ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari rotr asirom vienna insurance group risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ detine in portofoliu, asa numita polita de Risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, in baza politei de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), se obliga sa garanteze capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier ce detin autorizatie pentru desfasurarea activitatilor specifice, prin despagubirea beneficiarului asigurarii la producerea riscului asigurat.

               Polita acopera daunele cauzate clientilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat:

 • prin imprudenta - autorul prevede posibilitatea producerii rezultatului pagubitor al faptei ilicite, dar nu il accepta, considerand in mod nejustificat ca acel rezultat nu se va produce;
 • prin neglijenta - autorul faptei pagubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, desi trebuia si putea sa il prevada;

               pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune in legăaura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia, Cazierul fiscal al firmei si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group se incheie, de regula, pe o perioada de un an, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group este valabila NUMAI pentru:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group este orice operator de transport rutier care desfasoara activitati comerciale de transport rutier in baza autorizatiei de exercitare a ocupatiei de operator de transport, emisa de autoritatile competente.

              Au de asemenea calitatea de asigurat prepusii si/sau persoanele din conducere cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. In baza unei aprobari speciale a asiguratorului, prima anuala se poate achita si in rate trimestriale sau semestriale. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In caz de neplata a unei rate de prima, urmatoare celei dintai, asiguratul are dreptul la un termen de pasuire de 15 zile de la scadenta acesteia, situatia politei de asigurare ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Neachitarea primei datorate pana la expirarea termenului de pasuire are ca rezultat rezilierea politei de asigurare incepand de la data scadentei sau daca in urma solicitarii scrise a asiguratului de repunere in vigoare a politei, asiguratorul nu accepta aceasta solicitare.

             Asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la plata ratelor de prima, la scadentele prevazute in polita.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group se poate incheia cu sau fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Se acopera daunele cauzate clientilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul aceleiasi perioade sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.
 • Riscul asigurat in legatura cu care valideaza asigurarea este acela de producere de catre asigurat a unui prejudiciu patrimonial, efectiv, direct si actual la data la care se solicita repararea lui.
 • Cheltuielile acoperite sunt:
  • cele efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
  • cele efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale).
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse in polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • razboiului, invaziei, actiunilor inamicului, ostilitatilor, razboilui civil, insurectiei, rebeliunii, revolutiei, rascoalelor, uzurparea puterii, tulburarilor, rascoalelor civile sau militare, miscarilor civile, legeii martiale, concedierii personalului sau actelor de talharie in legatura cu aceste evenimente, confiscarii sau distrugerii facute de orice guvern sau autoritate publica sau orice actiune sau incident conditionat cu orice eveniment enumerat mai sus, indiferent daca razboiul este declarat sau nu;
 • capturarii, sechestrarii, rechizitionarii, exproprierii fortate dispuse de oricare guvern de drept sau de fapt sau oricare autoritate publica;
 • revoltelor, tulburarilor civile, grevelor, grevelor patronale, terorismului sau altor evenimente similare;
 • efectelor directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile, in utilizarea sau exploatarea lor atat militara cat si civila;
 • carantinei, dezinfectiei, masurilor sanitare, violarea embargoului, contrabandei, comertului prohibit sau clandestin, confiscarii, punerii sub sechestru, rechizitionarii, amenzilor sau penalizarilor de orice natura, inclusiv fiscale sau vamale;
 • dolului sau greselii intentionate a asiguratului, a persoanalului de conducere si a prepusilor acestuia;
 • producerii oricaror riscuri acoperite prin alte forme de asigurare (de ex. asigurarea cladirilor si bunurilor pentru incendiu si alte calamitati; asigurarea facultativa de avarii şi furt a autovehiculelor - CASCO; asigurarea de raspundere civila fata de terti cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei – carte verde; asigurarea de răspundere a transportatorului in calitate de cărăuş, pentru mărfurile transportate in trafic rutier - cmr, etc.);
 • oricaror prejudicii produse prin vatamari corporale;
 • oricaror facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanti sau servicii necesare in timpul transportului fie ca sunt sau nu, urmarea unui eveniment rutier;
 • oricaror pretentii in legatura cu prejudicii de imagine aduse oricarei persoane;
 • oricaror taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor Conventiei TIR;
 • oricaror amenzi, taxe, impozite si penalizari de intarziere pretinse de orice autoritate;
 • oricarui prejudiciu produs cu intentie sau in timpul savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni potrivit legislatiei in vigoare;
 • oricaror prejudicii produse prin incalcarea clauzelor contractuale prevazute in contractele de alta natura decat cele de transport;
 • oricaror prejudicii produse angajatilor proprii;
 • neplatii redeventelor de leasing, ratelor de credit, fractiunilor de pret datorate din contracte de vanzare-cumparare cu plata fractionata, precum si penalizarile de intarziere aferente;
 • oricaror pretentii de daune morale;
 • situatiile in care pentru asigurat s-a declansat procedura lichidarii judiciare sau a falimentului inainte de intrarea in vigoare a politei sau cauze existente inainte de intrarea in vigoare a politei;
 • fortei majore invocata si dovedita de asigurat;
 • fraudei, relei credinte sau relei intentii din partea operatorului de transport rutier sau a reprezentantilor acestuia;
 • desfasurarii activitatii de transport rutier in perioada suspendarii licentei de transport rutier sau dupa anularea acesteia;

                Asiguratorul nu are raspundere si nu va plati despagubire nici in situatiile in care, inainte de intrarea in vigoare a politei, s-a declansat procedura de lichidare judiciara si a falimentului fata de asigurat sau aceasta procedura este datorata unor cauze anterioare intrarii in vigoare a politei.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • de a plati prima de asigurare la termenele si in moneda convenita;
 • de a completa si semna declaratia de asigurare, inainte de incheierea politei de asigurare, in care va mentiona experienta in domeniul transportului rutier, valoarea capitalului social varsat, valoarea patrimoniului la data solicitarii asigurarii, numarul de autovehicule (lista anexata), creditele si contractele de leasing pe care le are in derulare, cifra de afaceri anuala si starea financiara actuala a firmei. La acesta declaratie se va anexa o copie a cazierului fiscal;
 • de a administra cu profesionalism si prudenta afacerile pe tot timpul derularii politei de asigurare, de a respecta legislatia in vigoare si de a adopta masuri economice care sa duca la prevenirea aparitiei evenimentelor asigurate;
 • de a tine o evidenta contabila clara din care sa se poata verifica oricand cu usurinta situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de plata cu care s-au achitat facturi catre furnizori ori alte debite;
 • de a permite reprezentantilor autorizati ai asiguratorului, accesul la evidentele si documentele ce au legatura cu activitatea de operator de transport rutier, acoperita prin aceasta asigurare, pe toata perioada de valabilitate a prezentului contract de asigurare precum si atat timp cat asiguratorul are de recuperat sume platite ca despagubiri conform politei. Nerealizarea acestei obligatii duce la rezilierea cu efect imediat a contractului de asigurare prin simpla notificare scrisa transmisa;
 • de a notifica in scris asiguratorul in termen de 5 zile lucratoare in toate cazurile in care circumstantele privind riscul, asa cum au fost ele declarate de asigurat, se modifica in cursul valabilitatii contractului, ca de exemplu: schimbarea denumirii, a formei de organizare sau a structurii actionariatului, a adresei, numarului de telefon sau fax, a licentei sau brevetului de functionare sau a obiectului de activitate, schimbarea caracteristicilor si a intinderii ariei geografice a transporturilor efectuate;

              In cazul in care asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete in declaratia de asigurare sau in orice alta declaratie data in scris, ori daca nu a facut in termenul prevazut comunicarea cu privire la schimbarea circumstantelor privind riscul, asiguratorul are dreptul:

 • in caz de dol sau declaratie falsa intentionata, sa anuleze polita de la data intervenirii motivului de nulitate, fara restituirea primelor de asigurare cu titlu de daune interese;
 • in caz de omisiune sau declarare inexacta neintentionata constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, sa denunte polita, cu un preaviz de 10 zile, in cazul in care schimbarile exclud mentinerea in vigoare a asigurarii, cu restituirea primei de asigurare platita pentru perioada ulterioara denuntarii sau, in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat asigurarea, sa anuleze polita, cu restituirea integrala a primelor de asigurare platite;
 • in caz de omisiune sau de declarare inexacta constatata dupa producerea evenimentului asigurat, sa reduca despagubirea proportional cu raportul dintre prima de asigurare platita si cea care ar fi fost datorata, daca asiguratul ar fi declarat complet si exact riscul sau sa refuze plata despagubirii daca, fata de acele circumstante, contractul nu s-ar fi incheiat, cu restituirea integrala a primelor de asigurare platite;

             Asiguratul are obligatia de a declara existenta altor asigurari incheiate pentru aceleasi riscuri la asiguratori diferiti, circumstanta esentiala pentru evaluarea riscului si stabilirea cuantumului legal al despagubirilor, atat la incheierea politei de asigurare cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.

             Asiguratul este obligat:

 • sa instiinteze imediat asiguratorul in scris, in termen de 48 ore de la data luarii la cunostiinta, in afara cazurilor in care se justifica ca o intarziere mai mare este o consecinta a unui caz fortuit sau de forta majora, despre pronuntarea de catre judecatorul sindic a incheierii prin care decide intrarea asiguratului in procedura de faliment, conform legii;
 • sa nu recunoasca, sub sanctiunea decaderii, nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata, fara acordul prealabil al asiguratorului;
 • sa permita reprezentantilor autorizati ai asiguratorului sa faca propriile investigatii in legatura cu evenimentul care a dat nastere cererii de despagubire;
 • sa intreprinda toate demersurile legale necesare recuperarii prejudiciului de la cel/cei raspunzator/raspunzatori de producerea daunei, in situatia in care evenimentul care a dat nastere cererii de despagubire este imputabil unei persoane fizice sau juridice (care prin omisiuni sau rea credinta a ascuns informatii care puteau duce la evitarea producerii evenimentului asigurat);
 • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si dovezile necesare pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor;
 • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea pagubei;

            In cazul neindeplinirii obligatiilor mai sus mentionate, asiguratorul este in drept sa refuze plata despagubirilor, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de garantare a capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, sunt:

  • sa constate, sa evalueze si sa plateasca despagubirile cuvenite pe baza informatiilor si documentelor primite de la asigurat si persoana prejudiciata, la aparitia evenimentului asigurat;
  • sa preia sarcina platii sumelor datorate de asigurat in conditiile respectarii de catre acesta a tuturor clauzelor contractuale si a valabilitatii politei de asigurare, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete transmise de persoana prejudiciata;
  • sa achite persoanei prejudiciate suma pretinsa sau, o suma mai mica, dupa caz, fara a depasi insa suma asigurata, daca documentele prezentate justifica solicitarea de despagubire;
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea in cuantumul si conditiile prevazute in contract la producerea riscului asigurat;
  • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai sau prin experti ageati si/sau numiti de acesta;
  • Asiguratorul are obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete care face dovada producerii riscului asigurat, precum si a cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs acesta, in termen de 15 zile de la data depunerii la dosar a ultimului document de catre persoana care indeplineste calitatea de beneficiar si a solicitat plata despagubirii in termenul legal de prescriptie;
  • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative;
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati vreo suma ca despagubire inainte sa fi fost finalizata procedura de faliment;
  • In caz de dauna, beneficiarul asigurarii va primi de la asigurator partea corespunzatoare de despagubire, mai putin fransiza;
  • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care a fost platita prima de asigurare;
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
  • In limitele despagubirilor platite in baza politei de asigurare, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri contra celor raspunzatori de producerea pagubelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept. In cazul in care membrii organelor de conducere ai asiguratului au contribuit prin una sau mai multe din faptele prevazute la art. 124 din Legea nr. 64/1994, republicata cu modificarile ulterioare, la ajungeraa Asiguratului in stare de insolventa asiguratorul va exercita actiunea de regres prin subrogare in drepturile asiguratului si impotriva respectivelor persoane;

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

  021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

   Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 15 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.