Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

               Asiguratorul asigura raspunderea civila a administratorului unic, membrilor consiliului de administratie, directorilor executivi sau membrilor directoratului, avand ca temei faptele ilicite si culpabile ale acestora savarsite ca urmare a unei erori sau imprudente, prin orice act decizional contrar intereselor persoanei juridice pe care o conduc si / sau administreaza, gestiune sau utilizare neglijenta ori abuziva a fondurilor banesti ori a mijloacelor materiale, pentru care acestia devin raspunzatori in baza legii fata de persoana juridica insasi, cat si fata de alte terte persoane pagubite.

               Asiguratorul se obliga sa despagubeasca prejudiciile provocate de asigurat in timpul perioadei de asigurare, pentru care a fost notificata in scris printr-o sesizare sau o cerere de despagubire indreptata impotriva asiguratului in timpul perioadei de asigurare sau in termen de maxim sase luni de la data incetarii politei de asigurare.

               Nu fac obiectul asigurarii si asiguratorul nu este raspunzator in niciun fel, pentru prejudiciile izvorate din faptele culpabile ale asiguratului produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora s-a produs dupa inceperea valabilitatii politei de asigurare.

               Acoperirea raspunderii civile a asiguratului se face in baza cererii – chestionar semnata de asigurat / contractant si a oricaror altor date privind riscurile asigurate, pe care asiguratul / contractantul le-a transmis in scris catre asigurator.

               Respectarea riguroasa si indeplinirea intocmai a conditiilor prevazute de polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile ce ii revin asiguratului / contractantului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului / contractantului din cererea-chestionar de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.

                In baza si in conformitate cu dispozitiile legale, raspunderea civila a acestor persoane poate fi angajata ca urmare a faptelor culpabile, savarsite din neglijenta sau imprudenta in indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de management sau administrare, obligatii constand in:

 • indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, cu exceptia celor rezervate de lege in competenta altor foruri de conducere ale acesteia (consiliul de supraveghere, adunarea generala).
 • exercitarea mandatului in interesul persoanei juridice cu loialitate, prudenta si diligenta unui bun administrator; aceasta obligatie nu se considera totusi a fi incalcata, daca in momentul luarii unei decizii de afaceri persoana decidenta este in mod rezonabil indreptatita sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
 • aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economisire in activitatea de gestionare a mijloacelor financiare si materiale, precum si a resurselor umane.
 • nedivulgarea informatiilor confidentiale si a secretelor comerciale la care au acces prin natura calitatii functiei indeplinite.
 • interzicerea oricarei activitati sau manifestari de natura sa prejudicieze interesul si prestigiul persoanei juridice.

               Raspunderea membrilor Consiliului de Administratie / Administratorului unic (in sistemul unitar de organizare) este angajata in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale contractului de administrare sau a hotararilor adoptate de forurile de conducere superioara (adunarea generala), astfel :

 • Administratorii raspund pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de Directorii executivi sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
 • Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor sau, dupa caz, auditorilor interni si auditorului financiar.
 • Atunci cand sunt mai multi administratori, raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar.
 • Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor persoanei juridice este obligat sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la respectiva operatiune.
 • Membrii Consilului de Administratie reprezinta persoana juridica, daca nu au delegat competenta de conducere a acesteia Directorilor executivi.

               Directorii executivi (in sistemul unitar de organizare) si membrii Directoratului (in sistemul dualist de organizare) sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii operative a persoanei juridice, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv forurilor superioare ale acesteia (, adunarea generala, consiliul de spraveghere). Ei au in principal, urmatoarele obligatii:

 • sa asigure administrarea, gestionarea si integritatea patrimoniului persoanei juridice;
 • sa indeplineasca obligatiile pe care si le-au asumat, potrivit contractului de management;
 • sa indeplineasca programele, proiectele si indicatorii de performanta asumati;
 • sa elaboreze si sa aplice strategii specifice, in masura sa asigure desfasurarea in conditii de performanta a activitatii curente si de perspectiva;
 • sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze, sa sanctioneze si sa concedieze, dupa caz, personalul salariat, cu respectarea dispozitiilor legale;
 • sa stabileasca atributiunile de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare si functionare, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele posturilor;
 • sa dispuna, in functie de rezultatele evaluarii performantelor profesionale ale salariatilor, mentinerea, diminuarea sau cresterea drepturilor salariale ale acestora, precum si alte masuri legale care se impun;
 • sa adopte masuri in vederea indeplinirii bugetului anual de venituri si cheltuieli, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri, in conditiile legii;
 • sa administreze cu diligenta unui bun proprietar patrimoniul incredintat si sa negocieze clauzele contractelor incheiate, conform prevederilor codului comercial si civil sau, dupa caz, a legilor speciale aplicabile;
 • sa reprezinte institutia in raport cu tertii;
 • sa incheie acte juridice in numele si pe seama persoanei juridice respective, conform competentelor;
 • sa ia masuri pentru asigurarea pazei bunurilor si pentru asigurarea prevenirii incendiilor;
 • sa stabileasca masuri privind asigurarea sanatatii si securitatii muncii si pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de securitate a muncii;

               Actiunea in raspundere contra administratorilor, directorilor executivi si membrilor directoratului pentru daune cauzate de acestia cu prilejul exercitarii functiei, apartine:

 • in cazul daunelor produse insasi persoanei juridice:
  • adunarii generale;
  • actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social; acestia au dreptul de a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii;
  • creditorilor persoanei juridice, doar numai in caz de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului;
 • in toate celelalte cazuri:
  • tertelor persoane pagubite prin faptele culpabile ale asiguratului luate in procesul decizional, pentru care acesta raspunde civil;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Asiguratorul acopera prejudiciile izvorate din faptele culpabile ale asiguratului, cu conditia ca acestea sa fie savarsite in perioada de valabilitate a politei, iar cererea scrisa de despagubire indreptata impotriva asiguratului sa fie depusa in perioada de valabilitate, sau in termen de maxim sase luni de la data incetarii politei de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului care are loc pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu legea romana, pentru fapte culpabile comise de asigurat pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul altor state, cu exceptia Statelor Unite ale Americii si Canadei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru fiecare cadru de conducere in parte.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • faptele culpabile (acte de neglijenta sau imprudenta) savarsite de asigurat in indeplinirea obligatiilor ce ii revin in organizarea, conducerea si gestionarea activitatii persoanei juridice pe care o conduce / administreaza, care au dat nastere unui eveniment asigurat reprezentat de:
  • orice actiune sau procedura civila intentata impotriva unui asigurat in perioada de valabilitate a politei sau in cel mult 6 luni de la data expirarii acesteia, pentru prejudicii financiare cauzate in perioada de valabilitate a politei, produse de asigurat insasi persoanei juridice;
  • orice cerere de despagubire, actiune sau procedura civila pentru daune cauzate de asigurat unei terte persoane in perioada de valabilitate a politei, formulata in scris impotriva asiguratului si notificata asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in cel mult 6 luni de la data expirarii acesteia
 • asiguratorul acorda despagubiri pentru:
  • acoperirea prejudiciilor cu caracter financiar, izvorate din decizii de afaceri luate din culpa de catre asigurat in cadrul procesului decizional cu prilejul exercitarii functiei, cauzate societatii / institutiei pe care o administreaza sau conduce.
  • acoperirea prejudiciilor cu caracter decizional comise din culpa de catre asigurat cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde civil conform legii, cauzate unor terte persoane.
  • urmatoarele tipuri de cheltuieli de judecata:
   • cheltuieli de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare.
   • cheltuieli de judecata rezonabile facute de persoana pagubita in vederea obligarii asiguratului la plata despagubiri, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora.
  • in cadrul limitei raspunderii pe eveniment, fara a se depasi, pentru fiecare caz din cele enumerate mai jos, un procent de 5% din aceasta si nici limita de raspundere impreuna cu celelalte despagubiri, asiguratorul acopera si:
   • cheltuielile efectuate de catre asigurat, necesare, rezonabile si acceptate de catre asigurator, pentru apararea in cadrul unei audieri, investigatii sau anchete oficiale indreptate impotriva sa.
   • cheltuielile pentru refacerea imaginii publice.
   • cheltuieli efectuate pentru asistenta psihologica, doar in urma unei expertize care recomanda acest tip de asistenta.
   • prejudiciile produse prin pierderea, distrugerea sau deteriorarea unor documente originale predate asiguratului; pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente trebuie probata, iar costul pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente va fi suportata de asigurator pe baza documentelor justificative (facturi, chitante) originale.
   • eventuale cheltuieli de limitare sau diminuare a pagubelor, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate.
 • Pentru ca asiguratorul sa acorde despagubiri ca urmare a angajarii raspunderii civile a asiguratului, este necesar sa fie intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
  • Sa existe un prejudiciu produs insasi persoanei juridice sau unei terte persoane, savarsit printr-o fapta culpabila a asiguratului;
  • Prejudiciul sa fie cert atat ca existenta cat si ca intindere, nereparat, personal si direct;
  • Fapta ilicita sa fie savarsita din culpa asiguratului (neglijenta sau imprudenta);
  • Persoana juridica sau terta persoana pagubita sa faca dovada prejudiciului si a raportului de cauzalitate dintre fapta culpabila a asiguratului si paguba suferita;
  • Fapta culpabila a asiguratului sa fie savarsita in perioada de valabilitate a politei, iar prejudiciul sa se manifeste in perioada de asigurare sau in cel mult sase luni de la incheierea acesteia;
  • Solicitarile de despagubire sa fie introduse in termenul legal de prescriptie.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Pentru orice eveniment despre care asiguratul avea sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta la data incheierii asigurarii, sau care se afla in curs de solutionare sub incidenta unei alte asigurari in vigoare inainte de data incheierii politei;
  • Pentru prejudicii produse ca urmare a desfasurarii unor activitati ce nu fac obiectul contractului de management / administrare;
  • Pentru vatamari corporale si / sau deces, sau orice daune consecinta a survenirii unui asemenea eveniment.
  • Cand persoanele care, desi au incheiat contractul de management / administrare, nu puteau potrivit legii sa aiba calitatea de director / membru al directoratului sau administrator, precum si in cazul aparitiei unor incompatibilitati, daca asiguratorul nu a fost informat si din aceasta cauza polita de asigurare nu a fost reziliata;
  • Pentru prejudiciile generate de nerespectarea deliberata de catre asigurat a normelor legale, ori din incompetenta, sau ca urmare a solicitarii ori acceptarii de mita, avantaje personale, comisioane sau orice alte contributii de acest fel
  • Pentru orice pretentii de despagubiri izvorate din relatiile contractuale cu tertii (nerespectarea termenelor contractuale, calitatii produselor si / sau serviciilor prestate, executarea angajamentelor luate);
  • Pentru prejdicii aduse persoanei juridice pe care asiguratul o conduce / administreaza ca urmare a unor forme de protest, consecinte ale deciziilor luate de acesta privind restructurarea personalului sau renegocierea contractului colectiv / individual de munca;
  • Pentru raspunderea asiguratului izvorata din orice alt contract incheiat, care excede raspunderea legala a acestuia in temeiul contractului de management / administrare;
  • In cazul cererilor de despagubire pentru daune morale, decurgand din traume fizice sau psihice, ori din vatamari corporale;
  • Pentru cereri de despagubire privind raspunderea asiguratului pentru pagubele aduse unor inscrisuri de valoare, documente, carti sau titluri, acte, manuscrise, bijuterii, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale, colectii, picturi, sculpturi, tesaturi sau orice alt obiect cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru pagubele rezultând din disparitia sau distrugerea banilor;
  • Pentru cereri de despagubire privind acoperirea oricaror cheltuieli efectuate in procesele penale, precum si cheltuielile de executare silita a hotarilor civile;
  • Pentru prejudicii sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dușman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarat razboi sau nu), razboiului civil, rebeliuni, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, rasvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscari, nationalizari, exproprieri, sechestrari, rechizitionari, distrugeri sau avarieri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
  • In cazul cererilor de despagubire pentru pagube cauzate sau agravate, direct sau indirect de explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive, ori ca urmare a utilizarii energiei nucleare sau materialelor nucleare, materialelor poluante sau contaminante, inclusiv a siliciului si azbestului; este exclusa orice dauna directa sau indirecta ca urmare a poluarii
  • Pentru pierderi cauzate sau inlesnite de orice actiune sau omisiune savarsita de asiguratul aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar de acesta;
  • In cazul cererilor frauduloase de despagubiri sau cererile de despagubiri bazate pe declaratii false;
  • In cazul daunelor provenite ca urmare a inexistentei unei protectii prin asigurare pentru Cladiri, bunuri, echipamente, si pierderi rezultate din intreruperea activitatii, in urma manifestarii riscurilor acoperite de aceste tipuri de asigurari;
  • Pentru daune provenind din sau in legatura cu orice tip de raspunderi profesionale;
  • Pentru pretentii de despagubiri ca urmare a incalcareii dreptului de proprietate intelectuala;
  • Pentru daune rezultate din acte sau fapte juridice ale asiguratului care depasesc limitele de competenta acordate sau obiectul de activitate al persoanei juridice pe care o conduce / administreaza;
  • In cazul daunelor provenite din divulgarea de catre asigurat a unor date sau informatii la care a avut acces datorita calitatii sale de administrator sau de director executiv;
  • Pentru cereri de despagubiri formulate de administratori ori de directori intre ei;
  • Pentru prejudicii produse ca urmare a nerealizarea planului de afaceri;
  • Pentru prejudicii produse ca urmare a insolvabilitatii societatii administrate / conduse;
  • In cazul administrarii companiilor:
   • a caror activitate este mai mica de 3 ani
   • a celor listate pe bursele externe sau pe listele ADR
   • a celor care in ultimii 3 ani consecutivi, la data analizei, au inregistrat pierderi financiare
   • a celor aflate in faliment sau lichidare judiciara, fie la data analizei, fie de la data deschiderii acestor proceduri.
   • a celor care au ca obiect de activitate:
    • producerea de hardware sau software pentru computere
    • institutii financiare bancare si non-bancare, fonduri de investitii, companii de asigurari si reasigurari
    • tehnologii bio si high - tech
  • Pentru cereri de despagubiri formulate de actionarul majoritar, daca acesta detine peste 40% din capitalul social.
  • Pentru acoperirea individuala a unui administrator sau director executiv si nici pentru acoperirea administratorilor si directorilor “outsideri” – din afara companiei.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Sa puna la dispozitia asiguratorului (prin completarea cererii – chestionar ) toate elementele esentiale si toate datele relevante pentru evaluarea si determinarea riscului, inclusiv a modelului de contract de management sau de administrare pe care asiguratul l-a incheiat cu persoana juridica pe care o conduce / administreaza. Orice alte clauze sau modificari ulterioare vor fi aduse in cel mult doua zile lucratoare la cunostinta asiguratorului pentru analizarea unei eventuale mariri a riscurilor asigurate;
 • Contractantul / asiguratul are obligatia de a comunica asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu contractul de management / administrare, legata de: revocarea din functie, renuntarea la mandatul incredintat, numirea altui administrator / director excecutiv / membru al directoratului;
 • Sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele / principiile deontologiei profesionale;
 • Sa-si indeplineasca cu diligenta obligatiile contractuale si legale in vederea evitarii situatiilor care ar putea declansa raspunderea sa civila;
 • Sa informeze asiguratorul despre incheierea unei asigurari cu un alt asigurator pentru acelasi risc;
 • Sa-si achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele stabilite prin polita de asigurare;
 • Asiguratul are obligatia sa ofere asiguratorului orice informatii despre care ia la cunostinta si care ar putea fi utile lichidarii unei daune, atat din proprie initiativa cat si la solicitarea asiguratorului;
 • Sa acorde tot sprijinul necesar asiguratorului in cadrul unui litigiu daca asiguratorul a fost chemat in judecata in legatura cu o dauna produsa de asigurat, pe tot parcursul, atat in faza procesuala cat si in orice proceduri adiacente sau alternative de solutionare a litigiului privind dauna produsa, fara sa pretinda sau sa aiba drept la plata sau la despagubire pentru aceste activitati;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa avizeze asiguratorul despre producerea daunei. Avizarea se va face in conditiile si urmand procedura prevazuta. In plus, asiguratul mai are si urmatoarele obligatii:
  • Sa instiinteze imediat organele abilitate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
  • Sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • Documentele emise de organele care au protocolat cazul;
   • Cererile cuprinzand pretentiile de despagubire ale persoanelor pagubite;
  • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare pentru determinarea cauzelor si marimii pagubelor;
  • Sa pastreze nemodificate orice documente sau inregistrari de orice natura, care au cauzat ori au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat;
  • Sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio promisiune sau plata catre terti, fara acordul anterior si scris al asiguratorului;
  • Sa se apere in proces, tinand cont de eventualele recomandari facute de asigurator;
  • Sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori cu care a incheiat polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite prin polita de asigurare;
   • in caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile mentionate anterior, asiguratorului are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea daunei, ori nu ar putea exercita dreptul de regres prevazut de lege.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se face conform dispozitiilor politei.
 • Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii cu certitudine a raspunderii civile a asiguratului. Evaluarea daunelor si stabilirea raspunderii asiguratului se poate face pe baza documentelor probatoare emise de organele competente sau in lipsa acestora a oricaror mijloace legale de proba, prin intelegerea reciproca dintre asigurat si persoana pagubita facuta cu acceptul prealabil al asiguratorului, sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul intelegerii realizate cu acceptul prealabil al asiguratorului intre asigurat si persoana pagubita, intelegerea se va incheia in fata organelor specializate ale asiguratorului, va fi semnata de toate partile, si va trebui sa includa obligatoriu declaratiile irevocabile ale asiguratului si ale persoanei pagubite ca prin primirea despagubirii nu mai au nici o alta pretentie fata de asigurator.
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori ori din hotararea pronuntata de instanta de judecata
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
 • In cazul in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice ;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora;
 • Indiferent de forma prin care se realizeaza despagubirea, cuantumul despagubirii totale acordate de asigurator pentru acelasi eveniment asigurat nu poate depasi in nici un caz limita raspunderii mentionata in polita de asigurare.
 • Plata despagubirior se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul societatii, privind cauzele si circumstantele aparitiei evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia. despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • In cazul in care asiguratul a optat pentru plata in rate a primei, la producerea evenimentului asigurat, asiguratorului poate retine din despagubirea datorata suma ratelor neachitate.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al punerii in executare a hotararii judecatoresti, se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si asiguratorului, implicit orice pretentie a asiguratului fata de asigurator;
 • Asiguratorul are dreptul:
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii, respectiv sa solicite si sa perceapa restituirea despagubirii daca ulterior efectuarii acesteia se descopera ca cerera de despagubire a fost facuta in astfel de conditii;
  • Sa refuze despagubirea pentru partea de dauna care s-a marit ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a recomandarilor facute de asigurator;
  • Sa refuze despagubirea daca asiguratul, respectiv terta persoana pagubita nu prezinta suficiente dovezi pentru a justifica dreptul la plata despagubirii;
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului si punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
  • Cerere scrisa de solicitare a despagubirii, cu indicarea beneficiarului acesteia si a contului in care despagubirea se solicita a fi platita;
  • Actele de identificare / identitate si orice alte acte doveditoare a profesiei / obiectului de activitate;
  • Orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
  • Alte acte, dupa caz, necesare pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate se va scade fransiza stabilita in polita de asigurare
 • In limita despagubirii platite asiguratului / persoanei pagubite, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat sau care au contribuit la producerea sau majorarea pagubelor.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Prin acordul comun al celor doua parti, se pot aduce modificari la polita de asigurare, oricand in cursul valabilitatii ei, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de parti.
 • In cazul incetarii politei asiguratorul va retine prima corespunzatoare perioadei in care polita a fost activa, plus reducerile sau alte avantaje acordate, si va returna contractantului / asiguratului, daca este cazul, prima aferenta perioadei ramase pana la data initiala de incetare a politei, tindu-se totodata seama si de alte prevederi.
 • Orice pretentie a asiguratului fata de asigurator se stinge prin plata despagubirii (in limita raspunderii maxime).
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la producere si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.