Polita de asigurare pentru MASINI, VEHICULE, ECHIPAMENTE, INSTALATII si UTILAJE SPECIALE, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile - GARANTA Asigurari

asigurari garanta masini utilaje echipamente instalatii industriale speciale mobile transportabile inmatriculabile neinmatriculabile pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 19-21.

info@garanta.ro

Tel:   021.307.99.71, 021.307.99.73, 021.307.99.72

Fax:   021.307.99.70

             GARANTA Asigurari SA a fost infiintata in anul 1997 de catre compania greceasca de asigurari Ethniki Hellenic General Insurance Company, care este totodata si actionarul majoritar, companie ce are o experienta de peste 100 de ani in domeniu si este leader al pietei de asigurari din Grecia. Avand drept obiective principale orientarea catre client, cresterea calitatii serviciilor oferite, diversificarea si imbunatatirea continua a produselor, mentinerea securitatii financiare etc. GARANTA Asigurari se remarca permanent ca un actor important pe piata de asigurari din Romania. GARANTA Asigurari SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-020-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GARANTA Asigurari SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare complexa all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA il constituie, toate bunurile enumerate anterior, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              In baza acestei polite, asiguratorul asigura utilajele neinmatriculabile apartinand persoanelor fizice si juridice romane, pentru pagubele produse acestora, atunci cand se afla stationate in spatii special amenajate si imprejmuite sau in timpul exploatarii conform destinatiei lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul rezulta din proprietatea asupra utilajului sau dintr-un contract de inchiriere, de leasing, de comodat.

              Utilajele care pot fi asigurate conform politei de asigurare, pot fi, dar fara a se limita la: tractoare agricole, combine, semanatori, prese de balotat, pluguri, grape, discuri si in general Utilaje pentru care potrivit legii, nu exista obligatia inmatricularii.

              Prin plata unei prime suplimentare, acoperirea acestei polite se poate extinde si asupra riscurilor de avariere care se pot produce pe timpul deplasarii utilajului prin mijloace de propulsie proprii pe drumurile publice, cu conditia prealabila de obtinere a autorizatiei de circulatie aferenta acelei deplasari.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile si utilajele speciale asigurate, raspunderile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • chirie / locatie de gestiune;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia in care se afla vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre tipul de activitate desfasurat cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • descrierea tehnica pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate, vechimea, valoarea de inlocuire, valoarea actuala;
 • programul de lucru;
 • regimul de exploatare aplicat pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre modul de operare, programul de mentenanta si experienta personalului care opereaza vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • informatii despre masurile de protectie la incendiu, furt si alte riscuri, aplicate in legatura cu vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune pentru vehiculele, masinile, echipamentele, instalatiile sau utilajele speciale asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate obiectului asigurarii in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

               Suma asigurata se stabileste, in functie de optiunea asiguratului, in lei sau in valuta convertibila (USD,EUR).

               Suma asigurata a bunului asigurat reprezinta valoarea reala a acestuia la data incheierii asigurarii sau valoarea declarata de asigurat dar nu mai mult decat valoarea reala la data incheierii asigurarii, fiind mentionata expres in polita.

               Echipamentele suplimentare se asigura la valorile declarate de asigurat si acceptate de asigurator sau la valorile de nou din care se scade uzura conform scalei de uzura a asiguratorului.

               Suma asigurata se micsoreaza, dupa fiecare dauna, cu marimea pagubei. Reintregirea sumei asigurate se face in schimbul unei prime suplimentare care se va retine din despagubirea cuvenita. In cazul in care asiguratul nu accepta reintregirea sumei asigurate, despagubirile urmatoarelor daune se vor reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata reintregita.

               In perioada de valabilitate a politei, suma asigurata initial poate fi modificata, ca urmare a imbunatatirilor tehnice, estetice sau functionale aduse bunului asigurat, daca acestea sunt dovedite in temeiul unor acte justificative emise de unitati specializate si consemnate intr-un raport de inspectie.

              In cazul in care suma asigurata este impusa de catre un tert (banca, garant etc.) exista posibilitatea incheierii politelor la valoarea impusa de catre tert si declarata de asigurat.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Plata primei se poate face in valuta sau in lei (la cursul BNR din ziua efectuarii platii).

               Plata primei de asigurare se va efectua anticipat si integral. La cererea asiguratului, asiguratorul poate accepta ca plata primei de asigurare sa fie efectuata si in rate, in cuantumul si la termenele precizate in polita.

               Asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la scadentele ratelor de prima.

               In cazul producerii unor evenimente asigurate in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata, asiguratorul nu are Raspundere si nu plateste despagubiri.

               La expirarea perioadei de suspendare, in cazul in care ratele de prima de asigurare nu au fost achitate, polita de asigurare se considera reziliata de plin drept, fara nici o alta formalitate prealabila, cu incepere de la scadenta ratei de prima neachitate, fara returnarea ratelor de prima deja incasate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA, pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri limita sumelor asigurate, pentru pagubele materiale directe, cauzate bunului asigurat, aflat in stationare cat si in circulatie, in activitate cat si in repaus, la locatia sau in zona geografica mentionata in polita, numai pe durata politei de asigurare, pentru pagubele produse din urmatoarele cauze:
  • Neglijenta, manipulare incorecta, erori de operare ale angajatilor cu conditia ca acestea sa nu rezulta din nerespectarea normelor tehnice si de securitate si / sau recomandarilor de utilizare a producatorului / vanzatorului.
  • Fenomene catrastrofice: cutremur de pamant, inundatie si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata curgatoare sau statatoare din precipitatii atmosferice abundente, inclusiv din topirea zapezii sau a ghetii; alunecari si / sau prabusiri de teren - din cauze naturale.
  • Fenomene atmosferice: perturbatii atmosferice violente, cu intensificari ale vantului (vijelie, furtuna, tornada, uragan) ce pot fi insotite de precipitatii abundente (ploaie torentiala, grindina), descarcari electrice (trasnet), caderi masive de zapada (viscol), avalansa de zapada, greutatea stratului de zapada.
  • Caderi / rasturnari, prabusiri poduri / tuneluri, coliziuni (ciocniri, loviri, izbiri, caderi, rasturnari) cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara bunului asigurat, produse in timpul functionarii / gararii / stationarii, derapari, deraieri, zgarieri, caderii (cadere in prapastie, cadere in apa din cauza ruperii, prabusirii podurilor / tunelurilor) si rasturnari.
  • Cadere de corpuri / aparate de zbor sau parti compenente ale acestora care provoaca daune bunul asigurat.
  • incendiu care produce pagube materiale directe bunului asigurat prin carbonizare totala / partiala, afumare, patare, topire cu sau fara flacara, degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului sau diverse alte distrugeri precum si prin avarieri ca urmare a masurilor luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea utilajului sau a constructiei in care se afla acesta.
  • explozie (altele decat cele provocate de materiale explozive transportate) inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a rezervorului de aer comprimat - chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu.
  • Furtul savarsit prin efractie, prin acte de talharie precum si urmarile furtului sau tentativei de furt asupra bunului asigurat sau al unor parti componente din dotarea acestuia.
  • vandalism.
  • Avariile accidentale sau deteriorarea accidentala a bunului asigurat.
 • Se acorda despagubiri:
  • in caz de trasnet sau explozie se acorda despagubiri si pentru pagubele produse atunci cand trasnetul ori explozia s-au produs la distanta de bunul respectiv.
  • in caz de inundatie se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla bunul asigurat cu un strat de apa provenind din orice cauza, precum si pentru pagubele produse de actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de ape.
  • in cazurile de trasnet, furtuna, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutate a stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, se acorda despagubiri si pentru pagubele produse bunului asigurat prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabusirea unui copac lovit de trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna, daramarea acoperisurilor sau a constructiilor din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabusirilor sau alunecarilor de teren.
 • Asiguratorul acorda despagubiri in sublimita a 10% din suma asigurata aferenta bunului asigurat si pentru:
  • cheltuielile de Transport ale bunului asigurat la atelierul de reparatii sau la locul de adapostire cel mai apropiat, dar nu mai departe de domiciliu sau sediu legal.
  • cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor pentru salvarea bunului asigurat daca acestea sunt necesare in urma unor daune produse de riscuri cuprinse in asigurare.
 • Asiguratorul acorda urmatoarele acoperiri suplimentare:
  • In caz de greve, revolte si tulburari civile, daune cauzate direct bunului asigurat prin:
   • actiunea reprezentantilor oricarei institutii abilitate prin lege in reprimarea, incercarea de reprimare sau de minimilizare a consecintelor unor astfel de tulburari.
   • actiunea intentionata a oricarui grevist sau muncitor blocat in afara locului de munca, in sprijinul grevei sau in rezistenta opusa la greva patronala.
   • actiunea reprezentantilor oricarei institutii abilitate prin lege in prevenirea, incercarea de prevenire sau de minimizare a consecintelor unor astfel de fapte.
  • Raspunderea civila a bunului asigurat acopera in limita sumei asigurate:
   • cheltuielile pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile de care raspunde in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente produse de bunul asigurat ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri precum si prin vatamare corporala sau deces.
   • cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare este stinsa, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale, de exemplu in cazul aplicarii amnistiei). In cheltuielile facute de asigurat se cuprind: cheltuielile pentru onorariul de avocat si cheltuielile de expertiza, dovedite cu acte.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA, pentru obiectul asigurarii din cadrul locatiei asigurate, sunt:

               Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • daune cauzate prin intretinerea inadecvata sau prin utilizarea necorespunzatoare conform destinatiei sale, daune cauzate prin folosinta, functionare, deteriorare normala sau rezultand din erori materiale de fabricatie sau ale partilor componente (inclusiv montare gresita), datorita influentei temperaturii asupra motorului (rezultand din inghetarea apei in instalatia de racire), precum si daune cauzate motorului, cutiei de viteze sau diferentialului datorita lipsei de ungere sau ungerii insuficiente sau supraincalzirii.
 • avarii la bunul asigurat anterioare incheierii politei si care nu au fost remediate si constatate de catre asigurator pana la data producerii evenimentului asigurat sau pagubele directe / indirecte produse / favorizate de erori / omisiuni de proiectare sau executie, defecte sau vicii ascunse, indiferent daca aceste erori / defecte au fost aduse sau nu la cunostinta asiguratorului.
 • zgarieri superficiale sau a caror suprafata totala este sub 60% din suprafata totala a bunului asigurat.
 • daune provocate de actiunea sau prezenta rozatoarelor sau altor animale.
 • cazul in care asiguratul a procedat la repararea bunului asigurat fara acordul asiguratorului, inainte ca reprezentantul acestuia sa efectueze constatarea pagubelor.
 • pagube produse intr-un eveniment numai anvelopelor sau / si camerelor de aer.
 • daune de orice fel rezultand din intrarea sau introducerea bunului asigurat in locatii inundate sau declarate periculoase prin orice fel de anunt prealabil;
 • daune produse ca urmare a nerespectarii normelor tehnice si de securitate precum si daune produse ca urmare a utilizarii bunului asigurat in alte scopuri decat destinatiei pentru care a fost creat.
 • prejudiciile care s-au produs, au fost favorizate de imprejurari / locuri in care bunul asigurat se afla cu incalcarea unor prevederi legale sau alte reglementari.
 • prejudicii cauzate de autoritati prin actiuni / intervensii la un amplasament vecin (incluzand, dar fara a se limita la cele provocate de apa / substante dispersate de pompieri).
 • partea din paguba care s-a marit ca urmare a neluarii de catre asigurat a masurilor care se impuneau pentru limitarea ei.
 • intrebuintare, functionare, uzare, defectare sau deteriorare a pieselor si subansamblelor, defecte de fabricatie ale materialului sau de executie a partilor componente sau pieselor.
 • arsuri simple care nu sunt urmate de incendiu si cele provocate de fenomenele electrice produse in orice fel, la instalatia electrica, cu exceptia celor ce provoaca flacara.
 • daunele rezultand din supraincarcarea sau suprasolicitarea bunului asigurat sau rezultand din incarcarea si ancorarea defectuoasa a marfurilor in timpul transportului asupra oricarui subsistem sau partilor componente ale bunului asigurat.
 • daune produse partilor componente de rezerva, accesorii, pieselor de schimb, combustibililor, care sunt tinute separat de acesta (in atelier / garaj / depozit etc.).
 • daune rezultand din incendiu sau explozie care afecteaza bunul la care s-au efectuat transformari fara permisiunea autoritatilor / constructorului sau improvizatii, ca rezultat al unei asemenea transformari sau improvizatii.
 • pagubele produse de infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau prin alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi sunt produse de riscuri asigurate.
 • avarii provocate de aspiratia apei in motor.
 • daune cauzate interiorului si / sau exteriorului, rezultand din actiunea substantelor chimice sau in urma poluarii / contaminarii de orice fel si din orice cauza si / sau pagube produse de coroziuni cauzate de electrolitul bateriei de acumulatori, combustibili, apa, acizi, alte substante ce se afla in instalatiile bunului asigurat sau in exteriorul acestuia.
 • daune cauzate de catre dispozitive si materiale pirotehnice, munitie, dispozitive explozive sau arme de foc.
 • daune produse ca urmare a reactiei in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, precum si prin utilizarea oricarui alt echipament in care energia exploziei este utilizata in mod constient.
 • daune rezultand din implozie (distrugere prin contractia brusca, ca urmare a egalizarii unor presiuni).
 • pagube produse bunului asigurat, unor parti componente sau piese ale acestuia cauzate direct / indirect de trepidatii din orice cauza, lucrari edilitare sau orice lucrari de Constructii sau interventii executate in zona inconjuratoare.
 • pagube produse de actiunea curentului electric asupra instalatiei electrice, a alternatorului, a electromotorului, a becurilor sau a altor piese ori accesorii care folosesc curentul electric ori sunt actionate de acesta.

                Nu se despagubesc daunele cauzate bunului asigurat in cazurile in care:

 • paguba a fost provocata cu intentie de catre asigurat sau prepusii acestuia si aceasta a fost stabilita de organele de justitie.
 • pagubele s-au produs in timpul comiterii unor infractiuni savarsite cu intentie, ori in timpul cand persoana respectiva, autoare a unei infractiuni savarsite cu intentie, incerca sa se sustraga de la urmarire.
 • la momentul evenimentului, bunul asigurat era condus de o persoana care nu avea atestat profesional valabil pentru respectiva categorie de bun, sau acesta i-a fost retras, anulat, suspendat sau retinut in vederea anularii.
 • evenimentul a avut loc in timp ce conducatorul bunului era sub influenta alcoolului, a produselor si substantelor narcotice, a medicatiei cu efect similar sau s-a sustras testelor biologice sau toxicologice, sau a abandonat locul accidentului in circumstante in care acest lucru nu este permis de dispozitiile legale.
 • s-au produs ori s-au marit ca urmare a actiunii intentionate si / sau neglijenta grava a asiguratului sau a unui prepus al acestuia. Prin neglijenta grava se intelege:
  • utilizarea bunului asigurat pe drumuri cu segmente de alunecari de teren sau a caror parcurgere necesita trecerea prin vadurile unor cursuri de apa, in moduri sau situatii neconforme cu prevederile constructorului acestuia referitoare la capacitatea maxima de incarcare, respectiv remorcare, precum si la capacitatea si gabaritul de trecere.
  • nerespectarea prevederilor regulamentelor de ordine interioara ale asiguratului, persoana juridica, cu privire la intretinerea si repararea bunului asigurat, de catre asiguratul insusi sau prepusii acestuia.
  • nerespectarea prevederilor regulamentelor de ordine interioara ale garajelor sau locurilor de garare / parcare publica in care este garat / parcat bunul preluat in asigurare, de catre asigurat sau persoanele care conduc bunul asigurat respectiv cu acordul sau.
  • incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si / sau recomandarilor producatorului privitoare la starea tehnica a bunului asigurat, mai cu seama cele referitoare la gradul de uzura al anvelopelor, sau sistemelor de rulare, functionarea sistemului de franare, a mecanismului de directie si a instalatiei de iluminare-semnalizare.
  • prejudiciul s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar, datorita nerespectatarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferata.
  • paguba s-a marit prin neluarea intentionata a masurilor pentru limitarea ei timpul producerii evenimentului asigurat sau dupa producerea acestuia.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele cauzate direct sau indirect / rezultand din / in conexiune cu / produse de / agravate de:

 • avarii datorate exploziei unui motor cu combustie interna, a unui rezervor sau vas de presiune avand drept cauze presiunea fluidului intern sau a aburilor.
 • daune consecinta directa a exploatarii continue (ex. uzura, coroziune, rugina, deteriorari datorate lipsei de folosire si conditiilor normale atmosferice).
 • daune intamplate in timp ce unul sau mai multe bunuri asigurate sunt supuse unei testari sau verificari de orice natura sau sunt folosite in alte moduri decat cele pentru care erau destinate.
 • daune produse la instalatii sau bunului asigurat care actioneaza sub pamant, daca acest lucru nu este convenit in mod expres.
 • daune produse, rezultate sau agravate, direct sau indirect de razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, revolutie, insurectie, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grup de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, terorism, confiscare, conspiratie, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau de orice autoritate politica. Nu se acopera daune produse, rezultate sau agravate, direct sau indirect in caz de revolta, greva, greva patronala, tulburari civile daca nu s-a optat pentru riscul suplimentar.
 • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva.
 • daune de care producatorul, furnizorul sau unitatea de reparatii sunt responsabili prin lege sau printr-un contract.
 • daune descoperite in timpul efectarii unui inventar sau in timpul unor operatiuni normale de service.
 • partile componente ale bunului, accesoriile, piesele de schimb care sunt tinute separat de acesta (in garaj, atelier, casa etc.).
 • pierderi indirecte (adica diminuarea valorii in urma reparatiei, daune rezultate din neutilizarea acestuia).
 • pierderi indirecte (adica diminuarea valorii in urma reparatiei, daune rezultate din neutilizarea acestuia).
 • pagubele indirecte (de exemplu: reducerea valorii bunului dupa reparatie) sau pagubele indirecte produse prin intreruperea folosirii bunului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinsa in asigurare.
 • pagubele produse partilor componente de rezerva, pieselor de rezerva, huselor, prelatelor, combustibililor, echipamentului suplimentar, paturilor sau oricaror altor bunuri existente in bunul asigurat. Prin echipament suplimentar se inteleg obiectele cu care bunul de marca si tipul respectiv nu este dotat in cazul productiei de serie.
 • daune cauzate de incendii sau explozii rezultand din utilizarea flacarii deschise (inclusiv pentru repararea bunului), folosirea unei surse de lumina cu flacara deschisa (neprotejata de sticla / sita) sau fumatul in incaperi in care sunt depozitate, utilizate sau manipulate obiecte / produse inflamabile (petrol, benzina, produse petroliere, solventi, vopsele etc.) sau usor combustibile (furaje, bumbac, in, canepa etc.), precum si in apropierea unei Cladiri / Constructii cu pereti exteriori sau acoperisuri fabricate din materiale combustibile.
 • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea bunului asigurat sau a cladirilor / constructiilor in care se afla acesta.
 • utilizarea / manipularea unor produse usor inflamabile in aceeasi incapere si in acelasi timp in care exista o sursa de foc deschis ori lumina cu flacara deschisa, se fumeaza sau functioneaza aragazuri, resouri, radiatoare sau alte aparate electrice furnizoare de caldura.
 • transvazarea gazelor lichefiate sub presiune, in conditiile interzise prin legislatia in vigoare.
 • nerespectarea instructiunilor / specificatiilor / recomandarilor (privind utilizarea / exploatarea reviziile tehnice periodice etc.) indicate de catre producator / furnizor.
 • avarii accidentale si / sau dereglari mecanice / electrice produse la bunului asigurat, totusi pagubele rezultand din riscuri asigurate produse ca urmare a avariilor accidentale si / sau dereglarilor mecanice / electrice sunt acoperite, cu exceptia pagubelor produse subansamblului la care s-a produs avaria accidentala si / sau dereglarea mecanica / electrica.

               Nu se despagubesc urmatoarele cheltuieli efectuate de asigurat:

 • cheltuieli care oricum ar fi fost efectuate, daca evenimentul asigurat nu ar fi avut loc (de ex. service, intretinere, etc.) si care se desfasoara in mod curent pentru buna intretinere si functionare a bunului asigurat.
 • cheltuieli suplimentare efectuate pentru paleative (improvizatii) sau reparatii / inlocuiri temporare a bunurilor asigurate.
 • cheltuieli suplimentare care nu au fost incluse in suma asigurata.
 • cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul evenimentului asigurat.
 • cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunului asigurat in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri care au fost produse din cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatiile nereusite.

               Pentru riscul de furt nu se acorda despagubiri:

 • daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt.
 • daca, dupa comiterea furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit.
 • daca la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia asiguratului sau din serviciul acestuia.
 • daca in timpul cat bunul asigurat nu era folosit, iar conducatorul l-a parasit:
 • nu a scos cheia din contact, nu a incuiat usile si in cazurile cand bunul se afla intr-o incapere incuiata.
 • in interiorul utilajului se aflau una sau mai multe chei ale acestuia.
 • daca proprietarul nu preda politiei toate seturile de chei / cartele / telecomenzi originale ale utilajului.
 • daca in momentul furtului sau tentativei de furt utilajul era desfacut in partile sale componente, cu exceptia cazurilor cand furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efractie din incaperea in care se afla utilajul desfacut in partile sale componente in vederea reparatiei.
 • pentru bunurile din utilaj, altele decat cele din dotarea acestuia.

               In caz de greva, revolta, tulburari civile nu se acopera:

 • pagube rezultate din incetarea totala sau partiala a lucrului sau intarzierea, intreruperea sau oprirea oricarui proces sau oricarei activitati.
 • pagube determinate de deposedarea temporara sau permanenta prin confiscare, rechizitionare sau nationalizare de catre orice autoritate constituita legal.
 • pagube produse prin deposedarea permanenta sau temporara prin ocuparea abuziva si ilegala a oricarei Constructii.
 • daune de consecinta sau raspunderi de orice fel, orice plati pentru pagube materiale, peste limita de despagubire, prevazuta in polita, cu conditia, totusi ca asiguratorul sa nu fie eliberat de raspunderea ce-i revine fata de asigurat in legatura cu daunele materiale la bunurile asigurate produse inainte de deposedare sau in timpul deposedarii temporare.
 • pagube produse ca urmare a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitati sau operatiuni militare (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil.
 • pagube produse ca urmare a tulburari civile care, ca amploare si numar al participantilor, au proportii de revolutie, insurectie armata, lovitura de stat, uzurpare de putere sau orice alte tulburari civile care prin formele de manifestare sunt infractiuni contra statului.
 • pagube produse ca urmare a unor fapte ale oricaror persoane care actioneaza in legatura cu sau in numele oricaror organizatii care au ca scop rasturnarea prin forta a guvernului de drept sau de fapt, sau influentarea caderii acestuia prin acte de violenta si terorism.

               In caz de Raspundere civila a bunului nu se acopera:

 • cazurile in care detinatorul sau conducatorul bunului asigurat nu are Raspundere civila, respectiv daca accidentul a fost produs:
  • dintr-un caz de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincivila, fara relatie cu lucrul care a provocat accidentul sau cu insusirile sale naturale), ca de exemplu: trasnet, inundatie, avalanse, uragan, calamitati naturale etc..
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite.
  • din culpa exclusiva a unei terte personae.
 • pagubele cauzate unui vehicul sau oricarui alt bun apartinand aceleasi persoane fizice sau juridice, daca au fost cauzate de bunul apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau juridica asigurata.
 • pagubele aflate sub limita stabilita de normele RCA in vigoare, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei.
 • partea de prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor stabilite in polita, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei.
 • amenzile de orice fel si cheltuielile penale, la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul bunului, raspunzatori de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale sau civile privind plata despagubirilor.
 • cheltuielile facute in procesul penal de detinatorul sau conducatorul bunului, raspunzatori de producerea pagubei, chiar daca odata cu actiunea penala s-a solutionat si latura civila.
 • sumele pe care asiguratul ar avea sa le plateasca drept despagubiri pentru hartii de valoare, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si alte asemenea, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor.
 • sumele pe care conducatorul bunului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat bunul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea bunului.
 • pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe bunuri, atunci cand acestea sunt utilizate ca Utilaje sau instalatii de lucru.
 • pagubele cauzate prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale.
 • pretentii referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa reparatie.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice de la GARANTA Asigurari SA sunt:

 • Asiguratul / contractantul este obligat sa plateasca prima de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita.
 • Asiguratul este obligat sa declare existenta altor asigurari facultative pentru acelasi bun asigurat la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Asiguratul are obligatia, inainte de semnarea politei, sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la conditiile care influenteaza riscul. Sunt considerate conditii care influenteaza riscul cele care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegeri speciale. In cazul in care exista dubii, asiguratorul are dreptul sa solicite informatii, in scris, cu privire la conditiile care influenteaza riscul.
 • In scopul prevenirii producerii pagubelor, asiguratul este obligat sa respecte instructiunile producatorului si recomandarile privind bunurile asigurate, in legatura cu operatiunile de protectie, service si intretinere.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor de la paragraful anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
 • Obligatiile asiguratului in perioada de valabilitate a politei:
  • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului cu privire la protectia, paza si exploatarea bunului asigurat si sa le intretina in bune conditii.
  • sa respecte recomandarile rezonabile ale asiguratorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunului asigurat.
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, ca de exemplu: valoarea bunurilor, folosirea lor, caracteristicile lor, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa modifice sau sa agraveze riscul. De asemenea, sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile suplimentare de prevenire, potrivit cu imprejurarile, urmand ca obiectul asigurarii si prima de asigurare sa fie modificate corespunzator, de la data schimbarii respective.
  • sa repuna in functiune bunul asigurat dupa reparatii de rutina (neasigurate) sau dupa reparatii efectuate ca urmare a unui eveniment asigurat.
  • sa permita asiguratorului accesul la bunurile asigurate in orice moment.
  • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator.
  • sa ceara acordul asiguratorului daca, dupa o avarie, reparatia unor bunuri ar urma sa se faca in alta tara.
 • Obligatiile asiguratului in cazul producerii unui eveniment asigurat sunt:
  • sa ia, sau sa participe la luarea, sau sa permita sa fie luate masuri rezonabile pentru micsorarea si limitarea pagubelor precum si pentru minimizarea costurilor generate de acestea.
  • sa instiinteze asiguratorul in termen de 14 zile lucratoare despre producerea daunei, despre cauza si marimea probabila a daunei, prin telefon, telegrama, fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie sa fie transmisa in interval de maximum 14 zile lucratoare;
  • sa instiinteze imediat, in caz de incendiu sau explozie, organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, competente sau abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate.
  • sa furnizeze asiguratorului informatii complete precum si toate documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate.
  • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunului avariat, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei.
  • sa pastreze piesele afectate si sa le puna la dispozitia asiguratorului sau expertilor acestuia, pentru inspectie.
  • In caz de furt prin efractie sau prin acte de talharie, suplimentar fata de cele prevazute mai sus, asiguratul, este obligat:
   • sa se ingrijeasca ca pana la cercetarea cazului sa ramana neatinse toate urmele efractiei in caz de furt prin efractie, precum si toate dovezile despre imprejurarile talhariei, in cazul furtului savarsit prin acte de talharie.
   • sa instiinteze imediat, in scris, organele politiei cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat.
   • sa comunice asiguratorului gasirea bunurilor furate sau daca a fost identificat faptasul si, daca este cazul (respectiv bunurile furate au fost recuperate) in termen de 3 zile lucratoare. In situatia nerespectarii acestei obligatii de catre asigurat si daca din acest motiv asiguratorul a fost pus in imposibilitatea de a exercita dreptul de regres impotriva persoanei care a savarsit furtul, asiguratul va restitui despagubirea primita in termen de 15 zile de la data solicitarii.
 • Asiguratul poate executa reparatia sau inlocuirea numai dupa ce asiguratorul si-a dat acordul.
 • In cazul nerespectarii si neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si nici intinderea pagubei.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea conditiilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului, precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din cererea de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice Raspundere care revine asiguratorului.
 • Toate instiintarile asiguratorului / asiguratului trebuie facute in scris pentru a le fi opozabile. Nerespectarea de catre asigurat / contractant a oricarei obligatii ce-i revine, da dreptul asiguratorului sa nu acorde despagubiri.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GARANTA Asigurari SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare all risks "toate riscurile numite" pentru vehicule, masini, echipamente, instalatii si Utilaje speciale, mobile / transportabile si inmatriculabile / neinmatriculabile, din domeniul industrial, Constructii, agricol, si altele, detinute de catre persoanele fizice sau juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai. Evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data avizarii producerii evenimentului asigurat sau cand situatia din teren va putea permite acest lucru (de exemplu in cazul calamitatilor naturale, dar fara a se limita doar la acestea).
 • Stabilirea si plata despagubirilor, se fac de catre asigurator, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat, precum si intinderea pagubei.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata / sublimitele raspunderii si nici valoarea reala a bunurilor asigurate, la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat.
 • Cuantumul despagubirii este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor produse de cauze cuprinse in asigurare precum si T.V.A. inclus, in cazul reparatiilor efectuate in Romania, din care se scade fransiza, valoarea recuperate (epava) ce va ramane in continuare in posesia asiguratului (piesele, subansamblele si materialele care mai pot fi reutilizate sau valorificate), alte descoperiri la data producerii evenimentului asigurat, ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare si alte retineri care decurg din polita de asigurare.
 • Asiguratorul plateste despagubiri numai pe baza facturilor, chitantelor si altor documente justificative care dovedesc efectuarea reparatiei sau inlocuirii, dupa caz, si acestea corespund cu reparatiile si / sau inlocuirile. Despagubirea acopera si costul reparatiilor provizorii efectuate de asigurat, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 30 de zile de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna, in RON (Lei). In cazul in care pentru repararea bunului asiguratul s-au suportat cheltuieli in lei si valuta, asiguratorul va despagubi cheltuielile in lei.
 • La cererea expresa a asiguratului, plata despagubirii se poate efectua direct unitatii reparatoare sau furnizorului de piese de schimb.
 • Asiguratorul poate acorda un avans de pana la 50% din despagubirea estimata pe baza unui deviz antecalcul intocmit de catre un atelier de reparatii autorizat.
 • In cazurile in care, in cursul lucrarilor de reparatii sunt descoperite daune suplimentare rezultand din producerea riscului asigurat, reevaluarea va fi realizata numai pe baza cererii scrise din partea asiguratului. In absenta reevaluarii, despagubirea va fi acordata numai pentru daunele mentionate in nota de constatare.
 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru revopsirea integrala a utilajului asigurat numai daca suprafata partilor sale exterioare vopsite este avariata, ca urmare a producerii / aparitiei evenimentului asigurat, in proportie de peste 60%.
 • Daca in timpul lucrarilor de reparatii in urma daunei cauzate de producerea riscului asigurat, asiguratul a efectuat anumite lucrari si inlocuiri pe langa dauna evaluata si mentionata in raport, costurile sunt suportate de asigurat.
 • Nu se despagubeste costul modificarilor, adaugirilor si / sau imbunatatirilor.
 • In caz de dauna totala pentru bunurile gajate tertilor, despagubirea se plateste direct tertilor, asiguratul fiind instiintat, in scris, despre aceasta.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat daca existau la momentul producerii acestuia mai multi asiguratori pentru bunul avariat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori. In acest caz asiguratorul va plati numai o parte a despagubirii, care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii, fiind exclusa orice responsabilitate solidara, astfel incat despagubirea totala platita asiguratului sa nu depaseasca valoarea daunei.
 • In limita despagubirilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept.
 • Daca asiguratul / beneficiarul renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului / beneficiarului se va reduce in mod corespunzator, cu acele sume daca plata a fost deja efectuata, asiguratul / beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
 • Daca in momentul producerii distrugerii sau avariei oricarui bun asigurat prin acest contract, se constata ca suma asigurata declarata de asigurat este mai mica sau mai mare decat valoarea reala, asiguratul va primi o despagubire care se calculeaza tinand cont de raportul intre suma asigurata declarata si valoarea reala, conform principiului proportiei. In toate cazurile, cuantumul pagubei nu poate depasi valoarea reala a bunului la data evenimentului asigurat.
 • In cazul producerii unei daune acoperite prin polita, stabilirea despagubirilor se face astfel:
  • in cazul unei daune partiale: in limita sumei asigurate, costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa de functionare imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, la care se adauga costurile de demontare si de montare necesare reparatiei, plus costurile de Transport de la / la unitatea de reparatii, precum si taxele vamale si TVA, daca este cazul, cu conditia ca aceste cheltuieli si taxe sa fi fost incluse in suma asigurata a bunului respectiv. Daca valoarea unui bun sau a unei parti a acestuia creste in urma reparatiei, raspunderea asiguratorilor se va reduce cu suma cu care valoarea bunului a crescut. In cazul in care reparatiile se executa de catre asigurat in atelierul propriu, asiguratorul va despagubi costurile cu materialele si cu salariile celor implicati in reparatiile respective plus un procent rezonabil pentru acoperirea regiei proprii. Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se mai pot folosi sau valorifica, alte descoperiri si fransiza. In cazul in care costul reparatiilor este egal sau depaseste valoarea reala a bunului asigurat imediat anterioara producerii pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar despagubirea se va stabili conform prevederilor de mai jos.
  • in cazul unei daune totale: valoarea reala a bunului imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, incluzand cheltuielile pentru Transport obisnuit, costul montajului si al taxelor vamale, daca este cazul, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost incluse in suma asigurata Valoarea reala se va calcula prin scaderea uzurii din valoarea de inlocuire de nou a bunului. Uzura bunurilor avariate sau distruse se stabileste in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestora la data producerii evenimentului asigurat. Uzura se determina pe baza duratei tehnice de viata a bunurilor, stabilita de fabricant si mentionata in documentatia tehnica a acestora. Din despagubirea cuvenita se scade fransiza, alte descoperiri si valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica reprezentand maxim 25% din suma asigurata, epava ramanand in posesia asiguratului.
 • In caz de furt se acorda despagubiri:
  • dupa trecerea unei perioade de 60 de zile calendaristice de la data instiintarii asiguratorului, respectiv 30 de zile calendaristice in caz de furt al partilor componente sau accesorii din dotarea bunului, cu conditia ca pana atunci asiguratorul sa intre in posesia raportului oficial al politiei privind stadiul investigatiilor. Asiguratul pentru a fi in drept sa primeasca despagubiri pentru bunul furat, trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului odata cu instiintarea, actele de provenienta in original ale bunului, seturile de chei originale ale bunului asigurat sau dovada ca acestea sunt depuse la organele de politie.
  • daca inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului prin efractie sau prin acte de talharie.
  • in cazul in care bunul, respectiv partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt neavariate si complete, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea primita, in termen de 15 zile calendaristice.
  • in cazul in care bunul, partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt avariate ori incomplete, asiguratul este obligat sa restituie diferenta dintre despagubirea primita si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a accesoriilor, in maxim 15 zile calendaristice de la primirea avizarii.
 • In caz de Raspundere civila se acorda despagubiri:
  • in cazurile in care bunul, in momentul producerii accidentului, era condus de alte persoane decat asiguratul, cu acordul acestuia si mentionat expres in polita.
  • daca paguba a fost cauzata din vina conducatorului bunului asigurat, prin fapta lucrului (cand paguba isi are cauza in insusirile, actiunea, sau inactiunea lucrului) ori prin intermediul altui lucru, antrenat de deplasarea bunului.
  • in situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o. In astfel de situatii, masura raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte. In cazul in care din acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
  • indiferent de locul in care au fost produse accidentele, atat in timpul mersului, cat si in timpul stationarii.
  • pentru pagube produse de existenta sau functionarea instalatiilor montate pe bunurile asigurate, precum si pentru pagube produse de remorci ori de dispozitive tractate, dar numai in timpul cat acestea sunt atasate bunului asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderilor accidentale a acestora de bunurile asigurate.
  • atunci cand persoanele pagubite nu au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania.
 • Pentru cheltuieli, despagubirea se va face in limita sumei asigurate, cu aprobarea prealabila a asiguratorului, dupa cum urmeaza:
  • cheltuielile de Transport ale bunului asigurat la cea mai apropiata unitate de reparatii pe baza facturii emise de transportator si nu va depasi nivelul practicat pe piata de transportatori locali.
  • cheltuieli efectuate pentru diminuarea pagubei pe baza de documente legale justificative.
  • pentru inlaturarea molozului, costul inlaturarii ramasitelor molozului pe baza facturii emise de executant sau prin negociere in limitele aprobate in prealabil de asigurator pentru executarea in proprie regie.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii, daca in legatura cu realitatea producerii daunei a fost pornita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia;
  • sa nu plateasca despagubirea, in cazul in care cererea de despagubire a asiguratului are la baza declaratii false, fara restituirea primei de asigurare incasate.
  • sa reduca despagubirea cuvenita, dupa producerea evenimentului asigurat, corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care ar fi trebuit stabilita daca s-ar fi cunoscut exact imprejurarile privind riscul preluat sau sa refuze plata despagubirii daca, in raport cu acele imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 201 90 35, 021 303 70 33

021 303 70 65, 021 303 70 66

Email: daune@garanta.ro

 - de LUNI pana VINERI, intre 8:30 – 16:30

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.