Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari abc all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
   • Pretul contractului de executie a lucrarilor
   • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
  • Amenajari de santier si echipamente
  • Utilajele de constructie (cu lista atasata)
  • Cheltuieli in caz de dauna din care:
   • Indepartarea resturilor
   • Interventii pompieri
   • Alte costuri profesionale
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, activitate vulcanica, tsunami
   • Furtuna, ciclon, viitura, alunecare de teren
 • Sectiunea II - raspundere fata de terte parti - prin care se poate opta pentru asigurarea:

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita;
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Pentru "Lucrari contractuale" din cadrul sectiunii I - daune materiale, suma asigurata este reprezentata de valoarea totala a lucrarilor contractuale la finalizarea constructiei, incluzand toate materialele, salariile, transportul, comisioane vamale, datorii si materiale sau elemente furnizate de beneficiar.

              Pentru "Amenajari de santier si echipamente" si "Utilajele de constructie" din cadrul sectiunii I - daune materiale, suma asigurata este reprezentata de valoarea de inlocuire a dotarilor de santier, echipamentelor si utilajelor; ceea ce va insemna costul inlocuirii elementelor asigurate cu elemente noi de acelasi gen si capacitate, si asiguratul este de acord sa creasca sau sa descreasca sumele asigurate in cazul oricaror fluctuatii materiale in salarii sau preturi intotdeauna cu conditia ca aceste cresteri sau descresteri sa aiba efect in sumele asigurate numai dupa ce acestea au fost inregistrate in polita de catre asigurator.

              Pentru restul elementelor din specificatia politei, sumele asigurate / limitele de raspundere se stabilesc in acord cu vointa asiguratului.

              Daca in cazul unei daune sau avarii se descopera ca sumele asigurate sunt mai mici decat cele asigurabile, atunci suma de recuperat de catre asigurat sub aceasta polita va fi redusa in aceeasi proportie pe care o au sumele asigurate din sumele asigurabile. Fiecare obiect si element de cost este supus acestei conditii separat.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.

               Primele de asigurare se pot achita integral la incheierea politei de asigurare sau in rate, in numerar pe baza de chitanta sau prin ordin de plata (prima rata se plateste ìnainte de intrarea ìn vigoare a politei, iar urmatoarele ìnaintea datelor scadente mentionate ìn polita).

               In cazurile in care asiguratul nu a platit o rata de prima, urmatoare celei dintai, pana la data scadenta, ea poate fi achitata in termenul de pasuire de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective. In acest caz primele 5(cinci) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind afectate. Pentru urmatoarele 10 (zece) zile asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru eventualele daune produse in termenul de pasuire. Perioada de asigurare in aceste conditii ramane neschimbata. Daca in termen de 15 zile de la data scadenta a ratei asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza automat.

               Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare. Primele de asigurare platite de asigurat ulterior termenului de 15 zile, se considera plati nedatorate si se restituie asiguratului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                           Sectiunea I

 • Asiguratorul acopera distrugerea sau avarierea ce se produce la obiectivele supuse lucrarilor de constructii-montaj asigurate prin sectiunea I a politei, pe durata contractului de asigurare, produse din orice cauza, cu exceptia celor excluse in mod explicit.
 • Daunele materiale la lucrarile de constructiimontaj produse in perioada de garantie nu se despagubesc in baza politei de asigurare decat daca asiguratul solicita in mod expres acest lucru, prin emiterea de catre asigurator a unui supliment de asigurare corespunzator si prin plata unei prime de asigurare suplimentare.

                           Sectiunea II

 • Asiguratorul despagubeste pe asigurat in limitele prevazute in specificatia politei, pentru prejudicii provocate tertilor fata de care este obligat sa plateasca sume cu titlu de despagubire, ca urmare a:
  • vatamarii corporale (urmata sau nu de deces);
  • provocarii de pagube materiale in perioada de valabilitate a politei, in legatura directa cu constructia-montajul asigurata conform sectiunii I, pe santier sau in imediata sa vecinatate;

                             CHELTUIELI SI CHELTUIELI SUPLIMENTARE CARE SE DESPAGUBESC

 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru eventuale cheltuieli ocazionate de un risc asigurat, suportate de asigurat, si anume:
  • cheltuielile necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea salvarii si conservarii bunurilor asigurate, limitarii si prevenirii extinderii pagubelor produse din riscuri asigurate;
  • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei. Asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date
   • Aceste cheltuieli fac parte din acoperirea de baza a sectiunii I, scazandu-se din suma asigurata totala pentru aceasta sectiune si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.
 • Asiguratorul va despagubi si urmatoarele cheltuieli suplimentare aparute ca rezultat al producerii evenimentului asigurat, in masura in care acestea sunt mentionate explicit in specificatia la polita de asigurare si in schimbul unei prime suplimentare:
  • cheltuieli pentru demolarea si disponibilizarea resturilor, respectiv pentru curatirea de la locatia de asigurare, inclusiv demolarea unor parti nedistruse (daca se impune aceasta solutie tehnica), pentru transportarea molozului si altor resturi la cel mai apropiat loc de depozitare si pentru depozitarea sau pentru distrugerea lor;
  • cheltuieli de proiectare;
  • cheltuieli efectuate de asigurat la lichidarea unei daune, legate de lucrul peste program, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor, precum si de transportul expres.

                Suma tuturor cheltuielilor suplimentare poate reprezenta maximum 10% din suma asigurata corespunzatoare sectiunii I a politei de asigurare, daca nu se convine altfel.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu va despagubi asiguratul pentru pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
  • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
  • actului comis cu intentie sau a neglijentei asiguratului sau a reprezentantilor acestuia;
  • intreruperii lucrarilor, fie partiala sau totala cu exceptia urmatoarelor situatii:
   • aceasta a fost prevazuta in graficul de executie a lucrarilor asigurate,
   • inainte de incetarea lucrului, asiguratorul a fost notificat si a fost de acord cu mentinerea acoperirii;
    • dar numai daca asiguratul a luat masuri de protejare / conservare a lucrarilor / bunurilor asigurate;
  • unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice sau supersonice;
  • utilizarea sau ocuparea de catre beneficiar a oricarei parti din lucrarile permanente cu exceptia celor mentionate in contract;
  • proiectarea oricarei parti din lucrari, daca exista, de catre peronalul beneficiarului sau de catre alte persoane fata de care beneficiarul este responsabil;
  • orice desfasurare de forte ale naturii care este imprevizibila sau impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de precautiune corespunzatoare.
 • Asiguratorul nu va fi responsabil nici pentru:
  • fransizele mentionate in specificatia politei a fi suportate de asigurat pentru orice eveniment;
  • daune indirecte de orice fel sau descriere incluzand penalitati, daune datorate intarzierilor, lipsei de performanta sau pierderii unui contract;
  • daune sau avarii datorate erorilor de proiectare;
  • costul inlocuirii, repararii sau remedierii materialelor defectuoase si/sau a manoperei, dar aceasta excludere va fi limitata doar la elementele afectate direct si nu se va intelege a exclude daune sau avarii la elementele corect executate si rezultate dintr-un accident datorat unor astfel de materiale defectuoase si/sau manopera.
  • uzuri de orice fel (fizica, morala, etc.), coroziuni, oxidari, degradari sau deteriorari progresive datorate nefolosirii precum si conditiilor atmosferice normale;
  • pierderi sau deteriorari ale utilajelor de santier si echipamentelor de constructie, datorate avariilor accidentale, si/sau dereglarilor mecanice sau electrice, inghetarii lichidului de racire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau a lipsei lichidului de ungere sau de racire; Daca astfel de defectiuni sau deranjamente provoaca un accident care cauzeaza pagube altor bunuri, astfel de pagube indirecte vor fi despagubite;
  • daune la si avarii ale vehiculelor inmatriculate pentru uz general rutier, ambarcatiuni sau aeronave.
  • distrugeri sau avarieri ale dosarelor, planurilor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor.
  • daune sau avarii descoperite doar la momentul intocmirii inventarului.
 • Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat nici pentru:
  • cheltuielile ocazionate de facerea sau refacerea sau rectificarea sau repararea sau inlocuirea oricarui element acoperit prin sectiunea 1 a politei;
  • avarii la orice proprietate sau teren sau cladire cauzate de vibratii sau de indepartarea sau slabirea suportului sau vatamarea corporala a oricarei persoane ocazionate de sau rezultand din orice astfel de eveniment (doar daca nu se agreaza altfel printr-un act aditional);
  • raspunderea consecinta a:
   • vatamarii corporale, a bolii angajatilor sau muncitorilor antreprenorului sau a beneficiarului (eneficbiarilor) sau ai oricarei alte firme care are legatura cu proiectul sau parti ale proiectului care este asigurat sub sectiunea 1;
   • daunei la proprietatea apartinand, sau aflata in grija, custodia sau controlul antreprenorilor, beneficiarilor sau a oricarei alte firme care are legatura cu proiectul sau parti ale proiectului care este asigurat sub sectiunea 1, sau unui angajat sau muncitor al unuia din cei mentionati anterior;
   • oricarui accident cauzat de vehicule inmatriculate pentru uz general rutier, sau ambarcatiuni, sau aeronave;
   • oricarui intelegeri facute de asigurat pentru plata oricarei sume ca despagubire sau in alt mod, in afara de cazul cand aceasta raspunderea ar fi existat si in absenta unei astfel de intelegeri.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • Asiguratul, pe cheltuiala sa, va lua toate masurile posibile si se va conforma recomandarilor asiguratorului, pentru a preveni orice dauna, distrugere sau raspundere si pentru a respecta cerintele legale precum si recomandarile producatorilor.
  • Asiguratul va aviza de indata asiguratorul in scris in legatura cu orice schimbari materiale referitoare la risc si va lua pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si/sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator de catre asigurator.
  • Asiguratul nu va face, sau nu va admite schimbari de fapt prin care riscul creste, decat daca asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii in noile conditii.
  • In cazul oricarui eveniment care ar putea conduce la o pretentie de despagubire prin polita, asiguratul va:
   • Anunta de indata, in maxim 15 zile de la producerea evenimentului, asiguratorul prin telefon precum si in scris, dand o declaratie cu privire la natura si marimea daunei sau avariei;
   • Lua toate masurile de preventie posibile pentru a micsora marimea daunei sau avariei;
   • Pastra elementele afectate si le va pune la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului;
   • Furniza toate informatiile si documentele pe care le poate cere asiguratorul;
   • Informa politia in cazul unei daune sau avarii datorita furtului prin efractie.

   

   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a antreprenorilor din constructii, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daune sau avarii asa cum sunt mentionate in polita, prin plata in numerar, inlocuire sau reparatie (de comun acord intre asigurat si asigurator) pana la o suma care nu va fi mai mare decat cea prevazuta in dreptul fiecarui element din specificatia politei si care nu va depasi in cazul oricarui eveniment limita de despagubire acolo unde este aplicabil si care la randul ei nu va depasi in total suma totala mentionata in specificatia politei ca fiind asigurata.
   • Asiguratorul il va despagubi de asemenea pe asigurat pentru costurile cu indepartarea resturilor din lucrarile asigurate provenite ca urmare a oricarui eveniment care poate genera o pretentie de despagubire prin polita, cu conditia ca in specificatia politei sa fie trecuta o suma separata pentru aceasta operatie.
   • Asiguratorul va face plati numai dupa ce va fi primit facturile necesare si documentele din care sa rezulte ca reparatiile au fost efectuate sau ca inlocuirea a avut loc, dupa cum este cazul. Toate avariile care pot fi reparate vor fi reparate, dar in cazul in care costul cu repararea oricarei avarii este egal sau mai mare decat valoarea elementelor inainte de producerea avariei, atunci plata va fi facuta in proportie.
   • Costul oricaror reparatii provizorii va fi suportat de asigurator doar daca aceste reparatii fac parte din reparatiile finale si daca nu cresc cheltuielile de reparatie totale.
   • Costul oricaror modificari, adaugiri si/sau imbunatatiri nu va fi recuperabil prin polita.
   • Cu privire la o pretentie de despagubire pentru raspundere civila fata de terti, acordata prin polita, asiguratorul va despagubi aditional asiguratul pentru:
    • toate costurile si cheltuielile de judecata recuperate de reclamant de la asigurat si
    • toate costurile si cheltuielile suportate cu acordul scris al asiguratorului.
   • Asiguratorul nu va fi in niciun caz raspunzator pentru daune, distrugeri sau raspunderi pentru care nu a primit o avizare scrisa in 15 zile de la producerea acestora.
   • Dupa ce a notificat asiguratorul sub aceasta conditie, asiguratul poate repara sau inlocui avarii minore; In toate celelalte cazuri, un reprezentant al asiguratorului va avea dreptul sa inspecteze dauna sau avaria inainte ca aceasta sa fie reparata sau modificata. Daca un reprezentant al asiguratorului nu efectueaza inspectia intr-o perioada de 15 zile, asiguratul este indreptatit sa inceapa reparatiile sau inlocuirile.
   • Raspunderea asiguratorului prin polita cu privire la orice element care a suferit o avarie, va inceta daca acel element nu este reparat corespunzator si fara intarziere.
   • Pe cheltuiala asiguratorului, asiguratul va face si va fi de acord sa faca si va permite sa se intreprinda orice actiune care ar putea fi necesara sau ceruta de asigurator in interesul oricaror drepturi sau remedieri sau al obtinerii de degrevare sau de despagubiri de la parti (altele decat cele asigurate prin polita), la care asiguratorul este sau ar fi indreptatit, sau care este sau ar fi subrogat asiguratului la plata sau plata oricarei daune sau avarii prin polita, chiar daca aceste acte sau sunt sau devin necesare sau cerute inainte sau dupa despagubirea asiguratului de catre asigurator.
   • Daca o pretentie de despagubire este in orice aspect frauduloasa sau daca sunt facute sau aduse declaratii false pentru sustinerea acesteia, sau daca asiguratul sau oricine altcineva actionand in numele acestuia foloseste metode sau dispozitive frauduloase pentru a obtine orice avantaje prin polita, sau daca o pretentie de despagubire este formulata si respinsa si nu este inceputa nicio actiune sau proces in trei luni de la acea respingere, atunci se pierd drepturile ce decurg din polita.
   • Daca la momentul aparitiei oricarei pretentii de despagubire prin polita mai exista orice alta asigurare ce acopera aceeasi dauna, avarie sau raspundere, asiguratorul nu va fi raspunzator sa plateasca sau sa contribuie cu mai mult decat proportia dintre sumele asigurate prin polita si sumele asigurate din toate asigurarile acoperind aceleasi riscuri si aceleasi bunuri.

    

   Notificare daune:

   Tel: 021-230.51.51 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

   Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.