguratului si Codul Unic de Identificare ( CUI) (se precizeaza in prealabil daca polita se emite pentru o asociere de companii sau cu tert sustinator, pentru completarea corecta a denumirii asiguratului);
 • Valoarea garantiei de retur avans (aceasta se determina in functie de valoarea cu TVA a contractului garantat si va include in suma asigurata si TVA-ul);
 • Calitatea de I.M.M. a solicitantului;
 • Contractul semnat cu beneficiarul;
 • Oferta financiara cu care asiguratul a participat la licitatie (dupa caz);
 • Formularul de garantie impus de beneficiar (dupa caz);
 • Data limita de transmitere a politei;
 • ContraGARANTIA asiguratului fata de asigurator constand in:
  • un bilet la ordin avalizat de administratorul legal sau asociatul / actionarul majoritar pentru intreaga suma asigurata, si / sau
  • alte garantii (fila cec, cambie, ipoteca imobiliara, contract de fidejusiune, cash colateral, etc).
   • Pana la un anumit plafon valoric stabilit de catre asigurator in urma analizei de risc efectuata, aceste contragarantii nu sunt solicitate.
 • Alte informatii suplimentare solicitate: daca este cazul.

              Cererea - Declaratia chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului;
 • informatii privind membrii consiliului de administratie, conducerea executiva, structura actionariatului;
 • informatii privind participari in afaceri si / sau participari in grupuri de firme;
 • informatii despre asociere sau tertii sustinatori;
 • informatii despre subcontractanti;
 • datele de identificare ale beneficiarului politei (autoritatii contractante);
 • numarul si data contractului care se doreste a fi garantat;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • perioada de valabilitate a politei;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • alte informatii;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., poate fi incheiata numai pe perioada de derulare a contractului incheiat cu beneficiarul, specificata in contract si in oferta.

             Polita de asigurarea se emite pentru un singur contract incheiat intre asigurat si beneficiar, in favoarea beneficiarului.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Asigurarea ramane in vigoare conform perioadei asigurate inscrise in polita, daca nu se prevede in mod expres altfel, prin acte incheiate intre asigurat si asigurator.

             Data expirarii valabilitatii politei de asigurare poate fi prelungita numai cu acordul asiguratorului, la solicitarea expresa a beneficiarului si / sau asiguratului, notificata in scris asiguratorului, cuprinzand motivatia solicitarii prelungirii si documentele care probeaza starea executiei contractului garantat si circumstantele solicitarii de prelungire. In functie de circumstantele si motivele care stau la baza prelungirii valabilitatii politei, cota de prima anuala se va putea majora cu o cota procentuala, in baza deciziei unilaterale a asiguratorului.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • prin epuizarea sumei asigurate ca urmare a acordarii de indemnizatii;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., se aplica numai evenimentelor asigurate in legatura cu activitatea asiguratului pe teritoriul Romaniei daca nu s-a convenit altfel cu asiguratorul, printr-o aprobare speciala.

Asiguratul: 

                Asigurat (Ofertant) pe polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., este persoana juridica titulara a unui interes asigurabil, semnatara a unui contract castigat printr-o procedura de achizitie publica, care plateste asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza unei polite de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform clauzelor din polita de asigurare.

                Asiguratul trebuie sa fie o persoana juridica care furnizeaza produse, presteaza servicii sau executa lucrari, pe baza unor contracte cu titlu oneros, a caror derulare implica furnizare de garantii privind indeplinirea obligatiilor contractuale.

Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta valoarea garantiei prevazuta in polita, suma stabilita in functie de contractul de achizitie publica si precizata in oferta financiara si fisa de date a achizitiei, din care deriva obligatiile asiguratului si este exprimata in aceeasi moneda.

                Suma asigurata include, fara a se limita la, suma pe care este indreptatit sa o recupereze beneficiarul in cazul in care asiguratul nu isi onoreaza corect obligatiile asumate prin contractul semnat (in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice).

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea la suma asigurata a cotei de prima stabilita de asigurator si se exprima in moneda sumei asigurate.

               Prima de asigurare aferenta perioadei asigurate se achita anticipat si integral, de catre asigurat, la incheierea politei de asigurare de garantie.

               Primele de asigurare se pot plati atat in numerar cat si prin ordin de plata la banca, in moneda si la termenul prevazut in polita de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., se incheie cu / fara fransize deductibile pe eveniment in functie de decizia asiguratorului.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt legate de faptul ca polita protejaza autoritatea contractanta (beneficiarul), in cazul in care se constata ca, asiguratul, in calitate de semnatar al contractului garantat, nu restituie suma primita drept avans pentru inceperea executiei contractului.

               Se considera ca s-a produs evenimentul asigurat in momentul in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • Beneficiarul constata neindeplinirea, conform contractului garantat, de catre asigurat, a obligatiilor pe care acesta si le-a asumat fata de beneficiar;
 • Beneficiarul a notificat, conform legii, pretentia sa de executare a garantiei, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

                Asiguratorul, in calitate de garantor:

 • se alatura asiguratului pentru restituirea avansului primit de acesta pentru inceperea executiei contractului garantat;
 • se angajeaza fata de beneficiar sa indeplineasca obligatiile de plata ale asiguratului, conform garantiei impuse prin contractul garantat.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

 • Nu se acorda indemnizatii (despagubiri) pentru evenimente asigurate cauzate de:
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, ostilitati sau operatiuni de razboi (fie ca este sau nu declarat razboi), razboi civil;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, avariere ca urmare a unui ordin / unei decizii oricarui guvern de drept ori de fapt sau a oricarei autoritati publice;
  • revolta populara, insurectie, rebeliune, revolutie, dictatura militara, lege martiala, stare de asediu, orice eveniment care determina instituirea ori mentinerea legii martiale ori a starii de asediu, terorism, sabotaj;
  • explozie atomica / nucleara, radiatii sau infestari radioactive, poluare sau contaminare de orice tip si din orice cauza.
 • Asigurarea nu acopera:
  • pierderile cauzate beneficiarului in cazul modificarii contractului garantat, daca aceasta modificare nu a fost adusa la cunostinta asiguratorului si asiguratorul nu a confirmat, in scris, mentinerea in vigoare a asigurarii;
  • pierderile cauzate beneficiarului de subcontractanti ai asiguratului, daca acestia nu au fost agreati si acceptati, in scris, de beneficiar;
  • pierderi datorate fluctuatiei cursului valutar;
  • frauda, bancruta frauduloasa;
  • falimentul (declarat conform legii) bancilor de operare ale asiguratului / beneficiarului;
  • evenimente asigurate petrecute inainte de intrarea in vigoare a asiguraririi;
  • daune de consecinta;
  • culpa beneficiarului;
  • orice solicitare de indemnizare care este generata de alta cauza decat nerespectarea de catre asigurat a obligatiilor sale asumate prin contractul garantat.
 • Nu se acorda indemnizatii (despagubiri):
  • in baza unor contracte care, din punct de vedere legal, nu sunt valide, chiar daca prevederile privind GARANTIA constitutita sunt in acord cu legea;
  • pentru evenimente asigurate avand drept cauza intentia sau culpa grava a asiguratului;
  • simulare a producerii evenimentului asigurat, rea-credinta in formularea cererii de acordarea a indemnizatiei, exagerare cu intentie a gravitatii evenimentului asigurat, folosire spre justificare a unor mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modificare sau alterare cu intentie a dovezilor privind producerea evenimentului asigurat;
  • in relatie cu un asigurat care, la momentul producerii evenimentului asigurat, se afla in procedura de insolventa / faliment;
  • pentru alte sume decat cele prevazute in legislatia aplicabila pentru atribuirea contractelor de achizitie publica (de exemplu, nu se acorda indemnizatii pentru cheltuieli generate de rezolvarea disputelor intre asigurat si beneficiar in instantele de judecata sau pentru dobanzi penalizatoare);
  • pierderile acoperite sau care trebuiau si puteau fi acoperite prin alte polite de asigurare;
  • pentru pierderi financiare a caror cauza s-a produs anterior intrarii in vigoare a asigurarii.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

 • La incheierea asigurarii asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului urmatoarele documente:
  • certificatul de inregistrare;
  • certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 30 zile;
  • ultimul bilant contabil incheiat, vizat de autoritatile in drept;
  • ultima balanta contabila semnata si stampilata;
  • copia actului de identitate al administratorului;
  • copia contractului garantat precum si orice alte documente din care rezulta obligatii ale asiguratului / beneficiarului in legatura cu GARANTIA.;
  • orice alt document solicitat de asigurator in vederea verificarii situatiei asiguratului in relatie cu contractul de achizitie publica.
 • Pe parcursul derularii asigurarii, asiguratul se obliga:
  • sa nu aduca nicio modificare la contractul garantat, respectiv la obligatiile garantate prin polita de asigurare de garantie, fara instiintarea prealabila a asiguratorului si obtinerea acordului acestuia; 
  • sa anunte, in scris, in termen de 48 ore orice modificare a datelor declarate la incheierea politei (schimbarea denumirii, a sediului, a termenelor de plata etc);
  • sa efectueze platile catre beneficiar cu prioritate fata de alte obligatii;
  • sa mentina valabila GARANTIA colaterala oferita asiguratorului pe intreaga valabilitate a politei de asigurare, inclusiv in cazul prelungirii duratei de valabilitate a acesteia ca urmare a solicitarii beneficiarului;
  • sa permita oricand asiguratorului, pe parcursul derularii contractului garantat, efectuarea de inspectii de risc privind indeplinirea de catre asigurat a obligatiilor garantate;
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele contabile referitoare la obligatia sa fata de beneficiar, pentru a putea determina cauza si dimensiunea eventualei indemnizatii.
 • Nerespectarea obligatiilor prevazute mai sus absolva asiguratorul de plata indemnizatiilor.
 • Dupa plata, de catre asigurator, a indemnizatiei, asiguratul are obligatia de a achita asiguratorului, in termen de 15 zile, suma in cauza. in caz contrar:
  • asiguratorul este indreptatit sa recupereze aceasta suma in baza subrogatiei in drepturile creditorului platit (asiguratorul preia dreptul de creanta asupra asiguratului);
  • asiguratul este considerat de drept in intârziere, fara ca o alta formalitate sa fie necesara.
 • Asiguratul declara prin semnarea politei ca recunoaste debitul achitat de catre asigurator beneficiarului ca fiind cert, lichid si exigibil la expirarea termenului de 15 zile.
 • Plata intarziata a sumei precizate mai sus se penalizeaza pe zi de intarziere.

           Beneficiarul va notifica asiguratul cu privire la depunerea cererii de despagubire la asigurator, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare privind GARANTIA de Returnare a Avansului, sunt:

 • asiguratorul are obligatia sa primeasca avizarile de dauna, sa constate si sa evalueze cuantumul pagubelor si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si intinderea pagubelor.
 • asiguratorul va presta serviciile care ii incumba in cadrul unei perioade de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea ultimului act necesar. Daca se constata ca asiguratul trebuie sa mai prezinte documente pentru determinarea cauzelor si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si a intinderii pagubei, termenul de 15 (cincisprezece) zile se va calcula de la data primirii ultimului document solicitat de catre asigurator.
 • asiguratorul se angajeaza sa plateasca GARANTIA solicitata, direct catre beneficiarul din contractul garantat.
 • asiguratorul are obligatia sa achite beneficiarului despagubirea in moneda in care a fost achitata prima de asigurare.
 • in cazul contestarii de catre asigurat a temeiniciei solicitarii de plata si / sau a sumei solicitate, dovedite cu acte justificative, inclusiv acte de expertiza, expertiza autorizata ori acte ale organelor de control competente, asiguratorul are obligatia sa amane plata despagubirii pana la solutionarea diferendului dintre asigurat si beneficiar, conform prevederilor contractului garantat.
 • asiguratorul va efectua plata numai in momentul intrarii in posesie a intelegerii scrise semnate de asigurat si beneficiar, in cazul unei rezolvari pe cale amiabila sau a unei hotarari definitive si irevocabile emise de instanta competenta.
Procedura Daune: 
 • Indemnizatia se plateste beneficiarului in cuantumul solicitat de acesta, fara a depasi, totusi, suma asigurata mentionata in polita si prejudiciul efectiv provocat acestuia.
 • Din valoarea mentionata mai sus se scad urmatoarele (daca sunt mentionate):
  • sumele pe care beneficiarul le-a incasat de la asigurat, in contul garantiei asigurate;
  • eventala fransiza prevazuta in polita;
  • alte sume prevazute in polita.
 • Pentru plata indemnizatiei, beneficiarul va face, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului asigurat, o solicitare de despagubire catre asigurator, precizand datele care au stat la baza cererii sale precum si modul de calcul al prejudiciului.
 • Asiguratorul va informa asiguratul cu privire la solicitarea primita din partea beneficiarului.
 • In cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru aceeasi acoperire:
  • fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca beneficiarul sa poata incasa o indemnizatie mai mare decat prejudiciul efectiv suferit, consecinta a producerii evenimentului asigurat;
  • asiguratorul va acorda partea sa de indemnizatie in conformitate cu prevederile din polita de asigurare.
 • Dupa fiecare indemnizatie platita, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, cu suma platita drept indemnizatie.
 • Cu privire la reintregirea sumei asigurate:
  • se poate face prin plata unei prime suplimentare, proportional cu perioada asigurata ramasa;
  • recuperarea indemnizatiei acordate (sau a unei parti din aceasta) nu se considera reintregirea sumei asigurate.
 • Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea indemnizatiei daca, in legatura cu evenimentul asigurat, a fost declansata impotriva asiguratului o ancheta a politiei sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei / procedurii penale;
 • In cazurile in care la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata este inferioara obligatiilor asumate de asigurat prin participarea la procedura de achizitie publica, indemnizatia se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita de asigurare si valoarea debitului la data respectiva.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 
 • Asiguratorul va returna asiguratului biletul la ordin avalizat (sau va elibera eventuala alta garantie constituita) la momentul, oricare s-ar produce mai tarziu, in care:
  • asigurarea a incetat de cel putin 15 zile (daca aceasta s-a produs prin atribuirea contractului de achizitie publica, asiguratul trebuie sa prezinte document scris in acest sens);
  • asiguratorul a recuperat de la asigurat eventuala suma platita beneficiarului;
 • Politei ii sunt aplicabile prevederile legale privitoare la prescriptie.
 • Asiguratorul contribuie, conform legii, la Fondul de garantare destinat acordarii de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Asigurarea de garantie este guvernata de legea romana. Orice litigiu in legatura cu prevederile politei, in cazul imposibilitatii de rezolvare amiabila, se solutioneaza de catre instantele de judecata competente din Romania.
 • Polita de asigurare va fi emisa in 3 (trei) exemplare distribuite astfel: primul exemplar (originalul) ii va fi inmanat beneficiarului, cel de al doilea va fi transmis asiguratului, iar cel de al treilea exemplar va ramane asiguratorului.