Polita de asigurare Toate Riscurile - CONSTRUCTII - MONTAJ - ERGO Asigurari

asigurari ergo all riscs toate riscurile constructii montaj raspunderea constructorului organizare santier pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, prin care sunt preluate in asigurare riscuri ce afecteaza lucrari de constructii-montaj derulate pe teritoriul Romaniei, de catre persoane juridice romane sau straine autorizate sa efectueze astfel de lucrari. Polita este structurata in 2 sectiuni: Sectiunea 1 - daune materiale si Sectiunea 2 - raspundere civila fata de terti.

Obiectul Asigurarii: 

               ERGO Asigurari S.A., acorda protectie, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, lucrarilor de constructii-montaj executate in Romania de catre antreprenori, subantreprenori, persoane juridice legal autorizate; constructiilor si/sau echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar; utilajelor constructorului; si acopera cheltuielile: pentru curatarea locului dupa producerea evenimentului; de proiectare; legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul potrivit legii, este obligat la plata acestora.

              In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera 2 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagubele/daune materiale - (este obligatorie) - prin care se poate opta pentru asigurarea:
  • Lucrarilor contractuale (lucrari permanente si temporare, incluzand toate materialele ce vor fi incorporate in acestea)
   • Pretul contractului de executie a lucrarilor
   • Materiale sau elemente furnizate de beneficiar
  • constructii /echipamente puse la dispozitie de catre beneficiar
  • Utilajele ale constructorului (cu lista atasata)
  • Cheltuieli de demolare, curatire, evacuare si transport, precum si cheltuieli pentru repunerea in stadiul initial al terenului inconjurator (maxim 8% din valoarea contractului)
  • Riscuri speciale ce vor fi asigurate:
   • Cutremur, activitate vulcanica, tsunami
   • Furtuna, ciclon, viitura, alunecare de teren
 • Sectiunea II - raspundere fata de terte parti - prin care se poate opta pentru asigurarea:
 • SUPLIMENTAR se pot asigura:
  • Accidente persoane - pentru angajatii antreprenorului;
   • Deces ca urmare a unui accident (DA) / persoana;
   • Invaliditate permanenta ca urmare a unui accident (IA) / persoana;
  • Alte cheltuieli acoperite:
   • Cheltuielile datorate lucrului peste program, de noapte sau in timpul sarbatorilor legale;
   • Cheltuieli de transport ca urmare a producerii riscurilor asigurate;

                 Asigurarea lucrarilor de constructii se face pentru obiective in intregul lor, la stadiile de executie specificate si delimitate clar in documentatia de executie, obiective executate in baza unui contract de constructii-montaj incheiat intre constructor (antreprenor) si beneficiar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este autorizata sa execute lucrari in concordanta cu obiectul asigurarii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si sa ataseze listele anexe corespunzatoare, care contin informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si parametrii tehnici ai lucrarii de constructii-montaj asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, caiet de sarcini, memoriu tehnic, devize de lucrari, studiu geotehnic, grafic de executie, planuri, relevee, contractul de executie semnat cu beneficiarul, fise tehnice, etc.; alte documente;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • titlul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj si sectiunile aferente;
 • amplasamentul lucrarilor (adresa);
 • datele de identificare ale beneficiarului, asiguratului (antreprenorului), subantreprenorilor, inginerului consultant;
 • descrierea tehnica succinta a lucrarilor contractuale;
 • precizari privind experienta asiguratului in lucrari similare lucrarilor asigurate;
 • perioada de asigurare:
  • durata executiei;
  • perioada de garantie a lucrarilor;
 • precizari privind lucrarile ce vor fi executate de subcontractanti;
 • riscurile speciale dorite a fi acoperite;
 • detalii privind subsolul, apa freatica, distanta fata de acumulari de apa, conditiile meteorologice din zona de derulare a lucrarilor;
 • optiunea pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu munca peste program, munca de noapte, munca de sarbatorile legale;
 • optiunea pentru acoperirea raspunderii proiectantului;
 • optiunea pentru acoperirea sectiunii II - raspundere civila fata de terti (daca aceasta nu este acoperita printr-o alta polita, separata si la fel de cuprinzatoare);
 • detalii privind cladirile si proprietatile invecinate lucrarilor ce vor fi executate si daca acestea, sa afla sau nu, sub controlul juridic al antreprenorului sau beneficiarului;
 • moneda contractului;
 • limita raspunderii (suma asigurata) pentru fiecare sectiune si structura a sectiunii, in parte;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru acelasi obiect, la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A. este incheiata pe perioada de executie a lucrarilor, mentionata in cererea chestionar, cu posibilitatea extinderii acesteia atunci cand situatia o reclama.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a zilei precizate in polita, dar nu inainte de inceperea lucrarilor de constructii sau terminarea descarcarii pe santier a primului lot de utilaje de constructii, echipamente tehnologice si materiale mentionate in polita sau in anexele la aceasta si, cumulativ, in nici un caz inainte de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/rata I de prima, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza de drept la momentul intervenirii oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite in polita;
 • la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor;
 • la data scadentei ratelor de prima - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita (15 zile calendaristice);
 • prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
 • in cazul falimentului asiguratului (persoana juridica) sau daca au fost incepute procedurile de dizolvare a acestuia, respectiv a fost deschisa procedura insolventei impotriva acestuia;
 • in lipsa unui acord/clauze, pentru acea parte din lucrarile contractuale asigurate care au fost predate sau puse in functiune, raspunderea asiguratorului se termina la data predarii sau punerii in functiune/dare in utilizare si/sau exploatare efectiva a respectivelor lucrari;

             In lipsa unui acord expres, raspunderea asiguratorului inceteaza de drept in termen de maximum 10 zile de la momentul finalizarii in fapt a lucrarilor (inclusiv parti/faze din lucrare dupa caz) - perioada in care asiguratul este obligat sa transmita o notificare in acest sens beneficiarului lucrarilor solicitandu-i preluarea acestora. Dovedirea finalizarii lucrarilor se poate face prin orice mijloc de proba.

             La solicitarea expresa a asiguratului, perioada de asigurare precizata in polita poate fi prelungita prin atasarea la polita de asigurare a unei clauze speciale si/sau emiterea unui act aditional (perioada de garantie, decalarea termenului initial de executie a lucrarilor contractate), in schimbul unei prime suplimentare.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica in calitate de antreprenor si/sau subantreprenori, care are un interes asigurabil, pentru lucrarile de constructiimontaj cuprinse in asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare de constructii - montaj este persoana fizica sau juridica, mentionata in polita, care are aceasta calitate conform contractului de executie a lucrarilor de constructii - montaj si care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate lucrarilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata / Limita de despagubire reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Pentru sectiunea pagube materiale suma asigurata reprezinta valoarea totala a lucrarilor contractuale la terminare, inclusiv materialele, transport, taxe vamale, impozite, costul materialelor si al bunurilor livrate de beneficiar si dupa caz, costul constructiilor / echipamentelor proprietatea beneficiarului, al utilajelor constructorului, echipamente de santier, cheltuieli de curatare a resturilor, cheltuieli cu taxele profesionale si legate de interventia pompierilor.

              Suma asigurata pentru utilajele folosite in lucrarile de constructii, precum si a echipamentelor de lucru folosite pe santier (baraci, schele), va fi mentionata in anexa politei de asigurare. Suma asigurata pentru baracamente, birouri de
santier, ateliere, schele de montaj, cofraje glisante sau fixe, palplanse, este, declarata de catre asigurat si este data de valoarea de piata.

              Pentru sectiunea raspundere civila – suma asigurata reprezinta limita raspunderii.

              Suma asigurata se poate stabili in functie de optiunea asiguratului, in lei (RON), USD, EUR.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se achita anticipat si integral la incheierea asigurarii, in numerar sau cu ordin de plata sau, daca durata executiei lucrarilor depaseste 365 de zile, in rate subanuale, scadenta acestora stabilinduse la incheierea politei de asigurare.

               In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratul beneficiaza de o perioada de gratie de 15 zile de la scadenta ratei respective, polita de asigurare ramanand in vigoare pe acest interval. La expirarea perioadei de gratie, polita de asigurare se considera reziliata de drept de la scadenta ratei neachitate, asiguratorul fiind exonerat de orice fel de plata pentru pagubele aparute.

               Asigurarea poate fi repusa in vigoare, dar cu efecte numai pentru viitor, la cererea scrisa a asiguratului, intr-un termen de maxim 15 de zile de la data scadentei si fara decalarea datei expirarii asigurarii, dupa achitarea ratei restante si dupa efectuarea, in mod obligatoriu, a unei noi inspectii de risc. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

               In cazul in care asiguratorul urmeaza sa achite despagubiri, toate ratele subanuale neachitate devin scadente si se retin de asigurator din despagubirea acordata.

               Daca pe perioada asigurarii asiguratul nu a solicitat nici o despagubire, la reinnoirea politei, va obtine o reducere a primei de asigurare. Asiguratul beneficiaza de reducerea primei de asigurare la reinnoirea politei de asigurare, daca reinnoirea se face in termen de 15 zile de la data expirarii politei anterioare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza poate fi obligatorie sau optionala, pentru anumite riscuri asigurate, exprimata ca procent din suma asigurata / dauna sau ca suma fixa. fransiza optionala se aplica aditional fransizei obligatorii, daca este cazul.

              Pentru sectiunea raspundere civila, fransizele se aplica doar pentru pagube materiale.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

                           Sectiunea I

 • Asiguratorul acopera distrugerea sau avarierea ce se produce la obiectivele supuse lucrarilor de constructii-montaj asigurate prin sectiunea I a politei, pe durata contractului de asigurare, produse din orice cauza, cu exceptia celor excluse in mod explicit.
 • Daunele materiale la lucrarile de constructiimontaj produse in perioada de garantie nu se despagubesc in baza politei de asigurare decat daca asiguratul solicita in mod expres acest lucru, prin emiterea de catre asigurator a unui supliment de asigurare corespunzator si prin plata unei prime de asigurare suplimentare.

                           Sectiunea II

 • Asiguratorul despagubeste pe asigurat in limitele prevazute in specificatia politei, pentru prejudicii provocate tertilor fata de care este obligat sa plateasca sume cu titlu de despagubire, ca urmare a:
  • vatamarii corporale (urmata sau nu de deces);
  • provocarii de pagube materiale in perioada de valabilitate a politei, in legatura directa cu constructia-montajul asigurata conform sectiunii I, pe santier sau in imediata sa vecinatate;

                             CHELTUIELI SI CHELTUIELI SUPLIMENTARE CARE SE DESPAGUBESC

 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru eventuale cheltuieli ocazionate de un risc asigurat, suportate de asigurat, si anume:
  • cheltuielile necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea salvarii si conservarii bunurilor asigurate, limitarii si prevenirii extinderii pagubelor produse din riscuri asigurate;
  • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei. Asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date
   • Aceste cheltuieli fac parte din acoperirea de baza a sectiunii I, scazandu-se din suma asigurata totala pentru aceasta sectiune si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.
 • Asiguratorul va despagubi si urmatoarele cheltuieli suplimentare aparute ca rezultat al producerii evenimentului asigurat, in masura in care acestea sunt mentionate explicit in specificatia la polita de asigurare si in schimbul unei prime suplimentare:
  • cheltuieli pentru demolarea si disponibilizarea resturilor, respectiv pentru curatirea de la locatia de asigurare, inclusiv demolarea unor parti nedistruse (daca se impune aceasta solutie tehnica), pentru transportarea molozului si altor resturi la cel mai apropiat loc de depozitare si pentru depozitarea sau pentru distrugerea lor;
  • cheltuieli de proiectare;
  • cheltuieli efectuate de asigurat la lichidarea unei daune, legate de lucrul peste program, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor, precum si de transportul expres.

                Suma tuturor cheltuielilor suplimentare poate reprezenta maximum 10% din suma asigurata corespunzatoare sectiunii I a politei de asigurare, daca nu se convine altfel.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A., pentru lucrarea asigurata, sunt:

              Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagube rezultate ca urmare a riscurilor de:

 • razboi (indiferent daca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, dictatura militara sau uzurpare de putere, conspiratie, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt;
 • greve, tulburari civile;
 • de acte de terorism comise de o persoana sau persoane actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie, greve, tulburari civile, actiuni dusmanoase si altele asemenea;
 • Explozie atomica, radiatii sau contaminari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile.
 • de poluarea mediului produsa din orice cauza;
 • de actiunea voita sau culpa grava a asiguratului sau a prepusilor sai;
 • de erorile de proiectare sau din culpa beneficiarului;

                              EXCLUDERI AFERENTE SECTIUNII I

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagube rezultate ca urmare a riscurilor de:

 • uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea, datorate nefolosirii precum si conditiilor atmosferice normale a materialelor si utilajelor;
 • daune produse ca urmare a nerespectarii prevederilor cuprinse in avizele si autorizatiile care stau la baza constructiei;
 • daune produse ca urmare a nerespectarii prevederilor din proiect; orice modificare de proiect se va face numai in baza dispozitiilor scrise date de proiectant si cu acordul beneficiarului lucrarii.
 • pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, a altor obligatii contractuale, sau pierderii contractului de antrepriza;
 • daune produse ca urmare a viciilor ascunse de material;
 • erori de proiectare;
 • costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate datorita defectelor de material si/sau executie; aceasta excludere se aplica numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa
  pierderea sau avarierea bunurilor corect executate;
 • pagube produse de distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentatiilor de proiectare, actelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor etc.
 • pagubele la materialele auxiliare sau de exploatare cum ar fi: combustibili, lubrefianti precum si scule sau piese intersanjabile supuse uzurii sau deteriorarii, cum sunt freze, cutite, covoare rulante, cupe, graifere etc.
 • pagube survenite la un utilaj sau un echipament de constructii asigurat ca urmare a suprasolicitarii acestora, a folosiri lor peste durata normata;
 • pagube la utilajele si echipamentele constructorului datorate viciilor sau defectelor care erau sau trebuiau sa fie cunoscute de catre acesta precum si celor datorate utilizarii acestora de catre persoane necalificate sau care nu au
  pregatirea solicitata de organele abilitate;
 • in caz de furt, cu exceptia furtului prin efractie, nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii precum si daca furtul a fost favorizat de:
  • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava de catre asigurat sau prepusii sai;
  • furt prin inselatorie, furt prin intrebuintare de chei, fie potrivite, fie originale;
  • desfiintarea sau scoaterea din functiune a sistemelor de paza si protectie existente.

                            EXCLUDERI AFERENTE SECTIUNII II

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagube rezultate ca urmare a riscurilor de:

 • persoana ce formuleaza pretentii de despagubiri este asiguratul sau un prepus al acestuia pentru accidentul suferit de el sau pentru pagube produse bunurilor proprietate a acestuia;
 • avariile sau distrugerile produse obiectivului de constructii realizat de catre antreprenor, ce fac obiectul asigurarii lucrarilor de constructii montaj;
 • accidentul pentru care se solicita despagubiri face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care, potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor (caz de vatamari corporale savarsite din culpa, care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile) si in cazul in care desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
 • pretentiile de despagubiri sunt pentru daune produse bunurilor, terenului, cladirilor, de vibratii, mutari sau slabiri ale sprijinelor (suporturilor);
 • despagubirea solicitata este pentru nefolosinta bunului avariat ori distrus sau, pentru reducerea valorii bunurilor dupa reparatie;
 • pretentiile de despagubiri formulate sunt ca urmare a unor pagube produse cu intentie sau din neglijenta grava de catre asigurat sau prepusii acestuia, ori pentru pagube produse de una din aceste persoane in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri, alte organe de cercetare);
 • pretentiile de despagubiri formulate sunt pentru: hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru distrugerea sau disparitia banilor;
 • pretentiile de despagubiri formulate sunt pentru amenzile de orice fel si cheltuielile penale pe care trebuie sa le plateasca asiguratul sau prepusul acestuia, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
 • pretentiile de despagubiri sunt rezultatul unor actiuni de confiscare, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau autoritati publice;
 • pretentiile de despagubiri sunt pentru pagube de care asiguratul raspunde in legatura cu: orice autovehicul autorizat sa circule pe drumurile publice pentru care legea prevede obligativitatea incheierii unei asigurari de raspundere civila auto si, care este proprietatea asiguratului, este imprumutat, inchiriat sau condus de acesta; orice mijloc de transport (nava, aeronava, planor, ambarcatiune), daca asiguratul este proprietar, la imprumutat sau inchiriat pentru a-l  conduce;
 • pretentiile de despagubiri formulate sunt sub forma de daunele morale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Accidente persoane - pentru angajatii antreprenorului;
  • Deces ca urmare a unui accident (DA) / persoana;
  • Invaliditate permanenta ca urmare a unui accident (IA) / persoana;
 • Alte cheltuieli acoperite:
  • Cheltuielile datorate lucrului peste program, de noapte sau in timpul sarbatorilor legale;
  • Cheltuieli de transport ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului de la ERGO Asigurari S.A. sunt:

 • Pe durata executiei lucrarilor de constructii-montaj, asiguratul este obligat sa respecte:
  • toate actele normative in vigoare, in Romania, ce reglementeaza executarea lucrarilor de constructii, standarde si normative cat si prevederile din contractul de antrepriza;
  • prevederile cuprinse in avizele si autorizatiile emise conform prevederilor legale precum si cele din proiectele pentru obiectivele de constructii. Orice neconcordanta intre prevederile de proiect si situatia de pe teren trebuie adusa la cunostinta imediat proiectantului iar continuarea lucrarilor nu se va face decat in baza dispozitiilor scrise date de proiectant si cu acordul beneficiarului lucrarii.
  • sa organizeze paza incintei santierului pe timp de zi si de noapte, iar intrarea persoanelor altele decat angajatii beneficiarului, constructorului sau subcontractorilor sa se faca numai insotite si echipate corespunzator in incinta santierului;
  • sa depoziteze materialele, sculele, uneltele, echipamentele, utilajele de mic gabarit etc. in magazii sau spatii special amenajate, prevazute la usi si ferestre cu sisteme de inchidere sigure (lacate, incuietori, zavoare, gratii metalice pentru suprafetele vitrate, deschideri, goluri) care sa nu permita patrunderea cu usurinta in incinta, fara distrugerea sau deteriorarea lor;
  • sa comunice in scris la asigurator orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat, in termen de maxim 48 de ore de la luarea la cunostinta despre acestea;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
  • sa ia toate masurile pentru prevenirea producerii de pagube in conformitate cu masurile stabilite de catre organele abilitate, prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat;
  • sa ia toate masurile pentru prevenirea producerii pagubelor in special cele legate de asigurarea pazei santierului in care se desfasoara lucrarile de constructii montaj, inclusiv pe perioada cand activitatea pe santier inceteaza;
  • sa se conformeze sa nu faca sau admita modificari care ar duce la agravarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii este confirmata, in scris, de catre asigurator.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate masuri pentru limitarea pagubei;
  • sa instiinteze asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in termen de maxim 24 de ore, dand toate informatiile despre natura si marimea pagubei;
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, politia, pompierii sau alte organe de cercetare abilitate, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele, imprejurarile producerii acestuia cat si la marimea pagubelor produse;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie, dupa trecerea termenului de 30 calendaristice de zile necesar efectuarii cercetarilor;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca cercetarile necesare pentru stabilirea cauzelor, precum si a cuantumului pagubei, furnizand catre asigurator, la solicitarea acestuia, toate informatiile necesare, in scris si sa prezinte actele justificative necesare;
  • inainte de efectuarea constatarii si evaluarii pagubei sa nu procedeze la repararea bunului asigurat si sa nu aduca obiectelor avariate nici o modificare care ar putea complica sau face imposibila stabilirea cauzei producerii evenimentului asigurat sau marimea pagubei. Acestea pot fi totusi facute daca sunt impuse de conditii de stabilitate a constructiei sau de interesul public.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii. In cazurile grave de neglijenta privind intretinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin neindeplinirea masurilor mentionate mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat.
 • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori nu a informat asiguratorul despre orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul:
  • inainte de producerea riscului asigurat:
   • sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa o denunte in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
   • sa denunte polita cu efect de la data propunerii de modificare, daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa.
  • dupa producerea riscului asigurat:
   • sa reduca despagubirea cuvenita, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau,
   • sa refuze plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISKS" (toate riscurile) a lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca lucrarea indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul (reprezentantii acestuia).
 • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal se stabileste cuantumul despagubirii in functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala.
 • despagubirile se platesc in moneda in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in RON se platesc in lei (RON).
 • Din cuantumul despagubirii, se scade:
  • fransiza stabilita in polita;
  • valoarea resturilor recuperabile. Daca nu se cade de acord asupra reducerii din despagubire a valorii resturilor recuperabile, prin plata despagubirii, asiguratorul poate intra in posesia bunurilor pentru care despagubirea a fost platita. Intrarea in posesie se face in baza procesului-verbal de predare-primire. Daca asiguratorul nu isi exercita optiunea in termen de 60 de zile calendaristice de la data platii despagubirii, asiguratul ramane proprietarul bunurilor si are dreptul sa decida asupra destinatiei acestora;
  • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
  • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
 • Dupa fiecare dauna platita, suma asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asiguratul fiind obligat sa plateasca prima pentru reintregirea sumei asigurate. in caz contrar, pentru urmatoarele daune despagubirile se vor reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata inscrisa in polita.
 • Pentru politele cesionate in favoarea unei banci sau unei alte parti, despagubirea nu va putea fi platita pana cand unitatea in favoarea careia este cesionata polita nu isi va da acordul de plata, indicand daca despagubirea se va achita asiguratului sau celui in favoarea caruia este cesionata polita.

                             SECTIUNEA I

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru lucrarile de constructii asigurate si/sau utilajele antreprenorului cuprinse in asigurare:
  • In caz de dauna partiala:
   • cheltuielile care sunt necesare pentru a restabili situatia existenta imediat inainte de producerea evenimentului asigurat din care se scade valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica, astfel:
    • Pentru lucrarile de constructii conform contractului de antrepriza, in limita sumei asigurate, costul la data daunei, al repararii, refacerii, restaurarii sau inlocuirii elementelor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea
     constructiei-montajului la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • Pentru materialele ori alte bunuri puse la dispozitie de catre beneficiar si necuprinse in devizul general, in limita sumei asigurate, costul la data daunei al inlocuirii materialelor avariate sau distruse, precum si costul la data daunei al inlocuirii sau readucerii celorlalte bunuri, aduse de beneficiar, avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • Pentru utilaje ale constructorului folosite de acesta la realizarea lucrarilor de constructii asigurate, in limita sumei asigurate si a listei anexate la polita de asigurare, costul la data daunei al repararii, sau inlocuirii elementelor
     avariate sau distruse, necesare pentru readucerea acestora la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • Pentru cheltuieli de curatire a santierului, inlaturare si evacuare la cel mai apropiat loc de depozitare a resturilor, in urma producerii evenimentului asigurat, in limita sumei asigurate, costurile de inlaturare a resturilor si molozului, pe baza de factura emisa de executant sau prin negociere in limita aprobata in prealabil de asigurator, la executarea in regie proprie;
  • In caz de dauna totala:
   • valoarea reala a lucrarilor sau utilajelor imediat anterioara producerii evenimentului asigurat; din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica.
 • Asiguratorul va plati despagubiri in baza chitantelor si documentelor care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si in urma verificarii, acestea sunt in conformitate cu lucrarile executate.
 • Preturile vor fi cele care rezulta din facturi, avize de expeditie sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de consignatie, dar nu mai mari decat cele negociate intre beneficiar si contractor la incheierea contractului de executie a lucrarii.
 • Daca la data producerii evenimentului asigurat se constata ca sumele asigurate sunt inferioare valorii obiectivului asigurat, despagubirea cuvenita se va stabili proportional cu raportul dintre suma asigurata inscrisa in polita si valoarea obiectivului la data producerii evenimentului asigurat.

                             SECTIUNEA II

 • Cuantumul despagubirilor se stabileste pe baza intelegerii intre parti sau prin hotarare judecatoreasca. Intelegerea intre asigurat si pagubit, se poate face numai cu acordul asiguratorului, in scris.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii intre parti, cu acordul asiguratorului, se face in toate cazurile in care din actele incheiate de organele de cercetare si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine ca raspunzator de producerea pagubei este asiguratul si persoana pagubita face dovada prejudiciului material suferit.
 • In cazul unui eveniment, reprezentantul asiguratorului va intocmi un proces - verbal de constatare a pagubelor produse, cu participarea reprezentantului antreprenorului.
 • In caz de pagube materiale, despagubirea ce se plateste de catre asigurator se stabileste dupa valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat. Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a incheiat asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat. In cuantumul pagubei se includ si pagubele produse bunurilor de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma unor pagube produse de riscuri cuprinse in asigurare.
 • Daca bunurile avariate sau distruse au fost asigurate separat de detinatorii lor, despagubirea acordata in baza asigurarii de raspundere civila este egala cu diferenta dintre cuantumul pagubei si despagubirea primita in baza asigurarii de bunuri. In caz de vatamari corporale, sumele asigurate la care persoana accidentata are dreptul in baza asigurarii de raspundere civila se platesc independent de cele platite in baza asigurarilor facultative de accidente persoane (indiferent de societatea la care persoana accidentata este asigurata).
 • Daca la producerea unei pagube au contribuit doua sau mai multe persoane, acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din actele incheiate. Daca din actele incheiate nu rezulta partea din paguba care-i revine fiecaruia, atunci cei raspunzatori de producerea ei vor raspunde in mod egal fata de cel pagubit.
 • Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca suma asigurata datorata persoanei accidentate sa fie platita sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), atunci aceasta va fi platita de asigurator sub aceasta forma, in limita sumei asigurate stabilite in polita de asigurare.
 • Sumele datorate drept despagubire se platesc celui pagubit, de comun acord cu asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat.
 • Daca asiguratul dovedeste cu acte ca a platit daunele pe care le-a provocat, despagubirea i se va plati lui. Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin accidentul respectiv fata de asigurat si ale asiguratului fata de asigurator.
 • In orice situatie, asigurator are dreptul:
  • sa amane plata despagubirii, daca in legatura cu dauna, a fost declansat impotriva asiguratului un proces civil sau penal, pana la finalizarea acestuia;
  • sa nu plateasca despagubirea, daca cererea de despagubire este frauduloasa, are la baza declaratii false, sau daca asiguratul ori o persoana actionand in numele sau a contribuit intentionat sau din neglijenta grava la producerea daunei.

Notificare daune:

http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.