ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari rotr omniasig vienna insurance group risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu, asa numita polita de Risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., in baza politei de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), preia raspunderea civila a asiguratului in vederea acoperirii daunelor cauzate clientilor sai, daune ramase neacoperite dupa consumarea capacitatii financiare proprii a asiguratului, in cadrul procedurii judiciare de faliment care a fost deschisa impotriva asiguratului in timpul perioadei de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar in baza unei aprobari speciale de la asigurator si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 1 luna, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare se supenda automat in cazul retragerii sau suspendarii autorizarilor si licentelor de operator de transport rutier obtinute in conditiile legii de catre asigurat, fara a mai fi necesara o notificare scrisa. Asiguratorul nu raspunde pentru prejudiciile produse de asigurat pe perioada cat polita de asigurare a fost suspendata.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este valabila, in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale de marfuri si persoane, efectuate in afara teritoriului Romaniei;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este orice persoana juridica, operator de transport rutier (marfuri si persoane) care desfasoara activitate de transport rutier, in baza autorizatiei legal valabile, emisa de autoritatea competenta.

              Ocupatia de operator de transport rutier consta in:

 • ocupatia de transport rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata sau de catre organizatorul transportului;

              sau

 • ocupatia de transport rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert;

              Nu se incheie asigurare pentru urmatoarele persoane juridice:

 • persoane juridice care preconizeaza declansarea unei proceduri de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
 • persoane juridice pentru care este in desfasurare procedura de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se incheie fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • neexecutarea sau executarea necorespunzatoare din culpa de catre asigurat a obligatiilor ce-i revin acestuia conform unui contract de transport;
 • cheltuielile de judecata efectuate de catre clientul asiguratului in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, daca acesta a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile acoperite sunt cele efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • pretentii de despagubire formulate de catre asigurat pentru daune referitoare la persoana sau bunurile sale, precum si la bunurile inchiriate sau imprumutate asiguratului, incluzand si mijloacele de transport;
 • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse cu intentie de catre asigurat, pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta sau intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni;
 • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infractiuni, inclusiv orice infractiune legata de aparitia starii de insolventa;
 • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
 • daune produse ca urmare a desfasurarii de activitati conexe transporturilor rutiere;
 • orice cheltuieli legate de procedura de reorganizare sau faliment al asiguratului;
 • pretentii de despagubire aparute ca urmare a desfasurarii activitatii dupa deschiderea procedurii de reorganizare sau faliment;
 • orice prejudiciu patrimonial indirect sau reprezentat de dobanzi sau penalitati;
 • creante bugetare, creantele rezultate din raporturile de munca precum si datorii catre furnizorii de utilitati publice (energie electrica, energie termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice etc.);
 • creante reprezentand credite bancare, rate de leasing sau chirii, inclusiv dobanzile aferente acestor creante;
 • pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
 • daune cauzate direct sau indirect de infiltratii, poluare sau contaminare a aerului, solului, apei sau a oricarui bun;
 • daune provocate de sau in legatura cu colectarea si evacuarea de deseuri sau cu facilitati de colectare si evacuarea deseurilor;
 • daune provenind din sau in legatura cu raspunderea civila delictuala sau care se naste din orice contract sau intelegere scrisa, verbala sau subinteleasa, exceptand contractul de transport rutier;
 • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu daunele morale;
 • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu daune cauzate de asigurat propriilor angajati;
 • pretentii de despagubiri pentru daune pentru care raspunde asiguratul in legatura cu:
  • orice autovehicul, utilaj sau vehicul indiferent daca este sau nu autorizat sa circule pe drumurile publice, este sau nu supus inmatricularii/inregistrarii, este sau nu prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila si indiferent daca este proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta, precum si pentru daune cauzate de sau in legatura cu folosinta unei piese sau mecanism care face parte sau care este atasata sau care are legatura cu orice vehicul cu motor sau remorca;
  • orice ambarcatiune, nava, planor, avion, material rulant sau orice astfel de mijloc de transport, proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta, precum si pentru daune cauzate de sau in legatura cu folosinta unei piese sau mecanism care face parte sau care este atasata sau care are legatura cu orice mijloc de transport mentionat mai sus;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de asigurator privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa-si indeplineasca cu diligenta toate obligatiile contractuale, legale, regulamentele proprii, precum si obligatiile ce ii revin pentru dobandirea si pastrarea licentelor de excutie pentru activitatea de transporturi rutiere, in scopul evitarii oricarei situatii care ar putea declansa raspunderea sa civila;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului/domiciliului/resedintei sale, precum si orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc de indata ce a luat cunostinta de acestea, atat inainte cat si dupa inceperea raspunderii asiguratorului, si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si/sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator;
  • sa nu faca si/sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, in urma indeplinirii obligatiei anterioare, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii si sa notifice (in scris) de indata, catre asigurator, orice modificare sau intentie de modificare a imprejurarilor care conditioneaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, fata de situatia existenta si de cele declarate in vederea incheierii asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in specificatia politei;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, conditiile legate de riscul de producere a evenimentelor asigurate, precum si masura in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc;
  • sa ia, pe cheltuiala sa si cu respectarea dispozitiilor legale, toate masurile rezonabile de prevenire a producerii daunelor si sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator in acest scop;
  • sa nu diminueze pe parcursul perioadei de asigurare capitalul propriu sau capitalul social subscris si varsat (in cazul operatorului de transport rutier nou-infiintat) existent si declarat la momentul incheierii politei;
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei:
  • sa instiinteze de indata, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
  • sa comunice catre asigurator, in scris, toate pretentiile de despagubire formulate de pagubiti impotriva sa in timpul perioadei de asigurare, intr-un termen de cel mult 48 de ore de cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca aceste pretentii si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate referitoare la deschiderea procedurii de reorganizare si faliment, precum si orice alte probe de care dispune referitoare la cauza si cuantumul pretentiilor de despagubire formulate impotriva sa, acte care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite sau care sunt solicitate de asigurator;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre orice cerere prin care se solicita deschiderea procedurii de reorganizare sau faliment impotriva sa cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca respectiva cerere, precizand seria, numarul si data emiterii prezentei polite de asigurare;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
  • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
 • In cazul in care contractantul este altul decat asiguratul, cel dintai va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat;
 • Asiguratului ori beneficiarului ii sunt opozabile neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor in legatura cu polita;
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a operatorului de transport rutier aflat in insolventa (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, sunt:

 • asiguratorul are obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat;
 • asiguratorul se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
 • asiguratorul va instiinta in scris pe asigurat si/sau beneficiar cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
 • asiguratorul isi rezerva dreptul:
  • sa amane plata indemnizatiei daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • sa refuze plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul indemnizatiei datorate;
   • cererea de indemnizatie este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
 • daca se constata ca asiguratul trebuie sa mai prezinte documente pentru determinarea cauzelor si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si a intinderii pagubei, termenul de 15 zile se va calcula de la data primirii ultimului document;
Procedura Daune: 
 • Totalul despagubirilor acordate nu poate depasi, in nici un caz, suma asigurata asumata prin polita, indiferent de numarul si valoarea cererilor de despagubire. Valoarea despagubirii nu poate depasi valoarea creantei acceptate impotriva asiguratului si mentionata in tabelul definitiv consolidat al tuturor creantelor impotriva averii debitorului si nici cuantumul daunei acoperite si stabilit ca atare in conformitate cu prezenta polita;
 • Stabilirea si plata despagubirii se face in conformitate cu urmatoarea procedura:
  • mai intai, se stabileste valoarea totala a daunelor acoperite conform politei si ramase neacoperite dupa consumarea capacitatii financiare proprii a asiguratului;
  • daca suma asigurata asumata de asigurator conform politei este egala sau mai mare decat valoarea totala a daunelor acoperite conform prezentei polite, despagubirea se plateste nemijlocit catre fiecare beneficiar, in cuantumul stabilit conform prezentei polite;
  • daca suma asigurata asumata de asigurator conform politei este mai mica decat valoarea totala a daunelor acoperite conform prezentei polite, despagubirea se plateste nemijlocit catre fiecare beneficiar, intr-un cuantum rezultat prin aplicarea la limita de raspundere a procentului reprezentand valoarea respectivei daune acoperite din totalul daunelor acoperite;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri stabilite conform articolului precedent se scade fransiza prevazuta in specificatia politei;
 • In cazul in care, la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment acoperit de polita, exista mai multe asigurari pentru riscul acoperit prin prezenta polita si/sau garantii bancare constituite pentru acelasi risc acoperit prin polita, despagubirea stabilita conform politei se plateste proportional cu numarul politelor si/sau garantiilor bancare existente, daca acest lucru nu conduce la neacoperirea daunelor cauzate si acoperite conform politei;
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau beneficiarului fata de asigurator;
 • In caz de deces al beneficiarului, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea cuvenita persoanelor indreptatite, mostenitorilor care isi dovedesc calitatea cu certificatul de mostenitor;
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data finalizarii instrumentarii dosarului de dauna;
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din prezentul contract;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului;
   • se constata reaua credinta a asiguratului sau a beneficiarului in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia ori ale beneficiarului, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni sau in mod evident exagerari care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
   • asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
   • asiguratul si-a diminuat pe parcursul perioadei de asigurare capitalul propriu sau capitalul social subscris si varsat (in cazul operatorului de transport rutier nou-infiintat) existent si declarat la momentul incheierii politei;
   • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor, actionariilor / asociatiilor sau altor prepusi ai asiguratului, pana la finalizarea procesului penal;
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac;
 • Despagubirea cuvenita se plateste in Romania, dupa cum urmeaza:
  • pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat;
  • pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
   • pentru cazul in care despagubirea nu se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste in aceeasi valuta in care s-a platit prima de asigurare sau in alta valuta agreata de parti;
   • pentru cazul in care despagubirea se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste in valuta rezultata din documentele de plata sau in alta valuta agreata de parti.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 30 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.