Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
   • Pretul contractului de executie a lucrarilor
   • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
  • constructii si echipamente ale beneficiarului
  • Utilajele ale constructorului (cu lista atasata)
  • Cheltuieli in caz de dauna din care:
   • Indepartarea resturilor
   • Interventii pompieri
   • Alte taxe (arhitecti, consultanti)
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, activitate vulcanica, tsunami, furtuna, ciclon, viitura, alunecare de teren
   • Furt prin efractie
 • Sectiunea II - raspundere fata de terte parti - prin care se poate opta pentru asigurarea:

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Pentru sectiunea I, sumele asigurate prevazute in polita nu trebuie sa fie mai mici decat:

 • valoarea totala a contractului de constructii - montaj, la terminarea sa, incluzand toate materialele, salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, impozitele si materialele sau bunurile furnizate de antreprenor;
 • valoarea totala a materialelor si bunurilor (inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale si impozitele) pe care beneficiarul lucrarii urmeaza sa le puna la dispozitia constructorului pe durata executiei contractului;
 • valoarea de nou a instalatiilor, utilajelor si echipamentelor proprietatea beneficiarului, conform listei anexate la polita (costul de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi, de acelasi fel si aceeasi capacitate);
 • valoarea de nou a echipamentelor, utilajelor si masinilor constructorului, conform listei anexate la polita (costul de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi, de acelasi fel si aceeasi capacitate);
 • valoarea declarata de asigurat, dar maxim 10% din suma asigurata la sectiunea I.

               Pe parcursul derularii politei de asigurare, sumele asigurate se majoreaza sau se reduc in cazul in care au loc fluctuatii ale salariilor sau preturilor, aceste modificari fiind valabile numai dupa notificarea asiguratorului si emiterea unui act aditional la polita de asigurare.

               Limitele raspunderii asiguratorului la sectiunea II, prevazute in polita, se stabilesc in baza cererii asiguratului, la valorile solicitate de acesta si agreate de asigurator, dupa cum urmeaza:

 • limita raspunderii de fiecare eveniment asigurat, pentru vatamari corporale urmate sau nu de deces;
 • limita raspunderii pentru fiecare eveniment asigurat, pentru pagube materiale;
 • limita maxima a raspunderii de fiecare eveniment asigurat, atat pentru vatamari corporale cat si pentru pagube materiale.
 • limita maxima a raspunderii pentru toate sumele si cheltuielile in legatura cu toate evenimentele asigurate intamplate in perioada da valabilitate a politei
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste de catre asigurator in functie de valoarea sumei asigurate, natura lucrarilor de constructii-montaj, durata lucrarilor precum si pe baza evaluarii altor imprejurari esentiale privind riscul.

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi valuta in care a fost stabilita si suma asigurata inscrisa in polita. La optiunea asiguratului, prima de asigurare se plateste in lei sau in valuta, anticipat pe toata durata asigurarii, prevazuta in polita de asigurare. Plata in lei a primei de asigurare stabilita in valuta se face la cursul de referinta comunicat de BNR valabil la data emiterii politei de asigurare.

               In cazul asigurarilor cu o durata de peste sase luni, la cererea asiguratului, plata primelor poate sa fie esalonata in rate semestriale sau trimestriale.

               In cazul in care asiguratul nu plateste rata de prima la scadenta asigurarea se suspenda automat din ziua urmatoare scadentei.

               Asigurarea poate fi repusa in vigoare la cererea scrisa a asiguratului, prin incheierea unui act aditional si prin achitarea ratei restante, intr-un termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadentei, fara decalarea datei expirarii asigurarii.

               Conditiile pentru repunerea in vigoare a asigurarii sunt urmatoarele:

 • respectarea prevederilor conditiilor de asigurare privind incheierea unei asigurari noi (efectuarea inspectie de risc, etc.);
 • neinregistrarea in perioada de suspendare a politei a unor evenimente care au condus sau ar putea conduce la plata de catre asigurator a unor despagubiri daca asigurarea ar fi fost in vigoare.

               Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24 a zilei in care s-a platit rata de prima restanta, a fost efectuata inspectia de risc, asiguratul a dat declaratia ca nu au existat evenimente care ar fi condus la plata unor despagubiri si a fost emis actul aditional.

               Daca in cursul celor 30 de zile de suspendare asiguratul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, contractul se considera desfiintat de drept din a 31-a zi de la scadenta, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                            Sectiunea I

 • Daunele materiale si directe produse in perioada de asigurare, pe amplasamentul santierului nominalizat in polita, cauzate prin avarierea sau distrugerea, brusca si neprevazuta, din orice cauza alta decat cele excluse in mod expres, a lucrarilor contractuale de constructii, a bunurilor asigurate sau a unor parti ale acestora, mentionate in polita sau in anexele la polita, care fac necesara reparatia sau inlocuirea lucrarilor si / sau bunurilor respective.
 • Cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma producerii unei eveniment asigurat, in limita sumei prevazute pentru aceasta in politei sau in anexele la polita.

                            Sectiunea II

 • Daunele cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune produse in legatura directa cu lucrarile de constructii si / sau montaj efectuate pe santier conform sectiunii I - daune materiale sau in imediata sa vecinatate, pentru care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. Vor fi platite sume cu titlu de dezdaunare, pana la limita prevazuta in polita, ca urmare a:
  • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces);
  • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor tetilor.
 •  Asiguratorul va acorda despagubiri si pentru:
  • cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
  • cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza politei de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

              Polita este de tip “toate riscurile”, acoperind daune sau raspunderi provenite din orice cauze, mai putin cele excluse in mod expres.

                           Excluderi generale aplicabile ambelor sectiuni

              Asiguratorul nu va acorda despagubiri asiguratului pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa sau agravata direct sau indirect de:

 • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, greva patronala, tulburari civile, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grup de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, rechizitionare, nationalizare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politica;
 • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva;
 • actiunea voita sau neglijenta intentionata a asiguratului sau a reprezentantilor sai;
 • incetarea totala sau partiala a lucrului;
 • poluare sau contaminare;
 • orice dezlantuire a fortelor naturii impotriva careia se presupune ca este de asteptat ca un constructor cu experienta ar fi trebuit sa ia, in mod rezonabil, masuri;
 • riscuri provenite din spatiu, cum ar fi: caderi de sateliti, navete spatiale, meteoriti, etc.

               In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca in conformitate cu prevederile excluderilor de mai sus pierderea, avarierea, distrugerea sau raspunderea nu este asigurata, sarcina probei ca o astfel de pierdere, avariere, distrugere sau raspundere este acoperita, revine asiguratului.

                          Excluderi speciale aplicabile la sectiunea I

              Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • fransiza prevazuta in polita, pentru fiecare eveniment, care urmeaza sa fie suportata de asigurat;
 • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, altor obligatii contractuale, sau pierderii contractului;
 • pagube produse din cauza unor greseli de proiectare;
 • costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate din cauza defectelor de material si/sau executie; aceasta excludere se aplica numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa pierderea sau avarierea bunurilor corect executate;
 • uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea cauzate de nefolosire precum si de conditiile atmosferice normale;
 • pierderi sau stricaciuni datorate avariilor, defectiunilor, penelor sau deranjamentelor electrice sau mecanice, inghetarii lichidului de racire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de ungere sau de racire. Daca astfel de deranjamente provoaca un accident care cauzeaza pagube externe, astfel de pagube indirecte vor fi despagubite;
 • pagube produse autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, mijloacelor de transport pe cale ferata, navelor sau aeronavelor;
 • pagube produse prin distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor;

              In caz de furt / disparitie a bunurilor asigurate, asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri pentru daunele produse prin:

 • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava de catre asigurat sau prepusii sai;
 • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate, sau greseli de numarare in timpul inventarului ;
 • furt simplu, furt prin inselatorie, furt prin intrebuintare de chei, fie potrivite, fie originale.
 • desfiintarea sau scoaterea din functiune, de catre asigurat, a sistemelor de paza si protectie existente;
 • furtul masinilor, instalatiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora, lasate in exteriorul cladirilor, neingradite, neincuiate si nepazite.

                           Excluderi speciale aplicabile sectiunii II

                Asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului in legatura cu:

 • fransiza prevazuta in polita, care urmeaza sa fie suportata de asigurat pentru fiecare eveniment;
 • cheltuieli efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil conform sectiunii I a politei;
 • daune produse bunurilor, terenului, cladirilor, de vibratii, mutari sau slabirii suporturilor (fundatiilor, solului), vatamari ori daune produse persoanelor sau bunurilor provocate de/ori rezultate din vibratii (daca nu s-a convenit altfel in scris intre asigurator si asigurat);
 • raspunderea consecinta a:
  • vatamarilor corporale sau imbolnavirilor persoanelor care lucreaza pentru constructor, beneficiar sau oricare firma care are legatura cu constructia - montajul asigurat, partial sau total - conform sectiunii I, sau membrilor familiilor lor;
  • pagubelor produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu constructia - montajul asigurat - total sau partial - conform sectiunii I sau unei persoane care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;
  • pagubelor care rezulta din accidente ale autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, mijloacelor de transport pe calea ferata, navelor, aeronavelor;
  • pretentiilor de despagubire formulate pentru pagube de care raspunde asiguratul in baza unei intelegeri incheiate care are ca efect stabilirea in sarcina lui a unor raspunderi financiare mai mari decat cele ce i-ar reveni in mod normal.

               Asiguratul nu are raspundere civila legala, si deci nu sunt intrunite conditiile pentru plata despagubirii, daca prejudiciul a fost produs:

 • dintr-un caz de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara relatie cu lucrul care a cauzat paguba sau cu insusirile sale naturale) ca de exemplu: Trasnet, inundatie, cutremur de pamant, avalansa, uragan, etc;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru care asiguratul nu are raspundere in baza legii.

                In cazul in care o paguba a fost produsa printr-un accident datorat actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili ca paguba a fost produsa sau ca nu putea fi produsa prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea raspund impreuna fata de pagubit.

               In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.

               In orice situatie asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, partile convenind ca raspunderea asiguratorului sa fie divizibila.

  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

                  Asiguratul este obligat:

   • sa plateasca prima de asigurare / ratele de prima pana la data scadenta mentionata in polita de asigurare;
   • sa respecte si sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de siguranta legale, stabilite de catre autoritati sau convenite in polita de asigurare privind executarea lucrarilor de constructii montaj, sa se conformeze recomandarilor producatorului, si sa ia toate masurile de sigurata legale pentru securitatea muncii, pentru paza si conservarea bunurilor si lucrarilor in curs de executiei si sa actioneze in functie de imprejurari in scopul prevenirii producerii evenimentelor;

                   In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la pretentii de despagubire in baza politei, asiguratul este obligat:

   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru conservarea urmelor furtului sau tentativei de furt, pentru salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate sau a partilor componente ramase ca urmare a producerii riscului asigurat, precum si pentru prevenirea producerii unor pagube ulterioare;
   • sa instiinteze asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in scris, in termen de 2 zile lucratoare de la producerea, respectiv luarea la cunostinta despre producerea acestuia, dand informatii asupra naturii si marimii pagubelor.
   • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza, imprejurarile si marimea pagubei;
   • sa depuna la asigurator, in vederea stabilirii dreptului la despagubire, toate documentele necesare si / sau solicitate cu privire la evenimentul asigurat.
   • in caz de Incendiu sau de Explozie, sa instiinteze organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare si sa le solicite intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
   • in cazul furtului, asiguratul este de asemenea obligat:
    • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare orice informatie care ar duce la gasirea autorului furtului, a bunurilor furate si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar si dupa ce a primit despagubirea;
    • sa comunice imediat asiguratorului despre gasirea bunurilor asigurate furate;
    • asiguratul are obligatia ca in cazul in care organele de cercetare i-au comunicat identitatea persoanei care a savarsit furtul, sa comunice acest fapt asiguratorului in termen de 3 zile lucratoare. In cazul nerespectarii acestei obligatii de catre asigurat si daca din acest motiv asiguratorul a fost pus in imposibilitatea de a exercita dreptul de regres impotriva persoanei care a savarsit furtul, asiguratul va restitui despagubirea primita in termen de 15 zile de la data solicitarii asiguratorului ;
   • sa informeze asiguratorul despre mersul cercetarilor si desfasurarea actiunilor civile pentru stabilirea raspunderii asiguratului si a despagubirilor cuvenite tertilor prejudiciati;
   • sa prezinte hotararea judecatoreasca definitiva prin care este obligat la plata unor despagubiri, precum si documentele doveditoare pentru cheltuielile de judecata;
   • sa nu faca nici o plata, sa nu-si asume nici o obligatie si sa nu efectueze nici o cheltuiala in legatura cu pretentiile unor terte persoane, fara acordul asiguratorului, cu exceptia cheltuielilor pentru asistenta medicala sau interventii chirurgicale, necesare imediat dupa accident;
   • sa ia toate masurile pentru obtinerea despagubirilor de la cei raspunzatori de producerea pagubei si sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva persoanei vinovate de producerea prejudiciului;
   • sa ceara acordul asiguratorului daca, dupa o avarie, reparatia unor utilaje sau instalatii ar urma sa se faca in alta tara decat in aceea in care se executa lucrarile de constructii - montaj.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 

                               Sectiunea I

                   In cazul producerii unei pagube acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se face astfel:

    • in cazul unei avarii care poate fi remediata, despagubirea reprezinta costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat.
    • in cazul unei daune totale, despagubirea reprezinta valoarea reala a bunului asigurat imediat anterioara producerii evenimentului asigurat. Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica;
    • in cazul in care costul reparatiei este egal cu sau mai mare decat valoarea bunului la data imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, despagubirea se va stabili ca si in cazul unei pagube totale.
    • asiguratorul va plati despagubiri numai in masura in care costurile solicitate spre a fi rambursate trebuiau suportate de asigurat si numai in masura in care erau incluse in suma asigurata luand in considerare intotdeauna termenii si conditiile convenite prin polita.
    • in cazul bunurilor aflate sub cerul liber, asiguratorul va acorda despagubiri numai pentru pagube suferite de acele bunuri care, conform solutiilor proiectului, se presupune ca trebuie sa se gaseasca sub cerul liber.
    • din despagubirea cuvenita se scad: valoarea resturilor ce se mai pot folosi sau valorifica, fransizele stabilite prin polita si ratele de prima datorate.

                    Daca la data producerii evenimentului asigurat se constata incheierea politei de asigurare pentru o suma inferioara celei care ar fi trebuit sa fie asigurata, conform termenilor si conditiilor politei, despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita de asigurare si valoarea la care ar fi trebuit sa se faca asigurarea. Aceasta conditie se aplica fiecarui bun sau cost in legatura cu un bun asigurat.

                   Costul reparatiilor provizorii efectuate de asigurat se despagubesc numai daca aceste reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.

                  Costurile aferente modificarilor, adaugirilor si/sau imbunatatirilor nu se despagubesc.

                  Asiguratorul va plati despagubiri numai dupa ce i se prezinta chitantele si documentele care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si in urma verificarii ca acestea sunt in conformitate cu lucrarile executate.

                  Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru pagubele materiale suferite, prin plata in numerar, inlocuire sau reparare, potrivit optiunii sale.

                  Despagubirea nu poate depasi, in legatura cu fiecare din bunurile asigurate suma asigurata aferenta fiecarui bun si nici pe total suma asigurata mentionata in polita.

                                Sectiunea II

                   Asiguratorul va despagubi pe asigurat pana la limitele prevazute in polita, pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde in baza legii fata de terte persoane si pentru care este obligat sa plateasca sume cu titlu de desdaunare, ca urmare a:

     • vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces
     • pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor acestora intamplate in perioada de valabilitate a politei, in legatura directa cu lucrarea de constructii montaj asigurata conform sectiunii I, pe santier sau in imediata sa vecinatate.

                   In cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirile reprezinta costul procurarii, reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unui bun asemanator (din punct de vedere tehnic si al vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scade, dupa caz, fransiza si/sau valoarea resturilor care se pot valorifica

                   Stabilirea cuantumului despagubirii se face:

     • pe cale amiabila, cu participarea directa a asiguratorului sau cu acordul sau, daca in urma negocierilor tertul prejudiciat declara ca prin primirea sumei convenite nu mai are alte pretentii de la asigurat in legatura cu evenimentul asigurat;
     • prin hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata de o instanta cu competenta pe teritoriul Romaniei, inclusiv (dupa caz) cheltuieli de judecata si alte costuri legale specifice, pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului.

                    Despagubirea nu poate depasi limita raspunderii asigurate mentionata in polita si nici valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

     Notificare daune:

     Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
     E-mail: daune@certasig.ro

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                   Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                   Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.