SANATATE 2023 - EUROINS Romania Asigurare - Reasigurare - Pitesti - Arges

asigurari euroins sanatate individuala grup persoane fizice pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP - o asigurarea dedicata companiilor ce doresc sa ofere beneficii extrasalariale angajatilor, printr-un produs flexibil, modular, format din planurile: EuroProtect START, EuroProtect OPTIM si EuroProtect PLUS.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. il constituie asumarea de catre asigurator a obligatiei ca, la producerea evenimentelor asigurate, in perioada asigurata si in limitele teritoriale mentionate in polita de asigurare, sa acopere costurile / cheltuielile medicale generate de accidentarea si / sau imbolnavirea asiguratului si care au avut ca urmare accesarea beneficiilor acoperite, conform planului de asigurare mentionat in polita.               

               Beneficiile politei de asigurare EUROPROTECT GRUP:

 • Fidelizarea si motivarea angajatilor prin cresterea beneficiilor salariale;
 • Reducerea pierderilor financiare datorate absenteismului sau fluctuatiei personalului;
 • Mentinerea sanatatii angajatilor;
 • angajati atasati de locul de munca si valorile acestuia;
 • Stabilitatea financiara rezultata din maniera planificata de alocarea banilor;
 • Deductibilitate fiscala;

                Avantajele politei de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. in comparatie cu alte produse similare si cu abonamentele medicale:

 • Nu exista un numar minim de angajati pentru care se poate incheia asigurarea de grup;
 • Posibilitatea de a personaliza acoperirile in functie de:
 • Includerea serviciilor de medicina muncii, in functie de riscurile ocupationale ale angajatilor;
 • Pot fi inclusi in asigurare si dependentii angajatilor (sot / sotie si copii).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. presupune urmatoarele:

 • Polita de asigurare se considera incheiata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  • a fost efectuata plata primei de asigurare stabilita conform ofertei de asigurare si aceasta a fost confirmata asiguratorului;
  • asiguratorul a emis polita de asigurare.
 • Se pot asigura urmatorii salariati:
  • toti angajatii contractantului care fac parte din grupul desemnat;
  • membrul grupului desemnat este considerat angajat activ la data inceperii asigurarii;
  • un nou membru al grupului va intra in asigurare cu data de 1 a lunii urmatoare solicitarii, daca nu se convine altfel;
  • daca la data inceperii asigurarii un membru al grupului este absent de la locul de munca din motive medicale va deveni asigurat doar dupa trecerea unei perioade de 1 luna de la revenirea la serviciu.
 • Pe parcursul perioadei de asigurare, pot avea loc modificari ale politei de asigurare, prin depunerea la asigurator a cererii scrise de modificare semnate si stampilate de contractant si numai in urma intelegerii intre asigurator si contractant.
 • Cererea de modificare se depune cu minim 10 zile calendaristice inainte de scadenta, cu conditia sa nu existe datorii in baza politei de asigurare.
 • Astfel de modificari, insa, nu e posibil sa faca referire la drepturile ce decurg din situatiile de asigurare deja consumate.
 • Fiecare modificare este valabila dupa emiterea actului aditional de intrare in vigoare si achitarea eventualei diferente de prima datorate. Orice act aditional la polita trebuie sa poarte semnatura si stampila asiguratorului.
 • La scadenta oricarei prime de asigurare, contractantul poate solicita intrarea sau iesirea de persoane in / din asigurare, prima de asigurare variind corespunzator modificarii structurii grupului asigurat.
 • In cazul in care una sau mai multe persoane parasesc grupul de asigurati, acestea pot fi inlocuite cu altele. In acest caz, daca varsta si riscul ocupatiei pe care o practica noii asigurati conduc la modificarea datelor medii pe baza carora a fost stabilita prima de asigurare, se procedeaza la calcularea unei alte prime de asigurare. Noile persoane asigurate sunt acceptate in asigurare cu data de 1 a lunii urmatoare solicitarii contractantului.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul sa solicite informatii medicale, pentru evaluarea expunerii sale la risc.
 • Pentru fiecare asigurat, asiguratorul va emite, la cererea scrisa a contractantului, un certificat de asigurare nominal ce va cuprinde informatii privind acoperirile produsului de asigurare ales.
 • Polita de asigurare se emite in baza solicitarii de oferta, ofertei de asigurare completate, semnate si stampilate de catre contractant si de un reprezentant autorizat al asiguratorului.
 • Prin semnarea politei de asigurare, asiguratul imputerniceste orice furnizor de servicii medicale, eliberandu-i pe medici de secretul profesional, sa furnizeze toate datele / informatiile medicale necesare asiguratorului pentru plata despagubirilor.
 • Protectia prin asigurare incepe odata ce a fost achitata rata initiala a primei de asigurare si a fost emisa polita, in limitele specificate, insa nu inainte de data inceperii asigurarii mentionata in polita de asigurare.
 • Polita de asigurare se incheie in forma scrisa si cuprinde in mod obligatoriu:
  • Solicitarea de oferta;
  • Oferta de asigurare;
  • Polita de asigurare;
  • Anexa nr. 1 - Lista nominala a persoanelor cuprinse in asigurare care include: numele, prenumele, codul numeric personal si ocupatia fiecarui salariat asigurat precum si datele de identificare ale dependentilor acestora (daca este cazul);
  • Cardurile pentru asigurati, care trebuie sa contina datele de identificare ale Call Center-ului medical;
  • Planul de asigurare;
  • Conditiile generale de asigurare;
  • Lista partenerilor medicali agreati;
  • Eventuale documente anexe.
 • Polita de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.
 • In cazul pierderii, deteriorarii sau distrugerii totale sau partiale a politei de asigurare si cardurilor, asiguratorul poate emite la cererea scrisa a contractantului, un duplicat al politei de asigurare si cardurilor, costurile fiind suportate de asigurator. Polita si cardurile pierdute nu mai au valabilitate.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata pe o perioada de un an.

             Raspunderea asiguratorului incepe de la ora 00:00 a datei indicate in polita, dar nu inainte de ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare / prima rata / rata scadenta.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea si s-au platit primele de asigurare;
 • In caz de deces al asiguratului;
 • De la data incetarii politei de asigurare prin:
  • acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 ziIe calendaristice;
  • prin rezilierea politei, ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale in cazurile prevazute in polita de asigurare;
 • In caz de forta majora.

              Polita de asigurare se reinnoieste prin plata primei de asigurare, in perioada de gratie de 15 zile de la expirarea politei anterioare, daca nu intervine denuntarea cu cel putin 30 zile inainte de expirarea anului de asigurare. Raspunderea asiguratorului in cazul politei reinnoite va incepe conform prevederilor de mai sus.

              In cazul in care reinnoirea politei de asigurare se realizeaza in termen de 15 zile de la expirarea politei anterioare, asiguratul beneficiaza de toate drepturile care deriva din reinnoirea politei.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea numai pentru serviciile medicale accesate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie:

 • Calitatea de asigurat se poate atribui oricarei persoane (angajat) care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
  • are domiciliul sau rezidenta pe teritoriul Romaniei;
  • indeplineste conditiile de asigurare prevazute de lege si are dreptul la pachetul de servicii medicale de baza in temeiul asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor legale si care poate incheia o polita de asigurare voluntara de sanatate;
  • are varsta de intrare in asigurare cuprinsa intre 16 si 65 ani, la data intrarii in vigoare a politei. In sensul prevederilor politei de asigurare se ia in calcul varsta in ani impliniti;
  • sa fie angajat al contractantului sau sa aiba relatie contractuala de munca cu contractantul, indiferent de natura juridica a contractului. In sensul prevederilor politei de asigurare pot fi asimilati angajatilor si urmatoarele persoane: actionari, asociati ai societatilor comerciale precum si membri ai unor asociatii non-profit (de exemplu asociatii profesionale, fundatii, etc.).
   • Persoana dependenta, daca nu se convine altfel in scris, are aceleasi drepturi ca si asiguratul. Desemnarea dependentilor se poate face la incheierea politei de asigurare, prin declaratie scrisa comunicata asiguratorului de catre contractant. Dependentii isi pierd calitatea de asigurat odata cu pierderea acestei calitati de catre asiguratul principal.

 

               Contractant poate fi persoana juridica care incheie polita de asigurare pentru angajatii sai si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este asiguratul si / sau asiguratii dependenti mentionati in polita de asigurare.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limitele de acoperire sunt mentionate in tabelele aferente asigurarii de baza si a clauzelor suplimentare atasate politei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Primele de asigurare se calculeaza in functie de planul de asigurare, datele specifice grupului asigurat, de frecventa platii primei de asigurare, de perioada de asigurare, precum si in functie de gradul de risc pe care-l reprezinta ocupatia sau locul de munca al asiguratului.

               Primele aferente clauzelor suplimentare vor avea aceeasi frecventa de plata ca prima aferenta asigurarii de baza.

               Asiguratorul isi rezerva dreptul ca in urma procesului de evaluare a riscului sa accepte in asigurare in conditii standard sau speciale (cu prime speciale de asigurare) grupul desemnat, in conformitate cu prevederile politei de asigurare.

               Primele de asigurare, se pot achita anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata mentionata in polita sau esalonat in rate semestriale si trimestriale, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei iar urmatoarea anterior datei scadente mentionate in aceasta.

               Plata primelor de asigurare, calculate de asigurator, se va efectua de catre contractant in moneda politei si poate fi facuta in numerar sau prin ordin de plata.

               Contractantul este direct raspunzator pentru plata primelor datorate in baza politei.

               In cazul intarzierii platii primelor de asigurare, contractantul / asiguratul beneficiaza de un termen de gratie de 15 zile de la data scadentei prevazuta in polita, acoperirea prin asigurare fiind valida pana la expirarea acestui termen.

               Daca prima de asigurare nu a fost platita in perioada de gratie, polita de asigurare este suspendata pe o perioada de 30 de zile, dupa care este reziliata de drept fara nicio obligatie din partea asiguratorului. In perioada de suspendare raspunderea asiguratorului inceteaza.

               In cazul politelor cu plata esalonata, neachitate in termen de 45 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratii care au beneficiat de serviciile medicale asigurate prin polita de asigurare, sunt obligati la plata integrala a primei anuale.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • riscurile de imbolnavire sau accidentare a asiguratului, in conformitate cu planul de asigurare inscris in polita de asigurare, convenit la incheierea asigurarii.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • asiguratorul nu va plati indemnizatia / despagubirea pentru:
  • orice serviciu medical care nu este mentionat in planul de asigurare anexat politei;
  • evenimente produse in perioada de asteptare, precizata in polita de asigurare;
  • orice afectiune medicala preexistenta, cronica sau incurabila despre a caror existenta asiguratul avea cunostinta in momentul incheierii asigurarii si / sau in momentul intrarii in vigoare a asigurarii;
  • urmarile razboiului (declarat sau nu), ale invaziei sau actiunii unui dusman extern, ale razboiului civil, revolutiei, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, actelor de terorism;
  • urmarile exploziilor atomice, radiatiilor sau infestarilor radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile si urmarile poluarii, precum si orice costuri legate direct sau indirect de actiuni intreprinse cu scopul de a controla, a preveni sau a suprima orice eveniment mentionat anterior;
  • tentativa de sinucidere sau autoranire a asiguratului si urmarile acesteia, indiferent de starea lui de ratiune (chiar daca acesta s-a aflat intr-o stare mintala care exclude discernamantul);
  • urmarile consumului de alcool, droguri sau alte substante care creeaza dependenta, abuzul ori utilizarea de medicamente fara prescriptie medicala (inclusiv tratamente sau cure de dezintoxicare / dezalcoolizare);
  • comiterea cu intentie sau tentativa de savarsire de catre asigurat a unor fapte incriminate de legea penala;
  • evenimente produse in caz de cutremur, inundatii, incendii si orice alte dezastre naturale;
  • orice fel de boli mintale, tulburari psihosomatice sau obnubilare, atacuri de epilepsie, precum si urmarile acestora;
  • consecintele infectarii cu bacilul Koch (TBC), malarie si antrax, precum si cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite - definitie conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii), indiferent de modul de transmitere;
  • proceduri medicale experimentale sau care se folosesc in cercetarea medicala nerecunoscute / neomologate de catre institutiile abilitate;
  • prevenirea imbolnavirii (servicii medicale profilactice), screening medical;
  • orice cheltuieli in legatura cu nasterea copilului, precum si tratamente sau controale medicale specifice starii de graviditate; de asemenea, este exclusa spitalizarea ca urmare a sarcinii asiguratei, precum si spitalizarea ca urmare a unor complicatii aparute dupa nastere;
  • avortul voluntar, nefiind necesar din motive medicale;
  • inseminarea artificiala / fertilizarea in vitro, schimbarea sexului, infertilitate, sterilitate, disfunctii sexuale, masuri anticonceptionale, incluzand montarea si indepartarea dispozitivelor contraceptive si orice alte contraceptive chiar daca sunt prescrise din motive medicale;
  • boli cu transmitere sexuala;
  • costuri de cazare pentru insotitori, chiar in situatii special impuse;
  • asiguratorul este exonerat de Raspundere si nu plateste despagubiri pentru serviciile medicale acordate de furnizori de servicii medicale neagreati de asigurator sau aflati in afara limitelor teritoriale specificate in polita de asigurare;
  • teste / analize genetice – screening;
  • tratamente regulate de intretinere, ingrijiri paleative sau tratamente efectuate in cazul cancerului sau unor boli cronice, dializa, chimioterapie, radioterapie;
  • servicii medicale acordate de catre membrii familiei asiguratului (sot, sotie, parinti, copii);
  • cheltuieli efectuate pentru procurarea, inlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact, tratamente pentru corectarea viciilor de refractie inclusiv keratectomie (fotorefractiva);
  • servicii de nursing, ingrijire la domiciliu;
  • spitalizarea sau serviciile medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului;
  • spitalizarea sau serviciile medicale acordate ca urmare a diagnosticarii sau tratamentului gresit acordat de un cadru medical (culpa medicala certificata);
  • servicii spitalicesti (recuperare, reabilitare, balneologice) pentru afectiuni cronice sau acordate in: unitati destinate persoanelor dependente de alcool / substante psihoactive, unitati destinate ingrijirii batranilor si azile de batrani, unitati / spitale medicosociale, sectii destinate cazurilor sociale a bolnavilor cronici, convalescentilor, institutii de nursing sau de ingrijiri medicale la domiciliu, sanatorii balneare si sectiile de balneofizioterapie, clinici de chirurgie estetica si infrumusetare, sanatorii si preventorii TBC, unitati / sectii de pneumoftiziologie si ftiziologie;
  • chirurgia estetica sau orice alt tratament, activitate efectuata in scop cosmetic sau estetic, cu exceptia tratamentului necesar pentru corectarea unor defecte functionale ca urmare a unui ACCIDENT (ratiunea pur psihologica nu este valida). De asemenea, sunt excluse tratamentul venelor varicoase, tratamentele de scadere a greutatii, tratamentele dermatologice efectuate in scop estetic;
  • produse clasificate ca: vitamine, minerale, suplimente nutritionale sau dietetice, produse cosmetice, chiar daca sunt prescrise de un medic sau sunt recunoscute ca avand efecte terapeutice;
  • tratamente / investigatii pentru afectiunile aparute ca urmare a faptului ca asiguratul ignora, nu respecta sau actioneaza impotriva indicatiilor si recomandarilor medicului care il trateaza; de asemenea, nu sunt acoperite urmarile automedicatiei sau a tratamentului urmat de asigurat fara prescriptie medicala;
  • boli sau leziuni consecutive practicarii la nivel profesionist a oricarui sport atat in timpul antrenamentelor, cat si al competitiilor, practicarea la nivel de amator sau profesionist a unor activitati considerate periculoase cum ar fi alpinism, scufundari, arte martiale, curse de vehicule motorizate, rugby, speologie, box, parapanta, alte activitati (aeronautice) de planare in aer nedestinate transportului autorizat de persoane, activitati de navigatie, K1, lupte de corp, etc.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • Drepturile contractantului:
  • sa primeasca polita de asigurare si toate informatiile necesare privind drepturile si obligatiile care rezulta din contract;
  • sa solicite modificarea politei (frecventa de plata, structura grupului, atasarea / rezilierea acoperirilor / clauzelor suplimentare);
  • sa repuna polita aflat in perioada de suspendare sau de gratie cu conditia achitarii primelor de asigurare restante.
 • Drepturile asiguratului:
  • asiguratul are dreptul de a beneficia de serviciile medicale descrise in planul de asigurare (atasat politei de asigurare), in unitatile medicale agreate de asigurator. Asiguratul va primi toate informatiile necesare privind drepturile si obligatiile care rezulta din polita.
 • Obligatiile contractantului:
  • sa dea raspunsuri exacte si complete in documentele intocmite la incheierea politei sau solicitate ulterior de catre asigurator;
  • sa anunte in scris asiguratorul in cazul in care asiguratii incep activitati care pot fi considerate periculoase (de exemplu, participa in competitii sportive de automobilism, parasutism, aviatie, scufundari subacvatice, etc.);
  • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la circumstantele producerii riscului asigurat. In caz de nerespectare a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral polita de asigurare sau de a modifica prima de asigurare;
  • sa anunte in scris asiguratorul cu privire la schimbarea sediului / domiciliului. In caz contrar asiguratorul isi rezerva dreptul de a trimite toata corespondenta la ultimul sediu / domiciliu cunoscut al contractantului, cu efect juridic pentru contract;
  • sa informeze asiguratorul in maximum 48 de ore de la data luarii la cunostinta despre orice modificare a datelor luate in considerare la emiterea politei;
  • sa achite primele de asigurare in cuantumul si la termenele convenite, inclusiv prima aferenta lunii in care polita de asigurare inceteaza;
  • sa continue plata ratelor de prima in cursul / dupa terminarea evenimentului asigurat.
 • Obligatiile asiguratului:
  • sa solicite programarea serviciilor medicale de care va beneficia, in baza politei de asigurare, exclusiv prin serviciul de Call Center medical EuroMed la numarul de telefon 031.9483;
   • Exceptie fac urgentele medico - chirurgicale, in situatia in care contactarea serviciului de Call Center nu a fost posibila. In acest caz instiintarea asiguratorului se va face in maximum 3 zile.
  • sa prezinte clinicii medicale prestatoare dovada stabilirii diagnosticului (in cazul accesarii consultatiei de tip „second opinion”) sau alte documente medicale solicitate de medicii de la Call Center (in cazul accesarii altor servicii medicale acoperite prin planul de asigurare ales);
  • sa ia masurile necesare minimizarii duratei evenimentului asigurat, respectand recomandarile medicilor curanti, urmand cu strictete tratamentul prescris, abtinandu-se de la activitati care ii pot afecta / influenta negativ recuperarea;
  • sa comunice asiguratorului toate informatiile si documentele medicale solicitate de acesta oferind suportul necesar obtinerii tuturor documentelor justificative (ex. facturi, chitante, raport medical, copie dupa protocolul operator, fisa de spitalizare, confirmari privind plata despagubirilor de catre alte societati de asigurare);
  • sa se supuna examinarii medicale efectuata de catre un medic specialist agreat de asigurator, in cazul solicitarii acestuia, in vederea stabilirii necesitatii medicale care a impus accesarea serviciilor medicale acoperite;
  • sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi servicii medicale.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT GRUP sunt:

 • Drepturile asiguratorului:
  • In cazul neindeplinirii de catre contractant / asigurat a obligatiilor prevazute, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
   • sa solicite anularea politei de asigurare in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat polita sau l-ar fi incheiat in conditii speciale; in aceasta situatie, contractantul / asiguratul va restitui asiguratorului orice sume incasate cu titlu de despagubire sau achitate de asigurator furnizorilor de servicii medicale ca urmare a producerii riscului asigurat și a accesarii de catre asigurat a acestor servicii;
   • sa rezilieze polita de asigurare prin notificare scrisa transmisa asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare datei inscrise pe confirmarea de primire;
   • sa solicite modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu este de acord, polita se va rezilia cu efect de la data solicitarii de modificare;
   • sa refuze plata despagubirii / acordarea serviciilor medicale sau sa o ajusteze corespunzator influentei informatiilor tainuite / incorecte asupra producerii evenimentului asigurat / determinarii primelor de asigurare.
   • asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita o examinare suplimentara a starii de sanatate a asiguratului in vederea stabilirii necesitatii medicale care a impus accesarea serviciilor medicale acoperite. Examinarea suplimentara va fi facuta de catre medici agreati de catre asigurator, in acest caz costurile cu examinarea fiind suportate de catre asigurator.
 • Obligatiile asiguratorului:
  • asiguratorul este obligat ca la incheierea politei de asigurare de sanatate sa ofere asiguratului toate informatiile necesare privind drepturile si obligatiile rezultand din polita, in vederea protejarii intereselor asiguratilor. Informatiile furnizate de catre cei interesati sa incheie o polita de asigurare de sanatate sunt confidentiale. Divulgarea informatiei asupra starii de sanatate a asiguratilor se face numai cu permisiunea expresa scrisa a acestora sau in situatiile prevazute de lege.
Procedura Daune: 
 • Toate serviciile medicale mentionate in polita si planul de asigurare vor fi programate exclusiv prin intermediul serviciului de Call Center medical EuroMed si vor fi efectuate in reteaua de clinici agreate de asigurator.
 • Pentru constatarea producerii riscurilor asigurate descrise in planul de asigurare si preluarea costurilor serviciilor medicale de catre asigurator, in functie de riscul produs, asiguratul trebuie sa puna la dispozitie: documente medicale care atesta diagnosticul si recomandarile medicale privind diagnosticarea / tratamentul.
 • Serviciul de Call Center medical EuroMed poate fi apelat la numarul de telefon 031.9483 inscris pe polita de asigurare.
 • Serviciile medicale de care a beneficiat asiguratul si care nu au fost programate prin intermediul Call Center-ului medical EuroMed nu se despagubesc de catre asigurator.
 • Platile pentru serviciile medicale acordate asiguratului vor fi efectuate de asigurator direct catre furnizorii de servicii medicale agreati.
 • In vederea stabilirii valorii indemnizatiilor de asigurare, asiguratul trebuie sa autorizeze asiguratorul sa obtina toate informatiile cu caracter medical considerate necesare, de la terte persoane (medici, unitati sanitare, etc.) si sa elibereze aceste persoane de obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la aceste date.

Notificare daune:

Call Center-ului medical EuroMed la numarul de telefon 031.9483.

linie telefonica disponibila 24 / 24 h, 7 / 7 zile

unde apelul asiguratului va fi preluat de o persoana specializata (medic)

care asigura consilierea medicala primara si programarea catre serviciul medical necesar asiguratului

Diverse: 
 • Asiguratorul nu are obligatia sa reaminteasca contractantului / asiguratului data scadenta a ratelor de prima.
 • Asigurarea este supusa legilor si practicilor din Romania.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea despagubirii, se stinge in termen de doi ani de la expirarea termenelor stabilite de parti pentru plata indemnizatiei sau, dupa caz, a despagubirilor datorate de asigurator.
 • Adresele la care asiguratorul / asiguratul / contractantul asigurarii primeste corespondenta sunt cele prevazute in polita de asigurare sau in alte inscrisuri prin care partile isi anunta modificarea adreselor.
 • Toate comunicarile intre parti se vor face in forma scrisa la adresele mentionate in polita de asigurare.
 • Comunicarile adresate asiguratorului prin scrisoare recomandata se considera primite la data inegistrarii acestora la oficiul postal al destinatarului sau la registratura / secretariatul destinatarului.
 • Comunicarile adresate contractantului / asiguratului in scris la ultima adresa declarata de acesta au efect juridic pentru polita de asigurare.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu polita de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea acesteia, se va solutiona potrivit legii, de catre instantele de judecata competente din Romania.
 • Toate taxele / impozitele / spezele bancare care se refera la plata primelor de asigurare / despagubirilor sunt suportate, dupa caz, de asigurat / contractant.
 • Orice modificare a continutului politei impuse de o schimbare legislativa sau de o decizie a organelor de drept, va fi acceptata neconditionat de ambele parti.
 • Prin semnarea politei de asigurare contractantul / asiguratul declara ca a fost informat si cunoaste toate conditiile de asigurare inca de dinaintea semnarii ei.
 • Fondul de garantare a asiguratilor se constituie ca persoana juridica de drept public prin contributia tuturor societatilor de asigurare. Fondul garanteaza plata de indemnizatii / despagubiri rezultate din politele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate, in conditiile legii, in cazul falimentului unui asigurator, cu respectarea plafonului de garantare prevazut in Legea nr. 213 / 2015 ei in limita resurselor financiare disponibile la momentul platii, asa cum sunt definite la art. 5 din lege. Platile pot fi efectuate catre creditorii de asigurari numai daca acestia depun o cerere in acest sens si prezinta toate documentele solicitate potrivit legislatiei in vigoare.