ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - FORTE Asigurari-Reasigurari

ROTR (Risc financiar - ARR) - FORTE Asigurari-Reasigurari - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier
asigurari rotr forte risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Bd. Lascar Catargiu, nr. 48.

office@forteasig.com

Tel:   021.312.52.42, 021.311.04.15

021.212.56.02, 021 230 56 02

Fax:   021.318.33.56

              FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este o societate de asigurari care a luat fiinta in 1996, avand ca actionar majoritar compania engleza LGS HOLDING LIMITED si ca actionar minoritar PETROM S.A. Societatea beneficiaza de o experienta solida atat pe piata nationala cat si pe cea europeana a asigurarilor si cauta sa ofere continuu solutii de asigurare si servicii optime, clientilor sai care au nevoie de asigurari generale. Cu responsabilitate, integritate si transparenta,  FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. cauta sa asigure cea mai buna protectie pentru clientii sai si familiile acestora, pentru bunurile si afacerile acestora (fie ca este vorba de persoane fizice, cat si in cazul persoanelor juridice). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Italia, Cehia si Spania. FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-014-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

FORTE Asigurari - Reasigurari S.A., ofera transportatorilor, asa numita polita de risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               FORTE Asigurari - Reasigurari S.A., in baza politei de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), preia raspunderea civila a asiguratului in vederea acoperirii daunelor cauzate clientilor sai, daune ramase neacoperite dupa consumarea capacitatii financiare proprii a asiguratului, in cadrul procedurii judiciare de faliment care a fost deschisa impotriva asiguratului in timpul perioadei de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie, pe o perioada de un an, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare se supenda automat in cazul retragerii sau suspendarii autorizarilor si licentelor de operator de transport rutier obtinute in conditiile legii de catre asigurat, fara a mai fi necesara o notificare scrisa. Asiguratorul nu raspunde pentru prejudiciile produse de asigurat pe perioada cat polita de asigurare a fost suspendata.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este valabila, in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale de marfuri si persoane, efectuate in afara teritoriului Romaniei;
 • Activitati conexe pentru transporturi;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. este orice persoana juridica, operator de transport rutier (marfuri si persoane) care desfasoara activitate de transport rutier sau operator care desfasoara activitati conexe transportului rutier, in baza autorizatiei legal valabile, emisa de autoritatea competenta.

              Ocupatia de operator de transport rutier consta in:

 • ocupatia de transport rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata sau de catre organizatorul transportului;

              sau

 • ocupatia de transport rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert;

              sau

 • operator pentru activitati conexe transportului rutier este orice operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, titular al licentei pentru activitati conexe transportului rutier;

              Nu se incheie asigurare pentru urmatoarele persoane juridice:

 • persoane juridice care preconizeaza declansarea unei proceduri de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
 • persoane juridice pentru care este in desfasurare procedura de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma FORTE Asigurari - Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • neexecutarea sau executarea necorespunzatoare din culpa de catre asigurat a obligatiilor ce-i revin acestuia conform unui contract de transport;
 • cheltuielile de judecata efectuate de catre clientul asiguratului in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, daca acesta a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile acoperite sunt cele efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • efecte ale energiei nucleare;
 • confiscarea, rechizitionarea, nationalizarea fortata;
 • daunele de consecinta (ex.: pierderile de profit sau pierderi ca urmare a lipsei de folosinta, etc.) provocate de intreruperea activitatii ca urmare a producerii unui alt risc asigurat;
 • carantina, dezinfectie, masuri sanitare, violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechizitionare, amenzi sau penalizari de orice natura, inclusiv fiscale sau vamale;
 • dolul sau greseala intentionata a asiguratului, a personalului de conducere si a prepusilor acestuia;
 • orice prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
 • orice prejudicii produse marfurilor transportate pe timpul transportului, la incarcare, descarcare sau pe timpul depozitarii in depozitele operatorului de transport;
 • orice prejudicii produse prin vatamari corporale;
 • orice facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanti sau servicii necesare in timpul transportului fie ca sunt sau nu, urmarea unui eveniment rutier;
 • taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor Conventiei TIR;
 • orice pretentii in legatura cu prejudicii de imagine aduse oricarei persoane;
 • orice amenzi, taxe, impozite si penalizari de intarziere pretinse de orice autoritate;
 • orice prejudiciu produs cu intentie sau in timpul savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni potrivit legislatiei in vigoare;
 • orice pretentie din partea unui alt asigurator care exercita dreptul de regres impotriva asiguratului;
 • orice prejudicii produse prin incalcarea clauzelor contractuale prevazute in contractele de alta natura decat cele de transport;
 • orice prejudicii produse de asigurat ca urmare a neincasarii oricaror creante;
 • orice prejudicii produse angajatilor proprii;
 • orice prejudicii produse proprietatilor invecinate cu sediul/sediile din care asiguratul isi desfasoara activitati conexe transportului (reparatii auto, depozitare etc.);
 • redevente de leasing, rate de credit, fractiuni din pret datorate din contracte de vanzare-cumparare cu plata fractionata si penalizarile de intarziere aferente;
 • orice prejudicii care au ca urmare pretentii pentru daune morale;
 • orice prejudicii produse ca urmare a cutremurelor de pamant, eruptiilor vulcanice, furtunilor, revarsarii apelor, ruperii podurilor, alunecarilor de teren;
 • situatiile in care pentru asigurat s-a declansat procedura lichidarii judiciare sau a falimentului inainte de intrarea in vigoare a politei sau din cauze existente inainte de intrarea in vigoare a politei;
 • daunele generate de forta majora invocata si dovedita de asigurat;
 • frauda, reaua credinta sau reaua intentie din partea operatorului de transport rutier sau a reprezentantilor acestuia;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • sa furnizeze corect toate informatiile si datele cerute de cererea de asigurare si de orice alta declaratie scrisa;
 • sa dea o declaratie scrisa, inainte de incheierea politei de asigurare, in care va mentiona experienta in domeniul transportului rutier, valoarea capitalurilor proprii, valoarea patrimoniului la data solicitarii asigurarii, creditele si contractele de leasing pe care le are in derulare, cifra de afaceri anuala si starea actuala a firmei;
 • sa administreze cu profesionalism si prudenta afacerile pe tot parcursul derularii prezentului contract cu respectarea legislatiei in vigoare si cu adoptarea unor masuri economice care sa duca la prevenirea aparitiei evenimentelor asigurate;
 • sa tina o evidenta contabila clara din care sa se poata verifica oricand cu usurinta situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de plata cu care s-au achitat facturi catre furnizori ori alte debite;
 • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul, asa cum au fost ele declarate de asigurat, se schimba in cursul valabilitatii politei, asiguratul este obligat sa transmita o informare scrisa, la sediul asiguratorului care administreaza polita respectiva, in termen de 5 zile lucratoare, cu privire la urmatoarele modificari: schimbarea denumirii, a formei de organizare sau a structurii actionariatului, a adresei/telefon/fax, a licentei sau brevetului de functionare sau a obiectului de activitate, schimbarea caracteristicilor si a intinderii geografice a transporturilor efectuate;
 • daca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete in cererea de asigurare sau in orice alta declaratie data in scris, ori daca nu a facut in termenul prevazut, comunicarea cu privire la schimbarea circumstantelor privind riscul, asiguratorul are dreptul:
  • in caz de dol sau declaratie falsa intentionata, polita se considera a nu fi existat vreodata, primele de asigurare platite si cele exigibile fiind datorate asiguratorului cu titlu de daune interese;
  • in caz de omisiune sau declarare inexacta neintentionata constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate:
   • fie sa denunte polita, cu un preaviz de 10 zile, in cazul in care schimbarile exclud mentinerea in vigoare a asigurarii, cu restituirea primei de asigurare platita pentru perioada ulterioara denuntarii sau, in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat asigurarea, cu restituirea integrala a primelor de asigurare platite;
   • fie sa propuna modificarea corespunzatoare a politei, cu o crestere a primei de asigurare;
  • in caz de omisiune sau de declarare inexacta constatata dupa o dauna, despagubirea poate fi redusa in proportia dintre prima de asigurare platita si cea care ar fi fost datorata, daca asiguratul ar fi declarat complet si exact riscul sau sa refuze plata despagubirii daca, fata de acele circumstante, contractul nu s-ar fi incheiat;
  • daca modificarea survenita micsoreaza riscul, prima de asigurare poate fi redusa;
 • asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare la termenele si in moneda convenita;
 • asiguratul este obligat sa permita reprezentatilor autorizati ai asiguratorului, accesul la evidentele si documentele ce au legatura cu activitatea de operator de transport rutier, acoperita prin asigurare, pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare precum si atat timp cat asiguratorul are de recuperat sume platite ca despagubiri conform politei. Nerealizarea acestei obligatii duce la rezilierea cu efect imediat a politei de asigurare prin simpla notificare scrisa, transmisa asiguratului si Autoritatii Rutiere Romane. Primele de asigurare incasate nu se mai restituie;
 • asiguratul poate sa constituie garantii reale imobiliare in favoarea asiguratorului, sub forma de contract de ipoteca de rang I asupra bunurilor imobile apartinand asiguratului, contract autentificat la notariat si inscris in Cartea Funciara;
 • asiguratul are obligatia de a declara existenta altor asigurari pentru aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, circumstanta esentiala pentru evaluarea riscului si stabilirea cuantumului legal al despagubirilor, atat la incheierea politei de asigurare cat si pe parcursul valabilitatii acesteia;
 • in cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze asiguratorul, in scris, de indata de la data luarii la cunostiinta, dar nu mai mult de 2 (doua) zile lucratoare, in afara cazurilor in care se justifica ca o intarziere mai mare este o consecinta a unui caz fortuit sau de forta majora, despre pronuntarea de catre judecatorul sindic a incheierii prin care decide intrarea asiguratului in procedura de faliment, conform legii;
  • sa nu recunoasca, sub sanctiunea decaderii, nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata, fara acordul prealabil al asiguratorului;
  • sa permita reprezentantilor autorizati ai asiguratorului sa faca propriile investigatii in legatura cu evenimentul care a dat nastere cererii de despagubire;
  • sa intreprinda toate demersurile legale necesare recuperarii prejudiciului de la cel/cei raspunzator/raspunzatori de producerea daunei, in situatia in care evenimentul care a dat nastere cererii de despagubire este imputabil unei persoane fizice sau juridice (care prin omisiuni sau rea credinta a ascuns informatii care puteau duce la evitarea producerii evenimentului asigurat);
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si dovezile necesare pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor;
  • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea pagubei;
 • sa restituie asiguratorului, dupa efectuarea platii despagubirii de catre acesta, sumele recuperate in total sau in parte direct de la persoana sau persoanele raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat sau in alt mod, in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea lor;
 • in cazul neindeplinirii prevederilor de mai sus, asiguratorul este in drept sa refuze plata despagubirilor, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei;

                   Obligatiile de mai sus sunt opozabile si lichidatorului asiguratului numit in conditiile legii de catre judecatorul sindic.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care FORTE Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, sunt:

 • asiguratorul are obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat;
 • asiguratorul se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
 • asiguratorul va instiinta in scris pe asigurat si/sau beneficiar cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
 • asiguratorul isi rezerva dreptul:
  • sa amane plata indemnizatiei daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • sa refuze plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul indemnizatiei datorate;
   • cererea de indemnizatie este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
 • daca se constata ca asiguratul trebuie sa mai prezinte documente pentru determinarea cauzelor si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si a intinderii pagubei, termenul de 15 zile se va calcula de la data primirii ultimului document;
Procedura Daune: 
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative;
 • In nici un caz, asiguratorul nu va plati vreo suma ca despagubire inainte sa fii fost finalizate procedurile de solutionare a contestatiilor la creantele creditorilor inscrisi la masa credala si intocmirea tabelului tuturor obligatiilor debitorului conform legii in vigoare la data pronuntarii falimentului;
 • In cazul producerii riscului asigurat, beneficiarul asigurarii are obligatia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu aparitia evenimentului asigurat;
 • In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, beneficiarul asigurarii are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative;
 • In caz de dauna, beneficiarul asigurarii va primi de la asigurator partea corespunzatoare de despagubire, mai putin fransiza;
 • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care a fost platita prima de asigurare;
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
 • In limitele despagubirilor platite in baza politei de asigurare, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri contra celor raspunzatori de producerea pagubelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept;
 • In cazul in care cererea de despagubire a transportatorului este frauduloasa sau in mod evident exagerata, ori are la baza declaratii false sau daca transportatorul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei, aceasta asigurare va fi nula, iar asiguratorul nu va fi obligat sa faca nici o plata in baza ei;

Notificare DAUNE:

Call Center Constatare Daune - eClaims

Tel: 021 203.11.44021 203.11.470758 038 733

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 30 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.